Zapowiedzi

Tajemnica rozwiana – najnowsza książka Remigiusza Mroza to…

Pozna­li­śmy tytuł nowej książ­ki Remi­giu­sza Mro­za. Zgod­nie z zapo­wie­dzią, wydaw­nic­two Filia ujaw­ni­ło go dziś w samo połu­dnie. Powieść, któ­ra uka­że się 10 maja, będzie zaty­tu­ło­wa­na “Deni­we­la­cja”.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my opis wydaw­ni­czy tej pozycji:

Gdzie jest Wik­tor Forst?

To pyta­nie zada­ją sobie zako­piań­scy śled­czy, gdy top­nie­ją­cy w Tatrach śnieg odsła­nia maka­brycz­ny widok na zbo­czach Gie­won­tu. Odna­le­zio­ne zosta­ją zwło­ki gru­py kobiet, któ­rych za życia nic ze sobą nie łączyło.

Żad­na wyciecz­ka nie zagi­nę­ła zimą na szla­kach, a wszyst­kie ofia­ry wypad­ków w górach zosta­ły odna­le­zio­ne. W dodat­ku na cia­łach nie ma żad­nych śla­dów świad­czą­cych o tym, by doszło do zabójstw. Kie­dy w Zako­pa­nem zni­ka­ją jed­nak kolej­ne kobie­ty, nie ma wąt­pli­wo­ści, że na Pod­ha­lu poja­wił się seryj­ny zabójca.

Poli­cja odkry­wa ślad pro­wa­dzą­cy do Wik­to­ra For­sta. Pro­blem pole­ga na tym, że nikt nie wie, gdzie od roku prze­by­wa były komi­sarz…

Pre­mie­ra 10 maja!

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy