Aktualności

Muzeum poświęcone Jane Austen poprosiło o pomoc finansową. Ludzie nie zawiedli.

Pan­de­mia COVID-19 doświad­czy­ła bar­dzo moc­no wie­lu przed­się­bior­ców, całe mnó­stwo insty­tu­cji kul­tu­ral­nych zna­la­zło się w poważ­nych kło­po­tach finan­so­wych. Jed­nym z takich miejsc było muzeum poświę­co­ne Jane Austin w Chaw­ton w angiel­skim hrab­stwie Hamp­shi­re. Wła­ści­cie­le pozba­wie­ni środ­ków pły­ną­cych z odwie­dzin gości sta­nę­li przed gorz­ką per­spek­ty­wą zamknię­cia przy­byt­ku na zawsze. Ostat­nią nadzie­ją były pry­wat­ne darowizny.

Muzeum mie­ści się w domu, w któ­rym angiel­ska pisar­ka prze­ży­ła ostat­nich osiem lat swo­je­go życia. To wła­śnie w nim napi­sa­ła wszyst­kie swo­je książ­ki. Posia­dłość zosta­ła wyku­pio­na w 1947 przez Jane Austen Memo­rial Trust i już dwa lata póź­niej otwar­te zosta­ło w niej muzeum poświę­co­ne autor­ce. Przez lata wła­ści­cie­lom uda­ło się zebrać ogrom­ną kolek­cję pamią­tek po Jane Austin, w tym listów, pierw­szych wydań jej ksią­żek i przed­mio­tów codzien­ne­go użytku.

Nie­ste­ty muzeum bar­dzo rzad­ko było dofi­nan­so­wy­wa­ne ze środ­ków publicz­nych, jego ist­nie­nie uza­leż­nio­ne było przede wszyst­kim od gości odwie­dza­ją­cych przy­by­tek. Kie­dy więc w wyni­ku pan­de­mii zapa­dła decy­zja o zamknię­ciu wszyst­kich pla­có­wek kul­tu­ral­nych, muzeum stra­ci­ło wła­ści­wie jedy­ne źró­dło dochodów.

Dom Jane Austen jest naj­bar­dziej cenio­nym miej­scem poświę­co­nym pisar­ce. Tu kwitł jej geniusz, to w tym domu pisa­ła, popra­wia­ła i wyda­wa­ła wszyst­kie swo­je wiel­kie dzie­ła, któ­re dostar­cza­ją teraz ludziom na całym świe­cie tak wie­le rado­ści, zapew­nia­ją uciecz­kę od rze­czy­wi­sto­ści. Gdy­by nie bez­piecz­ne ścia­ny tego domu, tak wie­le uko­cha­nych posta­ci i histo­rii mogło­by po pro­stu nigdy nie zaist­nieć. Ale dziś, pozo­sta­jąc w cią­głym zamknię­ciu, Dom Jane Austen jest zagro­żo­ny, pisa­li wła­ści­cie­le muzeum.

Z tego powo­du zor­ga­ni­zo­wa­na zosta­ła inter­ne­to­wa zbiór­ka pie­nię­dzy. Fun­du­sze mają zostać prze­zna­czo­ne na utrzy­ma­nie domu i muze­al­nej kolek­cji. Za cel przy­ję­te zosta­ło uzbie­ra­nie 75 tysię­cy fun­tów. Zale­d­wie kil­ka dni póź­niej dzię­ki wspar­ciu ponad 2 tysię­cy osób pry­wat­nych uda­ło się zebrać pra­wie 80 tysię­cy funtów!

Kam­pa­nia nadal trwa, środ­ki moż­na prze­ka­zy­wać za pośred­nic­twem stro­ny: https://www.justgiving.com/campaign/janeaustenshouse-COVID19appeal.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło the guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy