Sprawdzasz tag

Paszporty polityki

Aktualności

Nominacje do Paszportów Polityki 2016

Pasz­por­ty “Poli­ty­ki” to nagro­da przy­zna­wa­na od 1993 roku przez – jak sama nazwa wska­zu­je – tygo­dnik “Poli­ty­ka”. Nagra­dza ona oso­by zwią­za­ne z kul­tu­rą w kate­go­riach: lite­ra­tu­ra, film, teatr, muzy­ka poważ­na, pla­sty­ka / sztu­ki wizu­al­ne i estra­da, a od 2002 roku tak­że – kre­ator kul­tu­ry. Kolej­ne roz­wi­nię­cie o nową kate­go­rię wniósł rok bieżący.
Czy­taj dalej

-->