Aktualności Zapowiedzi

Niestatystyczny spis książek na kwiecień 2018

Kwie­cień ple­cień, bo prze­pla­ta tro­chę oby­cza­jo­wych, tro­chę kry­mi­nal­nych. Powie­ści, rzecz jasna. Mie­siąc kwit­ną­cych kwia­tów to tak­że mie­siąc kwit­ną­cych ksią­żek. Wydaw­nic­twa wsze­la­kie wów­czas wyle­wa­ją niczym Nil, nawad­nia­jąc pola nie­sta­ty­stycz­nych czy­tel­ni­ków. Już 4 kwiet­nia księ­gar­nie spo­tka swe­go rodza­ju potop, bo nowo­ści i pre­mie­ry, jakie mają tego dnia miej­sce moż­na liczyć już w dzie­siąt­kach. Być może ofi­cy­ny liczą, że po Wiel­ka­no­cy port­fe­le Pola­ków się pogru­bią, a przy oka­zji to led­wie chwi­la przed Mat­ki Boskiej Pieniężnej.

Jed­nak w tej klę­sce lite­rac­kie­go uro­dza­ju nie­je­den książ­ko­ho­lik znaj­dzie wie­le dla sie­bie – nie bra­ku­je ksią­żek dzie­cię­cych i mło­dzie­żo­wych, w tym wzno­wień kla­sy­ki tego obie­gu (powra­ca „Momo” i „Nie­koń­czą­ca się histo­ria” Micha­ela Ende), kon­ty­nu­acja jed­ne­go z naj­dłuż­szych pol­skich cykli kry­mi­nal­nych („Nora” Kata­rzy­ny Puzyń­skiej), miło­śni­cy Bran­do­na San­der­so­na docze­ka­ją się dwóch pozy­cji (kolej­ne­go tomu opus magnum auto­ra, dru­ga część „Daw­cy przy­się­gi” oraz „Zakon Roz­bi­tej Soczew­ki”, a w pla­nach też dru­ga odsło­na komik­su „Bia­ły pia­sek”), Jo Nes­bø z kolei pisze na kan­wie Szek­spi­ra, swo­ją wer­sję „Mak­be­ta”, no i powra­ca też pisa­na w sty­lu pamięt­ni­kar­skim powieść podróż­ni­cza w szta­fa­żu fan­ta­sy, „Zwrot­nik Węży” Marie Bren­nan, czy­li dru­ga część „Pamięt­ni­ka Lady Trent”. A na tym nie koniec – sym­pa­ty­cy sło­wiańsz­czy­zny dosta­ną „Sło­wiań­skie skar­by” Toma­sza Kosiń­skie­go i „Sło­wiań­skie dzie­je” Bogu­sła­wa Dęb­ka, lubu­ją­cy się w SF „Euro­pę jesie­nią” Dave’a Hut­chin­so­na czy „Koniec śmier­ci” Cixi­na Liu, a cie­pło przy­ję­ty serial Net­fli­xa „Mody­fi­ko­wa­ny węgiel”, docze­ka się z kolei kon­fron­ta­cji z dru­gim tomem pier­wo­wzo­ru: „Upa­dłe anio­ły” Richar­da Mor­ga­na tak­że w kwiet­niu. Ach… Tyle infor­ma­cji, dla­te­go poni­żej kil­ka­na­ście wybra­nych przez nas pro­po­zy­cji, któ­rym war­to przyj­rzeć się bliżej.


451° Fahrenheita – Ray Bradbury (MAG)

Prze­ra­ża­ją­co pro­ro­cza powieść o przy­szło­ści w świe­cie postliterackim…

Guy Mon­tag jest stra­ża­kiem. Jego pra­ca pole­ga na nisz­cze­niu naj­bar­dziej zaka­za­ne­go ze wszyst­kich dóbr, źró­dła wszel­kich nie­sna­sek i nie­szczęść: książek.

Nie przy­cho­dzi mu do gło­wy, że mógł­by kwe­stio­no­wać swo­je nija­kie życie – dopó­ki nie zosta­nie mu obja­wio­na prze­szłość, w któ­rej ludzie nie żyli w stra­chu, i teraź­niej­szość, w któ­rej moż­na postrze­gać świat przez pry­zmat idei.

Zaczy­na ukry­wać w domu książ­ki, któ­re wkrót­ce zagro­żą jego życiu.


Poprosisz mnie o śmierć – Peter James (wydawnictwo Albatros)

Nad­in­spek­tor Roy Gra­ce z wydzia­łu docho­dze­nio­we­go poli­cji w Bri­gh­ton dzie­li swój czas mię­dzy pra­cę, opie­kę nad syn­kiem Noahem i przy­go­to­wa­nia do ślu­bu ze swo­ją narze­czo­ną Cleo. Gdy wła­śnie pla­nu­je podróż poślub­ną do Wene­cji, na hory­zon­cie poja­wia się spra­wa, któ­ra może pokrzy­żo­wać jego plany.

Agent­ka han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi Red Westwo­od mia­ła nadzie­ję, że wresz­cie upo­ra­ła się z trud­ną prze­szło­ścią u boku domi­nu­ją­ce­go Bryce’a Lau­ren­ta, któ­ry pró­bo­wał prze­jąć kon­tro­lę nad jej życiem. Lau­rent, oszust posłu­gu­ją­cy się licz­ny­mi fał­szy­wy­mi toż­sa­mo­ścia­mi, w koń­cu wypro­wa­dził się z jej miesz­ka­nia i otrzy­mał sądo­wy zakaz zbli­ża­nia się. A ona nie­daw­no zwią­za­ła się z tro­skli­wym i opie­kuń­czym leka­rzem Kar­lem Mur­phym, z któ­rym pla­nu­je przy­szłość. Jed­nak Karl nie poja­wia się na ich kolej­nej rand­ce i nie­spo­dzie­wa­nie zni­ka z życia Red, a wkrót­ce na jed­nym z pól gol­fo­wych poli­cja znaj­du­je jego zwę­glo­ne zwło­ki oraz list poże­gnal­ny. Wszyst­kie śla­dy wska­zu­ją na samo­bój­stwo, lecz Roy Gra­ce i jego kole­dzy z wydzia­łu docho­dze­nio­we­go mają wąt­pli­wo­ści. Kie­dy nad­in­spek­tor anga­żu­je się w poszu­ki­wa­nie Lau­ren­ta, ten bie­rze na cel rów­nież jego, posta­na­wia­jąc zaata­ko­wać Grace’a w dniu jego ślu­bu. Poli­cjan­ci i osa­czo­na Red Westwo­od podej­mu­ją wal­kę z prze­śla­dow­cą, kła­dąc na sza­li bez­pie­czeń­stwo swo­je i swo­ich najbliższych.


Jedyna historia – Julian Barnes (Wydawnictwo Świat Książki)

Histo­ria miło­sna prze­peł­nio­na czy­stym pięk­nem, głę­bo­kim smut­kiem i głę­bo­ką prawdą.

Więk­szość z nas ma tyl­ko jed­ną jedy­ną histo­rię do opo­wie­dze­nia. Nie cho­dzi mi o to, że w naszym życiu dzie­je się tyl­ko jed­no coś: są nie­zli­czo­ne wyda­rze­nia, któ­re prze­kształ­ca­my w nie­zli­czo­ne histo­rie. Ale napraw­dę liczy się tyl­ko jed­na histo­ria, któ­rą war­to opo­wie­dzieć. Ta jest moja.”

Pew­ne­go lata w latach sześć­dzie­sią­tych, na przed­mie­ściach połu­dnio­we­go Lon­dy­nu, Paul wra­ca z uni­wer­sy­te­tu w wie­ku dzie­więt­na­stu lat. Mat­ka nama­wia go do wstą­pie­nia do klu­bu teni­so­we­go. W tur­nie­ju w mie­sza­nym debla gra z Susan Mac­le­od, zna­ko­mi­tą zawod­nicz­ką, któ­ra ma czter­dzie­ści osiem lat. Pew­ną sie­bie, iro­nicz­ną i zamęż­ną, z dwie­ma pra­wie doro­sły­mi cór­ka­mi. Sta­je się szyb­ko rów­nież cie­płą towa­rzysz­ką, ich więź jest natych­mia­sto­wa. I wkrót­ce, nie­uchron­nie zosta­ją kochankami.

Po dzie­się­cio­le­ciach Paul wspo­mi­na, jak się zako­cha­li, jak wyzwo­lił Susan z nie­uda­ne­go mał­żeń­stwa i jak – stop­nio­wo, bez­li­to­śnie – wszyst­ko się roz­pa­da­ło, a on sam sta­rał się zro­zu­mieć zawi­łość i głę­bię ludz­kie­go ser­ca. Jest to wstrzą­sa­ją­ca opo­wieść o bez­rad­no­ści, odda­niu się i o tym, jak pamięć może nas oszu­kać, zawieść i zasko­czyć. Jak to ujął Paul: “pierw­sza miłość usta­wia Ci życie na zawsze”.


Diabelskie zaklęcia – Maxime Chattam (Wydawnictwo Sonia Draga)

W dzi­kiej leśnej głu­szy zosta­ją odna­le­zio­ne zwło­ki męż­czy­zny. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że zgon nastą­pił na sku­tek śmier­tel­ne­go prze­ra­że­nia. Na miej­scu brak jakich­kol­wiek oznak zbrod­ni. Nie­ba­wem napły­wa­ją zgło­sze­nia o zagi­nię­ciach kobiet. W ich miesz­ka­niach nie ma śla­dów wła­ma­nia, a w cza­sie znik­nię­cia mężo­wie spa­li głę­bo­kim snem i nicze­go nie widzieli.
Tym­cza­sem w cen­trum Por­t­land coraz czę­ściej poja­wia­ją się jado­wi­te pają­ki, któ­re ata­ku­ją miesz­kań­ców. Kie­dy kil­ka uką­szo­nych osób umie­ra, wyda­je się, że mia­sto, ogar­nię­te prze­ra­że­niem i pani­ką, cze­ka zagła­da. Poli­cja nie wie nawet, z kim wal­czyć i gdzie szu­kać win­ne­go. Nie wie nawet, czy za wszyst­ki­mi zbrod­nia­mi stoi czło­wiek, bestia, czy też tajem­na siła. Do śledz­twa włą­cza­ją się Joshua Bro­lin, pry­wat­ny detek­tyw, i Anna­bel O’Don­nel, inspek­tor poli­cji nowo­jor­skiej. Muszą sta­wić czo­ło nie­wia­ry­god­ne­mu zbrod­nia­rzo­wi, któ­ry pra­gnie uni­ce­stwić miesz­kań­ców Por­t­land, się­ga­jąc po narzę­dzia rodem z naj­strasz­liw­sze­go koszmaru…

Wiel­ki talent pisar­ski, potęż­na siła opi­sów, Maxi­me Chat­tam doda­je do thril­le­ra wytwor­ność lite­ra­tu­ry. Co wię­cej, nie two­rzy po pro­stu powie­ści okre­ślo­ne­go gatun­ku, lecz posłu­gu­je się nim, aby opo­wie­dzieć o bar­ba­rzyń­stwie tego świa­ta. U Chat­ta­ma trze­ba czy­tać mię­dzy wier­sza­mi, podob­nie jak ucie­kać mię­dzy poci­ska­mi”. Le ParisienChattam


Szklany tron. Tom 5.5. Wieża świtu – Sarah J. Maas (Uroboros)

Cha­ol West­fall i Nesryn Faliq wyru­sza­ją w podróż do sta­re­go i pięk­ne­go mia­sta Anti­ca. Były kapi­tan Gwar­dii Kró­lew­skiej ma nadzie­ję, że któ­raś ze słyn­nych uzdro­wi­cie­lek z Tor­re Cesme przy­wró­ci mu wła­dzę w nogach. Ule­cze­nie to jed­nak tyl­ko część pla­nu. Oto na tro­nie zasia­da wszech­po­tęż­ny kagan, któ­re­go Cha­ol ma za zada­nie nakło­nić do wzię­cia udzia­łu w wojnie.

Jed­nak to, co cze­ka Cha­ola i obec­ną kapi­tan Gwar­dii Kró­lew­skiej Nesryn, prze­kro­czy ich naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia. Klu­czem do powo­dze­nia misji może oka­zać się nie­po­zor­na uzdro­wi­ciel­ka Yre­ne i infor­ma­cje, któ­re boha­te­ro­wie zdo­bę­dą pod­czas poby­tu w pałacu.


Każdy umiera sam – Mari Jungstedt (wydawnictwo Bellona)

Pew­ne­go dnia z salo­nu fry­zjer­skie­go w Vis­by zni­ka bez śla­du trzy­let­nia dziew­czyn­ka, cór­ka pra­cu­ją­cej tam Evy Elias­son. Roz­po­czy­na się śledz­two poli­cyj­ne, na któ­re­go cze­le stoi Karin Jacobs­son. W trak­cie śledz­twa mała Vil­ma poja­wia się nie­spo­dzie­wa­nie przed salo­nem cała i zdro­wa. Poli­cja nie­ste­ty nie może uzy­skać od dziew­czyn­ki, któ­ra zda­je się być w szo­ku, żad­nych informacji.

W nie­dłu­gim cza­sie z tar­gu w Hem­se zni­ka kolej­na dziew­czyn­ka, Heidi Forss. Pomię­dzy jej rodzi­ca­mi sto­sun­ki od jakie­goś cza­su źle się ukła­da­ją, co spo­wo­do­wa­ne jest tajem­ni­cą, któ­rą skry­wa­ła Anna Forss przed swo­im mężem. Roz­po­czy­na się kolej­ne śledztwo.


Słowiańskie skarby – Tomasz Kosiński (Bellona)

Pod koniec XVII wie­ku we wsi Pril­witzw Meklem­bur­gii (dziś pół­noc­now­schod­nie Niem­cy) pastor Fry­de­ryk Spon­holtz miał wyko­pać w przy­ko­ściel­nym ogro­dzie kil­ka­dzie­siąt figu­rek z brą­zu, naczy­nia i sprzę­ty obrzę­do­we z napi­sa­mi runicz­ny­mi. Odkry­cie wyszło na jaw dopie­ro kil­ka­dzie­siąt lat póź­niej. Według ówcze­snych bada­czy były to pamiąt­ki po sław­nej śre­dnio­wiecz­nej świą­ty­ni sło­wiań­skiej w Retrze (Rado­gosz­czy), w któ­rej czczo­no boga Rade­ga­sta. Tzw. ido­le pril­wic­kie oba­la­ły pogląd, jako­by Sło­wia­nie do stwo­rze­nia alfa­be­tu przez misjo­na­rzy Cyry­la i Meto­de­go byli nie­pi­śmien­ni. Tomasz Kosiń­ski, autor best­sel­le­ro­we­go Rodo­wo­du Sło­wian, w 2016 roku odbył podróż po wschod­nich Niem­czech śla­da­mi Sło­wian połab­skich. Dzię­ki szczę­ściu i spry­to­wi dotarł do ukry­tych w muze­al­nych maga­zy­nach ido­li pril­wic­kich. Ta książ­ka to plon jego dzien­ni­kar­sko-histo­rycz­ne­go śledztwa.


Droga Wilka z Wall Street – Jordan Belfort (Świat Książki)

W fil­mie “Wilk z Wall Stre­et” Jor­dan Bel­fort, w któ­re­go na ekra­nie wcie­lił się Leonar­do di Caprio, sto­su­je Sys­tem Linii Pro­stej Doty­czą­cy Sprze­da­ży i Per­swa­zji , by zmie­nić gru­pę nie­udacz­ni­ków, zara­bia­ją­cych poni­żej prze­cięt­nej, w sku­tecz­nych sprze­daw­ców, któ­rzy potra­fią sprze­dać wszyst­ko każ­de­mu. Tym razem Jor­dan zapra­sza czy­tel­ni­ków za kuli­sy, poka­zu­jąc krok po kro­ku, jak odkrył nad­zwy­czaj­ne tech­ni­ki zdo­by­wa­nia wiel­kie­go mająt­ku z korzy­ścią dla sie­bie, swo­ich klien­tów i zespo­łów sprze­da­ży. Wszyst­kie te tech­ni­ki, stra­te­gie i wska­zów­ki zosta­ły prze­te­sto­wa­ne i udo­wod­nio­no, że spraw­dza­ją się w praktyce.


Excalibur – Bernard Cornwell (Otwarte)

Ostat­ni tom Try­lo­gii artu­riań­skiej Ber­nar­da Cornwella

Exca­li­bur” kon­ty­nu­uje opo­wieść o mrocz­nych cza­sach w histo­rii Bry­ta­nii. Sta­rzy bogo­wie opu­ści­li kró­le­stwo, a nowej reli­gii Bry­to­wie nie chcą zaak­cep­to­wać. Osła­bio­ny i zdra­dzo­ny Artur zma­ga się z sak­soń­skim wro­giem, pró­bu­je rato­wać mał­żeń­stwo i marze­nia. Wyda­je się, że wszyst­kie siły ziem­skie i nad­przy­ro­dzo­ne zjed­no­czy­ły się w zło­wiesz­czym spi­sku, by dopro­wa­dzić go do upad­ku. Nawet Exca­li­bur może oka­zać się nie­wy­star­cza­ją­co ostry, by prze­ciąć pasmo niepowodzeń…

Czy w gasną­cą miłość uda się tchnąć nowy żar?

Jakie siły pomo­gą Artu­ro­wi ode­przeć kolej­ny najazd i czy Bry­ta­nia pod wodzą osła­bio­ne­go mili­tar­nie wład­cy wygra tę ostat­nią, naj­trud­niej­szą bitwę?

Oto histo­ria miło­ści i woj­ny, lojal­no­ści i zdrady.


Europa jesienią – Dave Hutchinson (Rebis)

Zjed­no­czo­na Euro­pa nale­ży już do prze­szło­ści. W następ­stwie kry­zy­sów gospo­dar­czych i nisz­czy­ciel­skiej pan­de­mii roz­sy­pa­ła się jak puz­zle i wciąż się dzie­li. Powsta­ją coraz mniej­sze pań­stwa i quasi-pań­stew­ka. Nie­pod­le­głość ogła­sza­ją nawet linie kole­jo­we, rezer­wa­ty przy­ro­dy i stat­ki wycieczkowe.

W tym raju szpie­gów i prze­myt­ni­ków swe­go miej­sca na zie­mi szu­ka Rudi, kucharz z kra­kow­skiej restau­ra­cji. Zwer­bo­wa­ny przez tajem­ni­czą orga­ni­za­cję odby­wa szko­le­nie wywia­dow­cze i wkrót­ce zosta­je jej taj­nym kurie­rem. Krą­ży po kon­ty­nen­cie, wymy­ka­jąc się jaw­nym oraz taj­nym służ­bom, i z zada­nia na zada­nie zaczy­na sobie uświa­da­miać, że za spi­ska­mi i kontr­spi­ska­mi, w któ­rych uczest­ni­czy, za spo­ra­mi, któ­re toczą kra­je Euro­py, mogą stać posta­ci z zupeł­nie innej rzeczywistości…


Zakon Rozbitej Soczewki – Brandon Sanderson (IUVI)

Czy Alca­traz zdo­ła ura­to­wać oblę­żo­ne miasto?

Jeśli Mokia upad­nie, jej los mogą podzie­lić pozo­sta­łe Wol­ne Kró­le­stwa, a wte­dy cały świat zna­la­zł­by się we wła­da­niu zło­wro­gich Bibliotekarzy.

Choć jego jedy­na broń to kil­ka par socze­wek, zapas wybu­cho­wych plu­szo­wych misiów i nie­wia­ry­god­ny talent do psu­cia, Alca­traz i tak podej­mie wyzwa­nie. Wystar­czy, że poko­na armię mon­stru­al­nych biblio­te­kar­skich robo­tów, oddzia­ły Biblio­te­ka­rzy, któ­rzy mają nor­mal­ny wzrost, lecz są nad­zwy­czaj groź­ni, oraz naj­nie­bez­piecz­niej­sze­go prze­ciw­ni­ka – wła­sną matkę!
Tym razem nawet jego nad­zwy­czaj­ny talent do psu­cia może nie wystarczyć.

Czy Alca­tra­zo­wi uda się jesz­cze raz ura­to­wać sytuację?


FarMagia – Magdalena Jasny (Zysk i S‑ka)

Peł­na magii i nie­zwy­kłych przy­gód opo­wieść dla małych i dużych.

Far­Ma­gia to miej­sce magicz­ne. I jedy­ne takie na świe­cie. Przy­by­wa­ją do niej ran­ne jed­no­roż­ce, cho­re pega­zy, chi­me­ry, fenik­sy i gry­fy. Cza­sem pobli­skim stru­mie­niem przy­pły­wa syre­na, któ­ra ma pro­ble­my z łusz­czą­cą się łuską, albo mor­skie hipo­kam­py spra­gnio­ne soczy­stych owo­ców. Cza­ro­dziej­skie stwo­rze­nia wie­dzą, że tu otrzy­ma­ją pomoc.
Far­Ma­gią opie­ku­ją się elfy. Pro­blem w tym, że nie zna­ją się za bar­dzo na lecze­niu – uwa­ża­ją, że ludzie robią to lepiej. Od wie­ków więc zatrud­nia­ją Opie­kun­ki – dziew­czyn­ki, któ­re uzdra­wia­ją cho­re magicz­ne isto­ty i dba­ją o nie. Ostat­nia z nich nie­daw­no opu­ści­ła Far­Ma­gię, ponie­waż wydo­ro­śla­ła, a peł­no­let­ni nie mają wstę­pu na far­mę. Elfy muszą szyb­ko zna­leźć nową kan­dy­dat­kę. Uda­je im się to w dość dra­ma­tycz­nych okolicznościach.

Dziew­czyn­ka ma na imię Tere­ska. Podej­mu­je się trud­nej misji, choć nie ma poję­cia o lecze­niu cza­ro­dziej­skich stworów.

Ale to jest naj­mniej­szy z jej problemów…


Koniec śmierci – Cixin Liu (Rebis)

Pół wie­ku po bitwie w dniu Sądu Osta­tecz­ne­go groź­ba powia­do­mie­nia Wszech­świa­ta o poło­że­niu Tri­so­la­ris wciąż powstrzy­mu­je kosmi­tów przed opa­no­wa­niem Zie­mi. Dzię­ki zdo­by­ciu tri­so­la­riań­skiej wie­dzy Zie­mia prze­ży­wa wyjąt­ko­wy okres dobro­by­tu. Ludz­ka nauka się roz­wi­ja, a Tri­so­la­ria­nie pozna­ją ziem­ską kul­tu­rę, więc wyda­je się, że obie cywi­li­za­cje będą mogły dalej współ­pra­co­wać. W tej epo­ce budzi się z hiber­na­cji Cheng Xin, eks­pert­ka tech­nicz­na z począt­ków dwu­dzie­ste­go pierw­sze­go wie­ku. Przy­no­si ze sobą wie­dzę o zapo­mnia­nym pro­gra­mie z cza­sów kry­zy­su, któ­ry może na zawsze zbu­rzyć rów­no­wa­gę mię­dzy dwo­ma świa­ta­mi. Czy ludz­kość się­gnie do gwiazd, czy też umrze w kołysce?

Impo­nu­ją­ca roz­ma­chem uciecz­ka od rze­czy­wi­sto­ści. Dała mi odpo­wied­nią per­spek­ty­wę w zma­ga­niach z Kon­gre­sem – nie musia­łem się przej­mo­wać, wszak kosmi­ci mie­li naje­chać Ziemię!
— Barack Oba­ma, były pre­zy­dent USA, o „Pro­ble­mie trzech ciał”

Trze­ci, po „Pro­ble­mie trzech ciał” i „Ciem­nym lesie”, tom try­lo­gii „Wspo­mnie­nie o prze­szło­ści Zie­mi”, naj­więk­sze­go w ostat­nich latach wyda­rze­nia w świa­to­wej fan­ta­sty­ce nauko­wej, porów­ny­wal­ne­go z kla­sycz­ny­mi cykla­mi „Fun­da­cja” i „Diu­na”.


Kontynent – Jędrzej Burszta (Oficynka)

Świat skoń­czył się i zapadł w sobie.

Czar­no­księż­nik tro­pią­cy legen­dę o pod­stęp­nym księ­ży­co­wym przy­by­szu zaklę­tym w cie­ni­stym tatu­ażu. Mistrz sztu­ki pla­sty­na­cji wła­da­ją­cy dwo­rem oży­wio­nych, wypre­pa­ro­wa­nych oso­bli­wo­ści. Śledz­two w spra­wie tajem­ni­czej zbrod­ni na bagni­stej pro­win­cji roz­dar­tej kon­flik­tem o wła­dzą i potę­gę tra­dy­cji. Rodzin­na saga o praw­dzie i zmy­śle­niu, się­ga­ją­ca naj­bar­dziej mitycz­nych krań­ców Kon­ty­nen­tu. Opo­wie­ści o klą­twach i cza­ro­splo­tach, masz­ka­ro­nach i pole­pień­cach, auto­ma­to­nach i czar­no­księż­nicz­kach, szkla­nych pusty­niach i pod­nieb­nych miastach.

Kon­ty­nent” to zbiór pię­ciu powią­za­nych ze sobą opo­wie­ści dark fan­ta­sy, uka­zu­ją­cych prze­dziw­ny, pełen tajem­nic i baśnio­wej gro­zy świat Kontynentu.


Pierwszy Róg – Richard Schwartz (Initium)

Gdy próg gospo­dy na krań­cu świa­ta prze­kra­cza­ją wędrow­cy, by schro­nić się przed zamie­cią, nic nie wska­zu­je na to, że wkrót­ce będą musie­li sta­wić czo­ła hor­dom zła…

Zasy­pa­na śnie­giem gospo­da na prze­łę­czy ścię­tych lodem gór na dale­kiej Pół­no­cy. I garst­ka podróż­nych, uwię­zio­nych tu przez mróz i zawie­ję. Cie­pły zajazd Pod Gło­wom­ło­tem wyda­je się dobrym miej­scem na prze­trwa­nie burzy śnież­nej, lecz wśród gości szyb­ko poja­wia­ją się pierw­sze kon­flik­ty. Jest tu grup­ka żoł­da­ków, któ­rzy bez skrę­po­wa­nia obła­pia­ją cór­ki karcz­ma­rza; jest Havald, zmę­czo­ny życiem wojow­nik, któ­ry pra­gnie już tyl­ko spo­ko­ju; jest Lean­dra, wła­da­ją­ca magią elf­ka, któ­ra pró­bu­je prze­ko­nać woja­ka do udzia­łu w pew­nej misji. Atmos­fe­ra zagęsz­cza się, gdy jeden z parob­ków pada ofia­rą bru­tal­ne­go mor­du. Odcię­ta od świa­ta gospo­da kry­je wie­le tajem­nic, a nie każ­dy wędro­wiec jest tym, za kogo się poda­je. Gdzieś czai się bestia… Trop wie­dzie do legen­dar­ne­go Kró­le­stwa Askiru.

Lep­ka, dusz­na atmos­fe­ra, zna­ko­mi­te dia­lo­gi i feno­me­nal­nie wykre­owa­ni boha­te­ro­wie to tyl­ko przed­smak monu­men­tal­ne­go epo­su o wal­ce z prze­po­tęż­nym Impe­rium Thalaku.

Pierw­szy Róg” to feno­me­nal­ny debiut Richar­da Schwart­za, ini­cju­ją­cy wie­lo­to­mo­wy cykl w nur­cie high fan­ta­sy, któ­ry sprze­dał się w kil­ku­set­ty­sięcz­nym nakła­dzie i zafa­scy­no­wał rze­sze czy­tel­ni­ków na całym świecie.


Podróżniczka – Alexandra Bracken (Wydawnictwo SQN)

Zosta­ła osie­ro­co­na przez swój czas. Jej przy­szłość prze­sta­ła istnieć.

Etta Spen­cer marzy­ła o karie­rze skrzy­pacz­ki, lecz los miał dla niej inne pla­ny. Zmu­szo­na, by tułać się po naj­róż­niej­szych kra­jach i epo­kach, cier­piąc z powo­du roz­łą­ki z uko­cha­nym Nicho­la­sem, poszu­ku­je tajem­ni­cze­go astro­la­bium, któ­re jest naj­po­tęż­niej­szym arte­fak­tem podróż­ni­ków. Tyl­ko ono pozwo­li jej odna­leźć i oca­lić tych, któ­rych kocha.

Sza­lo­na podróż po egzo­tycz­nych miej­scach, spi­ski, cią­gła wal­ka z cza­sem, nie­ocze­ki­wa­ne soju­sze i zdra­dy. Oto, co cze­ka na was w ostat­nim tomie serii.

Kto jest sprzy­mie­rzeń­cem, a kto wro­giem? Czy staw­ką za ura­to­wa­nie świa­ta oka­że się miłość?


Tryjon – Melissa Darwood (Wydawnictwo SQN)

Nic nie ochro­ni nas przed bólem wspo­mnień. Sami musi­my się z nim uporać”.

Mila jest inna niż wszy­scy. Czę­sto tra­ci świa­do­mość, prze­by­wa w jed­nym miej­scu, by po kil­ku godzi­nach zna­leźć się w zupeł­nie innym. Pew­ne­go dnia budzi się w zaświa­tach, zwa­nych Try­jo­nem. Dowia­du­je się, że nie żyje, a przed śmier­cią dopu­ści­ła się zbrodni.

Czy zdo­ła dowieść swo­jej niewinności?

Czy kie­dy­kol­wiek jest za póź­no na miłość?

I naj­waż­niej­sze – co skry­wa Tryjon?

Wcią­ga­ją­ca histo­ria o życiu po śmier­ci i poszu­ki­wa­niu wła­snej tożsamości.


Boso, ale w ostrogach – Stanisław Grzesiuk (Prószyński i S‑ka)

Pierw­sze wyda­nie bez skre­śleń i cenzury.
Przed­wo­jen­na War­sza­wa okiem mło­de­go war­szaw­skie­go cwaniaka.
Sta­ni­sław Grze­siuk z wła­ści­wym sobie humo­rem i swa­dą por­tre­tu­je przed­mie­ścia sto­li­cy z ich oby­cza­ja­mi, tra­dy­cją i swo­istym kodek­sem hono­ro­wym, się­ga­jąc przy tym po słow­nic­two i spe­cy­ficz­ną gwa­rę war­szaw­skiej ulicy.

Wyda­nie książ­ki zosta­ło wstrzy­ma­ne na kil­ka mie­się­cy przez cen­zu­rę. Wresz­cie w lip­cu 1959 roku książ­ka tra­fi­ła do księ­garń i podob­nie jak “Pięć lat kace­tu” natych­miast znik­nę­ła z półek. Czy­tel­ni­cy i recen­zen­ci ape­lo­wa­li do auto­ra i wydaw­nic­twa z proś­bą o dodru­ki. A książ­ka sta­ła się na całe deka­dy lek­tu­rą obo­wiąz­ko­wą chło­pa­ków z war­szaw­skich podwórek.

Po latach tekst porów­na­no z ręko­pi­sem i przy­wró­co­no frag­men­ty usu­nię­te przez cen­zu­rę oraz wydaw­cę przy pierw­szej publikacji.


Wampir z KC – Andrzej Pilipiuk (Fabryka Słów)

Komu­na ustę­pu­je miej­sca krwio­żer­cze­mu kapi­ta­li­zmo­wi, co jed­nak wca­le nie ozna­cza, że wszyst­ko nagle ukła­da się świetnie.

To był taki dobry plan, co mogło się nie udać?! Mia­ły być zyski z wyśru­bo­wa­nych norm i waka­cje w Buł­ga­rii. Miał być wyzysk i poga­nia­nie kla­sy robot­ni­czej bato­giem przez spa­sio­ne­go bur­żu­ja z cyga­rem w zębach. Mia­ło być tak pięk­nie. Mia­ło, ale się…

Wam­pi­ry prze­ży­wa­ją sze­reg traum: naj­pierw Zakład Pra­cy wysy­ła je na urlop. Wia­do­mo, że naj­gor­sze we wcza­sach jest to, że nie ma nic do robo­ty. A bez robo­ty czło­wiek głu­pie­je. Wam­pir rów­nież, bo wam­pir wszak też czło­wiek, tyl­ko nie­co bar­dziej martwy.

Następ­nie Dru­cian­ka upa­da, mimo śmia­łe­go pla­nu napraw­cze­go, któ­ry miał dziar­skim i zwy­cię­skim kro­kiem wpro­wa­dzić kule­ją­cy zakład w krwio­żer­czy kapi­ta­lizm. I zno­wu – naj­gor­sze w bez­ro­bo­ciu jest to, że nie ma nic do roboty.

Może z powo­du tych trud­nych prze­żyć oba wam­pi­ry nie mają tyle co kie­dyś cier­pli­wo­ści do kamie­nicz­ni­ków czy byłych ube­ków i ich pomy­słów na nową rze­czy­wi­stość. W ogó­le ta nowa rze­czy­wi­stość jakaś taka… podob­na łudzą­co do tej starej.

Cóż, kapi­ta­lizm naj­wy­raź­niej już jest, ale kapi­ta­li­stów zapo­mnie­li dowieźć.


Uzdrawiaczki – Marta Stefaniak (Prószyński i S‑ka)

Autor­ka powie­ści „Cza­ry w małym mia­stecz­ku”, za któ­rą zosta­ła uho­no­ro­wa­na I nagro­dą jury na Festi­wa­lu Lite­ra­tu­ry Kobiecej.

Kli­ma­tycz­na opo­wieść o zgro­ma­dze­niu uzdra­wia­czek, któ­re przez lata leczy­ły cho­rych i rato­wa­ły potrze­bu­ją­cych z opre­sji. Cecho­wa­ły je mądrość i sza­cu­nek do ludzi. Obda­rzo­ne przez kolej­nych panu­ją­cych wszel­ki­mi przy­wi­le­ja­mi, z poświę­ce­niem słu­ży­ły współ­miesz­kań­com. Jed­nak gdy po cesa­rzu Wysze­gu na tron wstą­pił jego syn Nad­bor, wszyst­ko się zmie­ni­ło. Jego wzma­ga­ją­ca się para­no­ja spra­wi­ła, że uzdra­wiacz­ki sta­ły się głów­nym celem ata­ków. Intry­gi dwor­skie, pod­stęp­ni dorad­cy, miłość do wła­dzy, bunt i wiel­ka namięt­ność w tle.

Jak dłu­go osta­nie się pań­stwo, któ­re­go wład­ca wypo­wie­dział woj­nę wła­snym pod­da­nym? Ile oca­le­je z wie­dzy prze­ka­zy­wa­nej przez lata, jeśli na jej posia­dacz­ki zosta­nie wyda­ny wyrok śmier­ci? Co moż­na czy­nić w cza­sach tyra­nii i zamę­tu, by uchro­nić swo­ją rodzi­nę od nieszczęścia?

Wszyst­ko w duchu reflek­sji nad tym, na ile ludz­kie losy są deter­mi­no­wa­ne przez oko­licz­no­ści, a na ile przez oso­bi­ste wybo­ry i dzia­ła­nia. Jakie posta­wy mogą przyj­mo­wać ludzie wobec panu­ją­cej nad nimi tyranii?

Barw­na, osa­dzo­na w świe­cie sty­li­zo­wa­nym na śre­dnio­wie­cze powieść o sile miło­ści i przetrwania.


Wieczór filmowy – Lucy Courtenay (YA!)

Czy przy­jaźń może prze­ro­dzić się w praw­dzi­wą miłość?

Sol i Han­na to dwo­je przy­ja­ciół z dzie­ciń­stwa, któ­rzy nie­spo­dzie­wa­nie spo­ty­ka­ją się po latach. Opo­wieść roz­po­czy­na się 31 grud­nia, kie­dy to Han­nę bez­ce­re­mo­nial­nie porzu­ca jej chło­pak Dan­ny, jeden z naj­przy­stoj­niej­szych w szko­le. Han­na jest zroz­pa­czo­na. Kole­żan­ki pró­bu­ją zająć jej miej­sce, a jedy­nym przy­ja­cie­lem, któ­ry sta­ra się ją pocie­szyć, jest Sol. Chło­pak wpa­da na pomysł, żeby obo­je raz w mie­sią­cu przez cały rok oglą­da­li wspól­nie film – raz wybra­ny przez nie­go, raz przez nią. Spra­wy kom­pli­ku­ją się, gdy oka­zu­je się, że Sol zako­chu­je się w dziew­czy­nie. Czy uda mu się zdo­być jej serce?


Bezdech – Grzegorz Kapla (Burda Książki)

Powo­jen­ne realia, w któ­rych rzą­dzą twar­de zasa­dy i moc­ne pięści.
Teraź­niej­szość, w któ­rej nie ma miej­sca na uczciwość.
Histo­rie, w któ­rych nigdy nie było miej­sca na miłość.

Pod­czas jed­ne­go z zim­nych i mokrych wie­czo­rów samot­ny bie­gacz odkry­wa zwło­ki mło­dej dziew­czy­ny tuż przy war­szaw­skim brze­gu Wisły. Śledz­two otwie­ra pod­ko­mi­sarz Olga Susz­czyń­ska, któ­ra nie wie jesz­cze z jak bar­dzo suro­wym świa­tem przyj­dzie jej się zmierzyć.
W tym samym mie­ście, rów­nież w jesien­nych ciem­no­ściach, lecz ponad sie­dem­dzie­siąt lat wcze­śniej mło­dy żydow­ski chło­piec Ben­ja­min zosta­je roz­dzie­lo­ny z ojcem pod­czas akcji wysie­dleń­czej. Razem z mat­ka tra­fia­ją pod dach zaprzy­jaź­nio­ne­go skle­pi­ka­rza, by już na zawsze zapo­mnieć o swo­ich korzeniach.

Autor w obra­zo­wy spo­sób opi­su­je trud­ne losy pol­skich żydów u schył­ku woj­ny, pozna­je­my też histo­rię powo­jen­ne­go pod­zie­mia, dła­wio­ne­go bez zmie­sza­nia przez esbe­cję. Boha­te­rzy doświad­cza­ją prze­ło­mo­wych wyda­rzeń histo­rycz­nych dla Pol­ski i Świa­ta, któ­re wyda­rzy­ły się na prze­strze­ni ostat­nie­go pół­wie­cza. Książ­ka jest nie­zwy­kłym zapi­sem ponad pół­wie­cza histo­rii, jak rów­nież komen­ta­rzem do wyda­rzeń świa­to­wej sce­ny poli­tycz­nej ostat­nich lat.
Trzy­ma­ją­ca w napię­ciu lek­tu­ra, sku­pia w sobie wie­le wąt­ków histo­rycz­nych, reali­stycz­nie odwzo­ro­wu­jąc trud­ną histo­rię Pol­ski od cza­sów Dru­giej Woj­ny Świa­to­wej, przez okres PRL‑u, aż do cza­sów obecnych.

Książ­ka nie pre­ten­du­je jed­nak do mia­na powie­ści histo­rycz­nej. To kry­mi­nał, prze­peł­nio­ny zgrab­ny­mi dia­lo­ga­mi gdzie tem­po akcji dyna­mi­zu­je wart­ki wątek śledz­twa poli­cyj­ne­go w War­sza­wie oraz na Ślą­sku. Dzię­ki nie­mu bli­żej pozna­je­my głów­nych boha­te­rów książki.


Plotki o miłości – Ela Sidi (Świat Książki)

Miłość i śmierć… Gdy odcho­dzą ci, któ­rych kocha­my. Czy moż­na kochać po wiel­kiej nie­speł­nio­nej miło­ści? A jeże­li myli­my miłość z pożą­da­niem? Czy jest w tym czy­jaś wina? Pożą­da­nie doda­je sił, wyzwa­la emo­cje, któ­re nada­ją blask i sens nasze­mu życiu, ale czy mamy do nie­go prawo?

Plot­ki o miło­ści to histo­ria nie­tu­zin­ko­wej, obda­rzo­nej uro­dą i talen­tem Polki z Wybrze­ża, któ­ra po nie­uda­nym związ­ku pró­bu­je zna­leźć szczę­ście u boku Izra­el­czy­ka w Erec Isra­el – kra­ju boga­tym, dają­cym wiel­kie per­spek­ty­wy, ale zara­żo­nym śmier­cią i lękiem. Jak żyć po tra­gicz­nej śmier­ci cór­ki? Jak budo­wać zwią­zek na cią­głych błę­dach i na gru­zach związ­ków sprzed lat?

Plot­ki o miło­ści to histo­ria kobie­ty kuszą­cej los, histo­ria miło­snych sza­leństw, ale też opo­wieść o samot­no­ści i o cią­głym nie­speł­nie­niu. Opo­wieść o kobie­cie, któ­rą kocha­ło wie­lu, ale nikt nie potra­fił wywią­zać się z dawa­nych obietnic.

Książ­ka Eli Sidi tchnie psy­cho­lo­gicz­ną docie­kli­wo­ścią. Nie zawsze wszyst­ko jest tak, jak nam się wyda­je. Dla­te­go nie sta­wiaj­my zbyt pochop­nie ocen przed prze­czy­ta­niem ostat­nie­go zda­nia. Nie bądź­my sędzia­mi, zanim obej­rzy­my ostat­ni akt.


Zwrotnik Węży – Marie Brennan (Zysk i S‑ka)

Trzy lata po fatal­nej wypra­wie w nie­go­ścin­ne góry Wystra­ny nie­ustra­szo­na badacz­ka prze­ciw­sta­wia się rodzi­nie i kon­we­nan­som, by wyru­szyć z eks­pe­dy­cją na roz­dar­ty woj­ną kon­ty­nent Eri­gi, sie­dli­sko takich egzo­tycz­nych gatun­ków smo­ków, jak żyją­ce w tra­wie węże sawan­no­we, leśne węże nadrzew­ne i naj­bar­dziej nie­uchwyt­ne z nich wszyst­kich, legen­dar­ne bagien­ne żmi­je z tropików.

Wypra­wa obfi­tu­je w wie­le trud­no­ści, a Iza­be­la, któ­rej towa­rzy­szy daw­ny współ­pra­cow­nik i przy­ja­ciół­ka-ucie­ki­nier­ka z domu, musi sta­wić czo­ło uciąż­li­wym upa­łom, wynisz­cza­ją­cej gorącz­ce, pała­co­wym intry­gom, plot­kom i innym nie­bez­pie­czeń­stwom w trak­cie wędrów­ki po nie­prze­by­tej dżun­gli zwa­nej Zie­lo­nym Pie­kłem. Odwa­ga, pomy­sło­wość i nauko­wa cie­ka­wość boha­ter­ki zosta­ną wysta­wio­ne na naj­cięż­sze próby.


Nora – Katarzyna Puzyńska (Prószyński i S‑ka)

Dzie­wią­ty tom sagi o Lipowie.

Bere­ni­ka jest zbun­to­wa­na i lubi cha­dzać wła­sny­mi ścież­ka­mi. Po raz kolej­ny zni­ka z domu. Jed­nak tym razem wszyst­ko wyda­je się być nie tak jak zazwy­czaj. Co gor­sza w spra­wę zaan­ga­żo­wa­ny jest ojciec jed­ne­go z poli­cjan­tów. Tym­cza­sem w odle­głym o kil­ka­dzie­siąt kilo­me­trów szpi­ta­lu psy­chia­trycz­nym zosta­je zabi­ta pacjent­ka. Na kil­ka godzin przed śmier­cią wysy­ła enig­ma­tycz­ną wia­do­mość z proś­bą o pomoc. Czyż­by wie­dzia­ła, że ktoś tar­gnie się na jej życie? Jaki ma z tym wszyst­kim zwią­zek bru­tal­nie oka­le­czo­ne cia­ło odna­le­zio­ne obok nie­dzia­ła­ją­cej już daw­no karu­ze­li? Co kry­je stud­nia w zagaj­ni­ku wśród pól? Czy aspi­rant Daniel Pod­gór­ski upo­rząd­ku­je wresz­cie swo­je życie pry­wat­ne i zdo­ła powstrzy­mać mor­der­cę, zanim zgi­nie ktoś jeszcze?


Krok za tobą – Lisa Gardner (Wydawnictwo Sonia Draga)

Lisa Gard­ner to jed­na z moich ulu­bio­nych auto­rek. Jej eks­cy­tu­ją­ce thril­le­ry mają szyb­kie tem­po i zaska­ku­ją nie­mal na każ­dej stro­nie. Zde­cy­do­wa­nie pole­cam”. – Karin Slaughter

Czy jest bohaterem?
Osiem lat temu star­szy brat Shar­lah Nay Rash zatłukł pija­ne­go ojca kijem bejs­bo­lo­wym, by ura­to­wać im oboj­gu życie. Trzy­na­sto­let­nia Shar­lah wresz­cie odna­la­zła swo­je miej­sce na świe­cie. Eme­ry­to­wa­ny psy­cho­log kry­mi­nal­ny z FBI, Pier­ce Quin­cy, i jego part­ner­ka, Rainie Con­ner, wła­śnie mają ją adoptować.

Czy jest mordercą?
I wte­dy poli­cja otrzy­mu­je zgło­sze­nie. Podwój­ne zabój­stwo na pobli­skiej sta­cji ben­zy­no­wej, a potem rela­cje o uzbro­jo­nym podej­rza­nym, któ­ry gra­su­je z bro­nią po lasach Ore­go­nu. Quin­cy i Rainie natych­miast rusza­ją na pomoc w pości­gu. Wszyst­ko wska­zu­je na to, że mor­der­cą może być Tel­ly Ray Nash. A wyglą­da na to, że dopie­ro się rozkręca.

Jed­no wia­do­mo na pew­no. Wrócił.
Gdy polo­wa­nie na Telly’ego spo­wal­nia, Quin­cy i Rainie muszą odpo­wie­dzieć sobie na dwa klu­czo­we pyta­nia. Dla­cze­go po ośmiu latach ten mło­dy czło­wiek zaczął zno­wu zabi­jać? I co to ozna­cza dla Sharlah?

Kon­struk­cja powie­ści Krok za tobą jest pie­kiel­nie spryt­na”. Con­nec­ti­cut Post


Chłopiec z klocków – Keith Stuart (Muza)

Poznaj­cie Ale­xa, trzy­dzie­sto­pa­ro­let­nie­go tatę. Kocha swo­ją żonę Jody, lecz zapo­mniał, jak jej to oka­zy­wać. Kocha swo­je­go syna, Sama, ale go nie rozu­mie. Coś musi się zmie­nić. A Alex powi­nien zacząć od siebie.

Poznaj­cie ośmio­let­nie­go Sama. Pięk­ne­go, zaska­ku­ją­ce­go, auty­stycz­ne­go chłop­ca. Dla nie­go świat to zagad­ka, któ­rej nie potra­fi samo­dziel­nie roz­wią­zać. Gdy jed­nak Sam zaczy­na grać w Mine­cra­fta, poja­wia się miej­sce, w któ­rym on i tata zaczy­na­ją na nowo odkry­wać nie tyl­ko samych sie­bie, lecz tak­że sie­bie nawzajem…

Czy roz­sy­pa­ną na kawał­ki rodzi­nę uda się poskładać?


Wielka księga ssaków – Yuval Zommer (Wilga)

Dla­cze­go wil­ki wyją do księżyca?
Czy hie­ny potra­fią się śmiać?
Za co hipo­po­ta­my lubią wodę?

To książ­ka, w któ­rej znaj­dziesz odpo­wie­dzi na te i wie­le innych pytań. Dzię­ki niej poznasz róż­ne gatun­ki ssa­ków i dowiesz się o nich mnó­stwo cie­ka­wych fak­tów – co jedzą, w jaki spo­sób polu­ją i co robią, by przetrwać.

Poszu­ki­wa­nie i roz­po­zna­wa­nie ukry­tych w książ­ce tro­pów dostar­czy mnó­stwo zaba­wy, roz­wi­nie spo­strze­gaw­czość i spra­wi, że odkry­wa­nie świa­ta zwie­rząt sta­nie się jesz­cze ciekawsze.


Cień rycerza – Sebastien de Castell (Insignis)

Tri­stia to kraj prze­żar­ty intry­ga­mi i korup­cją. Ide­ali­stycz­ny mło­dy Król Paelis nie żyje, a Wiel­kie Płasz­cze – legen­dar­ni wędrow­ni try­bu­ni, któ­rzy zapro­wa­dza­li w kró­le­stwie spra­wie­dli­wość – zosta­li napięt­no­wa­ni jako zdraj­cy. Lecz tuż przed tym, jak jego gło­wa zosta­ła zatknię­ta na żer­dzi, król zobo­wią­zał każ­de­go ze swo­ich stu czter­dzie­stu czte­rech try­bu­nów do wyko­na­nia innej misji.

Fal­cio Val Mond, Pierw­szy Kan­tor, z pomo­cą innych Wiel­kich Płasz­czy Kesta i Bra­stie­go wypeł­nił ostat­nie zada­nie od jego Kró­la: odna­lazł jego cza­ro­ity – a przy­naj­mniej jeden z nich, któ­ry zresz­tą oka­zał się cał­kiem czymś, a wła­ści­wie kimś, innym niż się spo­dzie­wa­li. Teraz ich zada­niem jest ochro­na cza­ro­itu przed tymi, któ­rzy pró­bu­ją go uni­ce­stwić. Nie było­by z tym żad­ne­go kło­po­tu, gdy­by na ich dro­dze nie sta­li daishi­ni, rów­nie legen­dar­na gru­pa asa­sy­nów, nie zapo­mi­na­jąc o ksią­żę­tach, któ­rzy są zde­ter­mi­no­wa­ni, by zacho­wać wła­dzę w swo­im roz­bi­tym królestwie.


Słowiańskie dzieje – Bogusław Dębek (Bellona)

Sło­wiań­skie dzie­je” to kom­pen­dium wie­dzy o daw­nych dzie­jach Sło­wiańsz­czy­zny oraz ludów z nią spo­krew­nio­nych. Opo­wieść zaczy­na się dzie­siąt­ki tysię­cy lat temu, gdy ludzie roz­po­czę­li exo­dus z afry­kań­skie­go matecz­ni­ka. Póź­niej, na obsza­rach azja­tyc­kich wyod­ręb­ni­ły się pier­wo­ci­ny ludów indo­eu­ro­pej­skich. Skie­ro­wa­ły się one do Euro­py. Z nich wyło­ni­li się Pro­to­sło­wia­nie. Sta­ło się to co naj­mniej 7.5 tys. lat temu nad Duna­jem, w dorze­czach Dnie­pru, Wisły, Odry i Łaby. Stąd część Indo­eu­ro­pej­czy­ków ponow­nie uda­ła się na wschód, i oko­ło czte­ry tysią­ce lat temu opa­no­wa­ła Indie. Lud­ność tę nazwa­no Aria­mi. Nie­któ­re ludy indo­aryj­skie, np. Scy­to­wie i Sar­ma­ci, skie­ro­wa­ły się następ­nie na zachód, doko­nu­jąc pod­bo­jów na tere­nie Euro­py. W efek­cie roz­wo­ju tych ludów w śre­dnio­wie­czu powsta­ły sło­wiań­skie naro­dy i pań­stwa, w tym naród i pań­stwo pol­skie. Autor odtwa­rza ten pro­ces, korzy­sta­jąc tak­że z naj­now­szych osią­gnięć gene­ty­ki. Uka­zu­je też wład­ców, wyda­rze­nia poli­tycz­ne i woj­ny, orga­ni­za­cję spo­łecz­ną oraz boga­ty świat wie­rzeń reli­gij­nych poszcze­gól­nych grup Słowian.


Gastrofizyka – Charles Spence (Świat Książki)

Dla­cze­go sok pomi­do­ro­wy sta­no­wi aż 27% napo­jów kupo­wa­nych na pokła­dach samo­lo­tów? Jaki wpływ na ser­wo­wa­ne jedze­nie ma to, czy talerz jest mały, czer­wo­ny, czy okrą­gły? Dla­cze­go jemy o 35% wię­cej w towa­rzy­stwie jed­nej oso­by i o 75% wię­cej w towa­rzy­stwie trzech osób?

Gastro­fi­zy­ka to nowa dzie­dzi­na wie­dzy zapo­cząt­ko­wa­na przez pro­fe­so­ra Char­le­sa Spence’a, łączą­ca psy­cho­lo­gię, neu­ro­nau­kę i pro­jek­to­wa­nie. Opie­ra­jąc się na dwóch deka­dach badań poświę­co­nych nie­zwy­kłym związ­kom łączą­cym nasze zmy­sły, Spen­ce poka­zu­je, jak doświad­czyć nowych doznań kuli­nar­nych. Jak naj­peł­niej wyko­rzy­stać każ­dy posi­łek, sku­pia­jąc się nie na tym, co jemy, ale przede wszyst­kim na tym, o czym wte­dy myślimy.

W swo­jej książ­ce Spen­ce opi­su­je każ­dy zmysł i posi­łek, aby przed­sta­wić dzie­siąt­ki czyn­ni­ków „spo­za tale­rza” wpły­wa­ją­cych na dozna­nia towa­rzy­szą­ce jedze­niu: cię­żar sztuć­ców, umiesz­cze­nie tale­rza, muzy­ka w tle i wie­le innych. Poka­zu­je rów­nież, jak fir­my spo­żyw­cze i naj­lep­sze restau­ra­cje na świe­cie wyko­rzy­stu­ją nowo­cze­sne tech­no­lo­gie i jak to praw­do­po­dob­nie wpły­nie na nasze jedze­nie w przyszłości.

Pro­fe­sor Char­les Spen­ce poświę­cił dwa­dzie­ścia lat na bada­nia, jak ludzie postrze­ga­ją ota­cza­ją­cy ich świat, dzię­ki cze­mu stał się mię­dzy­na­ro­do­wym eks­per­tem w dzie­dzi­nie per­cep­cji poli­sen­so­rycz­nej i pro­jek­to­wa­nia doznań.

Char­les Spen­ce jest sze­fem Cros­smo­dal Rese­arch Labo­ra­to­ry (Labo­ra­to­rium Badań Mię­dzy­mo­dal­nych) na Uni­wer­sy­te­cie Oxfordz­kim, pro­wa­dzi bada­nia doty­czą­ce tego, jak nasze mózgi prze­twa­rza­ją i inte­gru­ją infor­ma­cje docie­ra­ją­ce do nich od wszyst­kich narzą­dów zmy­słów. Był kon­sul­tan­tem w wie­lu fir­mach mię­dzy­na­ro­do­wych, takich jak Uni­le­ver, Pep­si­Co, Dia­geo, Per­nod Ricard, P&G, Nestlé i Twi­nings, udzie­lał im rad zwią­za­nych z pro­jek­to­wa­niem poli­sen­so­rycz­nym, opa­ko­wa­nia­mi, kre­owa­niem mar­ki., Współ­pra­co­wał ze świa­to­wej sła­wy sze­fa­mi kuch­ni, bar­ma­na­mi i bari­sta­mi, mię­dzy inny­mi Hesto­nem Blu­men­tha­lem i Fer­ra­nem Adrią.


Czwarta małpa – J.D. Barker (Czarna Owca)

Tajem­ni­czy seryj­ny mor­der­ca zwa­ny przez poli­cję Zabój­cą Czwar­tej Mał­py sie­je gro­zę wśród miesz­kań­ców Chi­ca­go. Poli­cja od lat bez­sku­tecz­nie pró­bu­je odkryć jego tożsamość.

Prze­ło­mem w śledz­twie jest wypa­dek, w któ­rym pod koła­mi auto­bu­su ginie pie­szy. Praw­do­po­dob­nie to Zabój­ca Czwar­tej Mał­py: przy zwło­kach zosta­je zna­le­zio­ne cha­rak­te­ry­stycz­ne pudeł­ko z frag­men­tem cia­ła upro­wa­dzo­nej ofiary.

Detek­tyw Sam Por­ter w kie­sze­ni mary­nar­ki męż­czy­zny znaj­du­je pamięt­nik. Musi wejść w umysł psy­cho­pa­ty, by zro­zu­mieć jego zagma­twa­ną histo­rię i odna­leźć ostat­nią porwa­ną oso­bę. Zanim będzie za późno…


Dom Wschodzącego Słońca – Aleksandra Janusz (Uroboros)

Tutaj wypeł­nia­ją się pro­roc­twa, zisz­cza­ją się marze­nia i kosz­ma­ry, pod sko­rup­ką codzien­no­ści kry­ją się tajem­ni­ce, a po zmro­ku ze snu budzą się isto­ty, z któ­ry­mi nikt nie pra­gnie spo­tkać się twa­rzą w twarz.

Mag-szer­mierz Lloyd zmie­rzy się ze swo­ją mrocz­ną prze­szło­ścią. Bły­sko­tli­wy infor­ma­tyk Timo­thy wyj­dzie poza wir­tu­al­ny świat. Nar­cy­stycz­ny rock­man Gabriel wresz­cie zacznie podej­mo­wać wła­sne decy­zje. Razem z zakon­ni­cą Wero­ni­ką, wie­ko­wym Krzysz­to­fem oraz nie­spo­dzie­wa­nym przy­by­szem z odle­głych stron sta­wią czo­ło mitycz­nym bestiom oraz daw­nym – i nowym – wro­gom. Czy znaj­dą odpo­wie­dzi na zagad­ki, jakie zosta­wi­ła po sobie legen­dar­na Kaja Modro­oka? I czy Euni­ce wyj­dzie zwy­cię­sko z pró­by, jaką posta­wi przed nią los?


Dziewczyna ze sklepu z kapeluszami – Dorota Gąsiorowska (Znak)

Ile tajem­nic jest w sta­nie ukryć jed­no ser­ce i jed­na rodzina?

Kame­lia wraz z bab­cią pro­wa­dzą w Kra­ko­wie rodzin­ne ate­lier z kape­lu­sza­mi. Pew­ne­go dnia w salo­nie poja­wia się przy­stoj­ny dzien­ni­karz, zain­te­re­so­wa­ny stu­let­nią histo­rią tego miej­sca. Jego pyta­nia doty­ka­ją jed­nak spraw, o któ­rych star­sza pani wyraź­nie nie chce mówić.

Kil­ka dni póź­niej Kame­lia otrzy­mu­je od bab­ci brosz­kę z zagad­ko­wą inskryp­cją. Czu­je, że pre­zent ten może mieć zwią­zek z rodzin­ną tajem­ni­cą sprzed lat. Dziew­czy­na za wszel­ką cenę chce ją odkryć.

Tym­cza­sem dzien­ni­karz zaczy­na być bar­dziej zain­te­re­so­wa­ny pięk­ną Kame­lią niż histo­rią pra­cow­ni. Na doda­tek w życiu mło­dej kobie­ty poja­wia się jesz­cze jeden mężczyzna…

Któ­rą z tajem­nic będzie Kame­lii łatwiej roz­wi­kłać – tę z prze­szło­ści czy tę, któ­ra kry­je się w jej wła­snym sercu?


Kocie oko – Margaret Atwood (Wielka Litera)

Kon­tro­wer­syj­na malar­ka Ela­ine Risley po latach nie­obec­no­ści przy­jeż­dża do Toron­to, gdzie jest przy­go­to­wy­wa­na wysta­wa jej prac. Zna­jo­me domy, uli­ce i pej­za­że utrwa­lo­ne na jej obra­zach, wywo­łu­ją fale wspo­mnień o dzie­ciń­stwie, któ­re nie było jak z obraz­ka. Wędrów­ka po kra­ju z ojcem-naukow­cem, zaka­za­ny romans z nauczy­cie­lem malarstw i życio­wym men­to­rem, ale przede wszyst­kim dziew­czę­ca przy­jaźń, któ­ra zamie­ni­ła się w okrut­ną obse­sję. Prze­szłość osa­cza Ela­ine cia­sną pętlą stra­chu. Tak jak kie­dyś. Nie­po­ko­ją­ca, głę­bo­ka i wni­kli­wa opo­wieść o krzyw­dzie i szu­ka­niu toż­sa­mo­ści – cór­ki, kochan­ki, artyst­ki i kobiety.


Księżyc – Martín Caparrós (Wydawnictwo Literackie)

Mar­tín Capar­rós na zle­ce­nie Orga­ni­za­cji Naro­dów Zjed­no­czo­nych ma w krót­kim cza­sie odwie­dzić kil­ka­na­ście miejsc na świe­cie. W każ­dym z nich spo­ty­ka się z ludź­mi nazna­czo­ny­mi migra­cją. To ofia­ry wyklu­cze­nia i wojen. Zada­niem argen­tyń­skie­go dzien­ni­ka­rza jest spi­sa­nie prze­pro­wa­dzo­nych roz­mów i nada­nie im for­my obiek­tyw­nych reportaży.

Coś jed­nak każe repor­te­ro­wi postę­po­wać nie­zgod­nie z narzu­co­ny­mi odgór­nie instrukcjami…
Kiszy­niów w Moł­da­wii. Nata­lia prze­szła pie­kło. Jej mąż sprze­dał ją albań­skim han­dla­rzom żywym towa­rem. Tra­fi­ła do domu publicz­ne­go w Liba­nie. Uda­ło jej się uciec, teraz pró­bu­je zapomnieć.

Mon­ro­via w Libe­rii. Richard jako jedy­ny oca­la­ły czło­nek rodzi­ny nie otrzy­mał ame­ry­kań­skiej wizy, marzy o tym, aby uciec z kra­ju, w któ­rym prze­żył kil­ka wojen domo­wych. Widział, jak rebe­lian­ci zabi­ja­li bli­skie mu oso­by i wypi­ja­li ich krew.

Amster­dam. Jadiya jest Holen­der­ką uro­dzo­ną w rodzi­nie maro­kań­skich imi­gran­tów. Ma dwie ojczy­zny, ale żad­na z nich nie chce jej w peł­ni zaakceptować.

Mar­tín Capar­rós w „Księ­ży­cu…” oka­zu­je się repor­te­rem w naj­wyż­szej for­mie. Podob­nie jak w gło­śnym Gło­dzie tak­że w tej książ­ce posze­rza gra­ni­ce gatun­ku. Argen­tyń­czyk opo­wia­da histo­rie spo­tka­nych ludzi i miejsc, a jed­no­cze­śnie zasta­na­wia się nad sobą. Czy on – czło­wiek Zacho­du – kie­dy­kol­wiek zro­zu­mie, co to zna­czy być wyklu­czo­nym? Jak zacho­wać się w obli­czu takie­go cier­pie­nia? I dla­cze­go pod jed­nym księ­ży­cem dzie­ją się tak nie­praw­do­po­dob­ne rzeczy?

Wstrzą­sa­ją­ca – i jak zawsze w przy­pad­ku Capar­ró­sa – bar­dzo potrzeb­na książka.


Jak czytać wodę – Tristan Gooley (Otwarte)

Wska­zów­ki i zna­ki ukry­te w morzach, jezio­rach, rze­kach i kałużach.

Nowa książ­ka auto­ra best­sel­le­ro­we­go „Prze­wod­ni­ka wędrowca”.

Tym razem Tri­stan Gooley zabie­rze cię na swo­je odważ­ne wypra­wy – od mroź­nej Ark­ty­ki, przez nur­ty Sus­sex, aż po tajem­ni­czy Oman. Czer­piąc ze swo­ich boga­tych doświad­czeń, poka­że ci, jak odczy­tać sekret­ne zna­ki kałuż, sadza­wek, jezior, rzek i mórz. Chcesz:

prze­wi­dy­wać pogo­dę z fal,
odna­leźć dro­gę dzię­ki kałużom,
umieć zin­ter­pre­to­wać kolor wody?

Się­gnij po uni­ka­to­wy nie­zbęd­nik każ­de­go, kogo inte­re­su­je świat przyrody.


Nocna runda – Lee Child (Albatros)

Po roz­sta­niu z Michel­le Chang Jack Reacher opusz­cza Mil­wau­kee. Wciąż podró­żu­je bez okre­ślo­ne­go celu przez stan Wiscon­sin, aż wresz­cie na jed­nym z posto­jów wysia­da, żeby roz­pro­sto­wać nogi. W oknie wysta­wo­wym lom­bar­du zauwa­ża dam­ski sygnet szkol­ny West Point, uczel­ni, któ­rą sam ukoń­czył. Zasta­na­wia go, kto i dla­cze­go mógł­by zasta­wić tak cen­ną pamiąt­kę. Nie mając nic inne­go do robo­ty, odku­pu­je sygnet i posta­na­wia odszu­kać jego wła­ści­ciel­kę. Jedy­ną wska­zów­ką jest gra­we­ru­nek: S.R.S.2005.


Ogrodnik – Agnieszka Płoszaj (W.A.B.)

Ogrod­nik” to powieść łączą­ca w sobie wąt­ki kry­mi­nal­ne, sen­sa­cyj­ne i romansowe.

Zabój­stwo sta­rusz­ki napro­wa­dza poli­cję na trop spra­wy zagi­nięć dzie­ci sprzed 30 lat. Poszu­ku­jąc zabój­cy kobie­ty, śled­czy docie­ra­ją do part­ner­ki jed­ne­go łódz­kie­go prze­stęp­cy, Mani, i jej kole­żan­ki Julii – wła­ści­cie­lek małej kawiar­ni, któ­re chęt­nie… anga­żu­ją się w śledz­two. Ich pomoc oka­że się nie­oce­nio­na, a rela­cja Julii z jed­nym z poli­cjan­tów zacznie roz­wi­jać się tak­że poza sfe­rą zawodową.


Player One – Ernest Cline (Feerie)

Best­sel­le­ro­wa powieść, któ­ra sta­ła się już kla­sy­kiem swo­je­go gatun­ku. Jest rok 2045. Zie­mia jest okrop­nym miej­scem. Zaso­by ropy się wyczer­pa­ły. Kli­mat się roz­re­gu­lo­wał. Na pla­ne­cie panu­ją głód, bie­da i choroby.

Więk­szość ludzi ucie­ka od przy­tła­cza­ją­cej rze­czy­wi­sto­ści, pro­wa­dząc wir­tu­al­ne życie w OASIS, peł­nej roz­ma­chu uto­pii onli­ne, gdzie moż­na być, kim się chce i spo­koj­nie funk­cjo­no­wać, grać i zako­chi­wać się na jed­nej z tysią­ca pla­net. Wade Watts żyje w OASIS od wcze­sne­go dzie­ciń­stwa i podob­nie jak wie­lu innych, ma obse­sję na punk­cie Mie­dzia­ne­go Klu­cza, cyfro­we­go „wiel­ka­noc­ne­go jaj­ka”, ukry­te­go gdzieś głę­bo­ko w cyfro­wej rze­czy­wi­sto­ści. Scho­wał go przed śmier­cią tam zało­ży­ciel OASIS, James Hal­li­day, multimiliarder.

Ten, kto go znaj­dzie, odzie­dzi­czy jego mają­tek i przej­mie kon­tro­lę nad grą. Przez całe lata milio­ny ludzi pró­bo­wa­ły odna­leźć ten skarb; jedy­ną wska­zów­ką była wie­dza, że pro­wa­dzą­ce do celu zagad­ki są opar­te na kul­tu­rze maso­wej koń­ca XX wie­ku. Ale to wła­śnie Wade natra­fia na klucz do pierw­sze­go zada­nia i nagle odkry­wa, że w despe­rac­kim wyści­gu po naj­więk­szą nagro­dę prze­ciw­ko sobie ma tysią­ce kon­ku­ren­tów. Ta coraz bar­dziej zacie­kła rywa­li­za­cja wkrót­ce prze­no­si się z OASIS do świa­ta rzeczywistego…


Stommizm – Radosław Ptaszyński (Znak)

Kie­dy 10 lute­go 1976 roku w sej­mie gło­so­wa­no nad zmia­na­mi w Kon­sty­tu­cji PRL, był jedy­nym, któ­ry powie­dział: nie. Nie – PZPR nie jest kie­row­ni­cza silą naro­du, nie – Pol­ska nie jest pań­stwem socja­li­stycz­nym dzia­ła­ją­cym pod dyk­tan­do ZSRR, nie – pra­wa oby­wa­te­li nie mogą być uza­leż­nio­ne od wypeł­nia­nia obo­wiąz­ków wobec socja­li­stycz­ne­go pań­stwa. Prze­szło dwa­dzie­ścia lat wcze­śniej jako jeden z redak­to­rów „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go” odmó­wił zamiesz­cze­nia nekro­lo­gu Sta­li­na, a w 1968 roku gło­śno pro­te­sto­wał prze­ciw agre­sji władz wobec zre­wol­to­wa­nej mło­dzie­ży. Jego posta­wa sprze­ci­wu, zara­zem głę­bo­ko roz­waż­na i per­spek­ty­wicz­na, burzy­ła spo­kój i zado­wo­le­nie decydentów.

Uzna­ny za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych inte­lek­tu­ali­stów pol­skich XX wie­ku Sta­ni­sław Stom­ma był patro­nem opo­zy­cji w PRL i budow­ni­czym demo­kra­cji III RP.


Tancerze Burzy – Jay Kristoff (Uroboros)

Wzru­sza­ją­ca i tra­gicz­na opo­wieść o przy­jaź­ni, miło­ści, wier­no­ści i zdradzie.

Pierw­sza część try­lo­gii „Woj­na loto­so­wa” wpro­wa­dza czy­tel­ni­ków w świat wysp Shi­ma, któ­re, rzą­dzo­ne przez okrut­ne­go szo­gu­na, są na gra­ni­cy prze­trwa­nia: tok­sycz­ny prze­mysł wynisz­cza pań­stwo, a wład­ca dba wyłącz­nie o wła­sne inte­re­sy. Tajem­ni­cza, wszech­moc­na Gil­dia suro­wo karze każ­de­go, kogo podej­rze­wa o Nie­czy­stość. W tym świe­cie zaawan­so­wa­na tech­no­lo­gia prze­pla­ta się z japoń­ską mito­lo­gią. W tych nie­spo­koj­nych cza­sach szo­gun wyda­je pole­ce­nie: wysy­ła Yuki­ko i jej ojca po gry­fa – gatu­nek ist­nie­ją­cy już tyl­ko w legen­dach – co od począt­ku jawi się jako zada­nie nie­moż­li­we do wyko­na­nia. Życie ojca i cór­ki wisi na wło­sku, bo jak wszy­scy dosko­na­le wie­dzą, szo­gu­no­wi się nie odma­wia. Jed­nak misja oka­zu­je się dale­ko bar­dziej nie­bez­piecz­na niż niemożliwa.


Momo – Michael Ende (Znak)

Nie­zwy­kła opo­wieść o cza­sie, magii i praw­dzi­wej przyjaźni.

Nikt nie wie, skąd przy­wę­dro­wa­ła Momo. Choć tajem­ni­cza dziew­czyn­ka nie­wie­le mówi, potra­fi słu­chać jak nikt inny. W jej kró­le­stwie w ruinach sta­re­go amfi­te­atru dzie­ciom zawsze przy­cho­dzą do gło­wy naj­bar­dziej nie­zwy­kłe pomy­sły i bajki.

Tym­cza­sem w mie­ście wła­dzę stop­nio­wo zagar­nia szaj­ka smut­nych panów z tecz­ka­mi – to pod­stęp­ni zło­dzie­je cza­su. Tyl­ko dzie­ci są odpor­ne na ich dzia­łal­ność. Momo chce pomóc miesz­kań­com, ale sama nara­ża się przez to na wiel­kie nie­bez­pie­czeń­stwo. Sza­rzy pano­wie ode­bra­li jej przy­ja­cio­łom radość i bez­tro­skę – i nie odda­dzą ich tak łatwo.

Kla­sy­ka lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej. Opo­wieść o tym, że to, co naj­waż­niej­sze, moż­na cza­sem wypo­wie­dzieć bez słów.


Kroniki kota podróżnika – Hiro Arikawa (Prószyński i S‑ka)

Mło­dy męż­czy­zna z powo­du „zaist­nia­łej sytu­acji” szu­ka nowe­go domu dla swo­je­go kota. Odwie­dza w tym celu przy­ja­ciół w róż­nych czę­ściach kra­ju. Real­na podróż zamie­nia się w podróż do świa­ta wspo­mnień. Opo­wieść, peł­na psy­cho­lo­gicz­nych obser­wa­cji doty­czą­cych zarów­no ludzi, jak i zwie­rząt, jest rów­nież histo­rią miło­ści czło­wie­ka i kota. Życie jest podró­żą – zauwa­ża kot – a każ­dej podró­ży towa­rzy­szą poże­gna­nia. Książ­ka wzru­sza i przy­wra­ca wia­rę w miłość.

Nie tyl­ko dla wła­ści­cie­li czworonogów.


Upadłe Anioły – Richard Morgan (MAG)

Upo­wło­ko­wio­ny w uszko­dzo­ne cia­ło bojo­we Kli­na, Take­shi Kovacs słu­ży jako najem­nik w spon­so­ro­wa­nej przez Pro­tek­to­rat, bru­tal­nej woj­nie domo­wej, mają­cej zdła­wić rewo­lu­cję na Sanc­tion IV. Korzy­sta­jąc z szan­sy dołą­cze­nia do pota­jem­nej eks­pe­dy­cji, mają­cej zabez­pie­czyć zna­le­zi­sko arche­olo­gicz­ne, Take­shi wpa­da w wir zdra­dy i oszustw, przy któ­rych front zda­je się być miłym wspo­mnie­niem. Poszu­ki­wa­ny obiekt jest bez­cen­ny i nie­sie ze sobą nie­zli­czo­ne zagro­że­nia. To zna­le­zi­sko, dla któ­re­go kor­po­ra­cje będą zabi­jać. Odkry­cie, któ­re zmie­ni ludzkość.

Upda­łe Anio­ły” zdzie­ra­ją powło­kę z 26 wie­ku, odsła­nia­jąc nagą prze­moc, głu­po­tę i czy­stą chci­wość, któ­re spra­wia­ją, że czło­wiek oka­zu­je się zupeł­nie nie­przy­go­to­wa­ny na odkry­te dzie­dzic­two: gwiaz­dy. Oto SF naj­wyż­szej jako­ści: fan­ta­stycz­ny i rów­no­cze­śnie sub­tel­nie opi­sa­ny świat; sil­ne, a przy tym wraż­li­wie opi­sa­ne posta­cie, nie­sa­mo­wi­ta lecz wia­ry­god­na tech­ni­ka, eks­cy­tu­ją­ce a zara­zem głę­bo­kie pisar­stwo. Richard Mor­gan dołą­czył do świa­to­wej eli­ty fan­ta­sty­ki naukowej.


Zawsze mieszkałyśmy w zamku – Shirley Jackson (Replika)

Nie­sa­mo­wi­ta gotyc­ka opo­wieść autor­ki „Nawie­dzo­ne­go Domu na Wzgórzu”!

Mer­ri­cat Blac­kwo­od wraz z sio­strą Con­stan­ce i wujem Julia­nem zamiesz­ku­ją rodzin­ną posia­dłość. Nie tak daw­no temu rodzi­na liczy­ła sied­miu człon­ków – do cza­su, kie­dy pew­nej nocy do cukier­ni­cy tra­fi­ła śmier­tel­na daw­ka arsze­ni­ku. Uwol­nio­na od zarzu­tu mor­der­stwa Con­stan­ce wró­ci­ła do domu, gdzie Mer­ri­cat robi wszyst­ko, by uchro­nić ją przed natar­czy­wo­ścią i wro­go­ścią miej­sco­wej spo­łecz­no­ści. Dni upły­wa­ją w dosyć szczę­śli­wym odosob­nie­niu, aż pew­ne­go dnia do posia­dło­ści przy­by­wa kuzyn Charles…

Na 2018 rok zapla­no­wa­no pre­mie­rę ekra­ni­za­cji książki.


Zdobycz i wierność – Jerzy Pietrkiewicz (W.A.B.)

Intry­gu­ją­ca powieść histo­rycz­na pol­skie­go pisa­rza osia­dłe­go od cza­su woj­ny w Wiel­kiej Bry­ta­nii w dosko­na­łym tłu­ma­cze­niu Jac­ka Dehnela.

Powieść łotrzy­kow­ska Jerze­go Pietr­kie­wi­cza, napi­sa­na po angiel­sku w 1955 roku, roz­gry­wa się w sie­dem­na­sto­wiecz­nej Pol­sce i Rosji, a jej głów­nym boha­te­rem jest postać histo­rycz­na: szkoc­ki kom­po­zy­tor i najem­nik, kapi­tan Tobias Hume. Autor każe mu przy­czy­nić się do wyszko­le­nia wiej­skie­go chło­pa­ka Dymi­tra, któ­ry miał przejść do histo­rii jako Dymitr Samo­zwa­niec II. Ich przy­go­dy przed­sta­wio­ne są nie tyl­ko jako cha­rak­te­ry­stycz­ne dla burz­li­we­go wie­ku sie­dem­na­ste­go, ale i jako zaska­ku­ją­co aktu­al­ne w cza­sach współczesnych.


Człowiek, który wspina się na drzewa – James Aldred (Rebis)

Repor­ta­ży­sta i doku­men­ta­li­sta BBC o pasji, odwa­dze i speł­nia­niu marzeń!

Jak to jest, zna­leźć się na czub­ku figow­ca dusi­cie­la na Bor­neo? Albo wisieć na linie w rynsz­tun­ku bojo­wym, aby sfil­mo­wać gniaz­do har­pii w Wene­zu­eli? Albo wspi­nać się bez ase­ku­ra­cji w Kon­gu, żeby zoba­czyć coś wię­cej niż sło­nie i gory­le na dnie lasu? Albo spać w hama­ku roz­pię­tym na wierz­choł­ku euka­lip­tu­sa w Austra­lii, ponad osiem­dzie­siąt metrów nad ziemią?

Dla Jame­sa Aldre­da wspi­nacz­ka po drze­wach jest nie tyl­ko pro­fe­sją i źró­dłem utrzy­ma­nia, ale i ogrom­ną życio­wą pasją. Dora­stał na skra­ju New Forest w połu­dnio­wej Anglii i już od wcze­sne­go dzie­ciń­stwa uwiel­biał przy­ro­dę, szcze­gól­nie drze­wa. Nic więc dziw­ne­go, że zajął się arbo­ry­sty­ką, a potem foto­gra­fią i fil­mem przy­rod­ni­czym, dołą­cza­jąc mię­dzy inny­mi do ekip reali­za­tor­skich Davi­da Attenborough.

Wspo­mnie­nia Aldre­da zna­ko­mi­cie odda­ją głę­bo­ką miłość do dzi­kiej i nie­okieł­zna­nej przyrody.


Dawca Przysięgi. Tom II – Brandon Sanderson (MAG)

Na Rosha­rze trwa woj­na. Prze­bu­dze­ni par­shen­di – pie­śnia­rze – pod wodzą słu­żą­cych Odium Sto­pio­nych wyda­ją się nie­po­wstrzy­ma­ni. Wiecz­na Burza nie­ubła­ga­nie powra­ca, za każ­dym razem spro­wa­dza­jąc śmierć i znisz­cze­nie na ludz­kie osa­dy. Dali­nar Kho­lin, udrę­czo­ny powra­ca­ją­cy­mi wspo­mnie­nia­mi prze­szło­ści i nie­ży­ją­cej żony, nie szczę­dzi wysił­ków, by zbu­do­wać koali­cję ludz­kich kró­lestw, odkry­wa­jąc przy tym swo­je moce Kowa­la Wię­zi. Jed­nak­że Odium ma wie­le sług i wyglą­da na to, że jest przy­go­to­wa­ny na każ­dą moż­li­wość, a Świe­tli­stym Ryce­rzom zagra­ża rów­nież tajem­ni­ca, któ­ra wcze­śniej dopro­wa­dzi­ła do Odstęp­stwa ich sta­ro­żyt­nych poprzedników.

Elho­kar, Ado­lin, Shal­lan i Kala­din docie­ra­ją do Kho­li­na­ru i odkry­wa­ją, że choć mia­sto jesz­cze nie upa­dło, ich misja może się oka­zać o wie­le trud­niej­sza, niż się spo­dzie­wa­li. Ludzie szep­czą o mrocz­nej sile, któ­ra opa­no­wa­ła pałac i kró­lo­wą Aesu­dan, po uli­cach zaś wędru­ją wyznaw­cy dzi­wacz­ne­go Kul­tu Chwil. A jedy­nym, co chro­ni mia­sto przed upad­kiem, jest Straż Muru i jej tajem­ni­czy dowód­ca, mar­sza­łek Lazur.

Tym­cza­sem ostat­nia z Par­shen­dich, Ven­li, zaczy­na poj­mo­wać, jakie skut­ki przy­nio­sła jej decy­zja, by odna­leźć sta­ro­żyt­nych bogów pie­śnia­rzy, i jaki los cze­ka pie­śnia­rzy pod wła­dzą Odium.


Macbeth – Jo Nesbø (Wydawnictwo Dolnośląskie)

Lata70., sko­rum­po­wa­ne mia­sto peł­ne prze­stęp­ców. Mac­beth, jeden z nie­wie­lu nie­prze­kup­nych poli­cjan­tów, jest dowód­cą jed­nost­ki spe­cjal­nej. Po nie­bez­piecz­nej akcji prze­ciw­ko han­dla­rzom nar­ko­ty­ków zaczy­na piąć się po szcze­blach karie­ry. Wspie­ra go Lady, pięk­na i wpły­wo­wa wła­ści­ciel­ka kasy­na. Męż­czy­zna w mło­do­ści zma­gał się z pro­ble­mem nar­ko­ty­ko­wym, ale uza­leż­nie­nie od wła­dzy oka­zu­je się znacz­nie bar­dziej niebezpieczne…


Tajemnica Godziny Trzynastej – Anna Kańtoch (Uroboros)

Nina budzi się zzięb­nię­ta wśród roz­sy­pa­nych na posadz­ce odłam­ków szkła. Nie wie, gdzie wła­ści­wie się znaj­du­je, ani nie pamię­ta, kim jest. Roz­glą­da­jąc się wokół, zauwa­ża, że odzy­ska­ła przy­tom­ność w pała­cy­ku, któ­ry stoi przy ryn­ku nie­wiel­kie­go mia­stecz­ka. Tydzień wcze­śniej Nina, Jacek, Tama­ra oraz Hubert zosta­li zabra­ni przez komu­ni­stów na ferie zimo­we. Mie­li je spę­dzić w uro­kli­wym mia­stecz­ku w Kar­ko­no­szach, jed­no­cze­śnie przy­go­to­wu­jąc się do swo­ich przy­szłych zadań jako eli­tar­na gru­pa Czer­wo­nych Kap­tur­ków, czy­li nasto­lat­ków zwal­cza­ją­cych skut­ki aniel­skiej magii. A teraz prze­ra­żo­na, pozo­sta­wio­na sama sobie Nina, ubra­na jedy­nie w sta­ro­świec­ką suk­nię z koron­ka­mi, odkry­wa, że mia­stecz­ko jest wymar­łe. Nie napo­ty­ka żad­nych śla­dów życia, zupeł­nie jak­by wszy­scy miesz­kań­cy nagle znik­nę­li. Pozo­sta­ło jedy­nie zim­no i śnieg. Jak się tu zna­la­zła i co się sta­ło z miesz­kań­ca­mi opusz­czo­ne­go miasteczka?


Zamęt – Severski Vincent V. (wydawnictwo Czarna Owca)

W Paki­sta­nie porwa­ny zosta­je przez tali­bów pol­ski biz­nes­men. Gro­zi mu śmierć. Do akcji ratun­ko­wej rusza super taj­na jed­nost­ka Agen­cji Wywia­du zna­na jako “Sek­cja”. Szyb­ko oka­zu­je się jed­nak, że porwa­nie jest tyl­ko czę­ścią szer­sze­go pla­nu, w któ­ry zaan­ga­żo­wa­ne są wywia­dy róż­nych kra­jów i sta­je się ono powo­dem do bez­względ­nych roz­gry­wek poli­tycz­nych w Pol­sce. Pod kie­run­kiem eks­cen­trycz­ne­go Roma­na “Sek­cja”, czy­li Moni­ka – absol­went­ka ASP, Dima – były nie­le­gał, Ela i Witek, z nara­że­niem życia pró­bu­ją zde­ma­sko­wać zdraj­cę i podró­żu­jąc przez Gre­cję, Rosję, Paki­stan i RPA roz­wi­kłać trud­ną szpie­gow­ską zagadkę.


Polscy szpiedzy – Biedrzycki Arek, Koper Sławomir (Wydawnictwo Bellona)

Dla­cze­go kontr­wy­wiad II RP uznał swo­je­go naj­lep­sze­go agen­ta za zdraj­cę? Kogo napraw­dę kocha­ła Kry­sty­na Skar­bek? Czy puł­kow­nik Kukliń­ski brał pie­nią­dze od CIA za swo­ją dzia­łal­ność? Kto korzy­stał ze szpie­gow­skich zdo­by­czy Maria­na Zachar­skie­go? Jak wyglą­da­ła nauka w Szko­le Szpie­gów w Sta­rych Kiejkutach?

Napo­le­on Bona­par­te twier­dził, że dla żoł­nie­rzy ma orde­ry, dla szpie­gów nato­miast tyl­ko zło­to. Cza­sy się jed­nak zmie­ni­ły, a wraz z nimi postrze­ga­nie tego zawo­du, któ­ry raczej moż­na by było nazwać spo­so­bem na życie.

Sła­wo­mir Koper i Arek Bie­drzyc­ki, reży­ser Pol­skich szpie­gów, przed­sta­wia­ją książ­kę napi­sa­ną na pod­sta­wie sce­na­riu­szy Sła­wo­mi­ra Kopra dla tego seria­lu. To lite­rac­ka wer­sja tele­wi­zyj­nej super­pro­duk­cji, znacz­nie roz­sze­rzo­na w sto­sun­ku do ekra­no­we­go pier­wo­wzo­ru. Z tego też powo­du dowie­my się znacz­nie wię­cej o pol­skich agen­tach dzia­ła­ją­cych po obu stro­nach bary­ka­dy. O tra­gicz­nych losach rot­mi­strza Sosnow­skie­go, trium­fach i dra­ma­cie Kry­sty­ny Skar­bek, dyle­ma­tach Roma­na Czer­niaw­skie­go, czy też życiu pry­wat­nym puł­kow­ni­ka Kukliń­skie­go. A tak­że o naj­więk­szej misty­fi­ka­cji służb PRL (spra­wa Andrze­ja Cze­cho­wi­cza) i o sys­te­mie „wtór­ni­ków”, czy­li pod­sta­wia­niu agen­tów w miej­sce żyją­cych real­nie osób (Jerzy Kaczmarek).


Tatuażysta z Auschwitz – Morris Heather (Wydawnictwo Marginesy)

Praw­dzi­wa histo­ria Lale­go Soko­ło­wa, któ­ry tatu­ował nume­ry seryj­ne na ramio­nach osa­dzo­nych w Auschwitz. Mil­czał przez ponad pół wie­ku, tuż przed śmier­cią zde­cy­do­wał się opo­wie­dzieć swo­je losy. Tatu­aży­sta z Auschwitz to wła­śnie opo­wieść Soko­ło­wa, któ­rą usły­sza­ła i spi­sa­ła autorka.

Lale Soko­łow tra­fił do obo­zu w Auschwitz w 1942 roku. Miał wów­czas dwa­dzie­ścia sześć lat, znał kil­ka języ­ków. Miał tatu­ować nume­ry na przed­ra­mio­nach przy­by­wa­ją­cych do obo­zu więź­niów. Zada­wać im ból i cier­pie­nie, nazna­czać na całe życie. Dzię­ki swo­im obo­wiąz­kom cie­szył się w obo­zie wyjąt­ko­wą wol­no­ścią, mógł się po nim prze­miesz­czać z więk­szą swo­bo­dą niż resz­ta osa­dzo­nych. Wyko­rzy­stał to, by poma­gać innym.

O Auschwitz powsta­ło już set­ki ksią­żek. Wspo­mnie­nia Lale­go wyróż­nia nie­zwy­kła odwa­ga i hart ducha głów­ne­go boha­te­ra. Oraz miłość. W kolej­ce do tatu­aży­sty sta­nę­ła pew­ne­go dnia mło­da, prze­ra­żo­na dziew­czy­na – Gita – a mło­dy Lale zako­chał się w niej od pierw­sze­go wej­rze­nia. To wła­śnie w obo­zie po raz pierw­szy roz­ma­wia­li, flir­to­wa­li, wymie­ni­li poca­łun­ki. Ich uczu­cie prze­trwa­ło nazi­stow­skie pie­kło, pobra­li się i spę­dzi­li razem resz­tę życia.

Lale Soko­łow zde­cy­do­wał się opo­wie­dzieć swo­ją histo­rię dopie­ro po śmier­ci Gity. To łamią­ca ser­ce, a jed­no­cze­śnie doda­ją­ca otu­chy opowieść.


Homo deus. Krótka historia jutra – Noah Harari Yuval (wydawnictwo Literackie)

Tak będzie wyglą­da­ła nasza przyszłość!

Yuval Noah Hara­ri w słyn­nej książ­ce “Sapiens”. Od zwie­rząt do bogów, sprze­da­nej na całym świe­cie w nakła­dzie ponad 5 milio­nów egzem­pla­rzy, opi­sy­wał ewo­lu­cję i histo­rię ludz­ko­ści. W swym naj­now­szym dzie­le sta­wia kolej­ny krok – w “Homo deus…” myśli­ciel sku­pia się na teraź­niej­szych wyzwa­niach, szu­ka odpo­wie­dzi na pyta­nie, co nas cze­ka w przy­szło­ści, a przede wszyst­kim udo­wad­nia, że już wkrót­ce czło­wiek sta­nie się rów­ny bogom.

Hara­ri z nie­zwy­kłą lek­ko­ścią, a zara­zem wni­kli­wo­ścią łączy histo­rię, filo­zo­fię, socjo­lo­gię, bio­tech­no­lo­gię i wie­le innych dzie­dzin nauki. Z tego połą­cze­nia wyła­nia się fascy­nu­ją­ca wizja XXI wie­ku jako epo­ki, w któ­rej doko­na się naj­waż­niej­sza i naj­głęb­sza prze­mia­na w dziejach.

Śmierć to tyl­ko pro­blem techniczny.

Świa­to­we kor­po­ra­cje pro­wa­dzą wyścig po nie­śmier­tel­ność. Już nie­ba­wem naj­bo­gat­szych będzie stać na prze­dłu­ża­nie swo­je­go życia. Jeśli czło­wiek będzie nie­śmier­tel­ny, jak zmie­nią się spo­łe­czeń­stwa i religie?

Czy ludz­kość osią­gnie szczęście?

Czło­wiek to bio­lo­gicz­na maszy­na, a sko­ro tak, moż­na nią ste­ro­wać. W XXI wie­ku poczu­cie szczę­ścia po pro­stu będzie moż­na włą­czyć na żądanie.

Woj­na to przeżytek

Już dzi­siaj wię­cej osób umie­ra w wyni­ku samo­bójstw niż w kon­flik­tach zbroj­nych. O czym to świadczy?

Nowe reli­gie, nowa struk­tu­ra spo­łecz­na, nowa eko­no­mia, bio­in­ży­nie­ria, cybor­gi­za­cja, nowa ety­ka i nowy huma­nizm. Jeste­śmy na to goto­wi? Czy odnaj­dzie­my się w takim świecie?


Patria – Fernando Aramburu (Sonia Draga)

Jed­na z naj­waż­niej­szych ksią­żek ostat­niej deka­dy w Hiszpanii

Wni­kli­wy opis upad­ku moral­ne go wywo­ła­ne­go przemocą”.Mario Var­gas Llo­sa, „El País”

Pora­ża­ją­cy obraz kil­ku­dzie­się­ciu ostat­nich lat histo­rii Kra­ju Basków – od poło­wy lat 80. do 2011 roku – stwo­rzo­ny z opo­wie­ści o losach człon­ków dwóch baskij­skich rodzin. Książ­ka o ludz­kim stra­chu, znisz­czo­nych przy­jaź­niach i związ­kach, bez­sil­no­ści wobec nie­kon­tro­lo­wa­nej spi­ra­li ter­ro­ry­zmu, a w koń­cu tak­że o wybaczeniu.

Jeśli Cha­ta wuja Toma sta­ła się osta­tecz­nym impul­sem dla abo­li­cjo­ni­zmu… Jeśli Jeden dzień Iwa­na Deni­so­wi­cza uświa­do­mił to, co się dzia­ło w ZSRR… To z Patrią powin­no być podob­nie, bo wstrzą­sa nasz ymi sumie­nia­mi. Nie może­my zapo­mnieć, że wszyst­ko, co zosta­ło w niej opi­sa­ne, wyda­rzy­ło się napraw­dę. I mia­ło miej­sce tutaj”.Fernando Her­nán­dez, „Dia­rio de Navarra”

Kie­dy skoń­czysz ją czy­ta ć, będziesz wie­dział, że prze­czy­ta­łeś klasykę”.Ignacio Mar­tínez de Pisón

Aram­bu­ru stwo­rzył nie­zwy­kły mural, potrzeb­ny, by zro­zu­mieć dzie­siąt­ki lat, pod­czas któ­rych w Kra­ju Basków prze­le­wa­ła się krew”. Félix Teira, „El Perió­di­co de Aragón”


Wojownicy. Bicz. Początek legendy – Erin Hunter (Wydawnictwo Nowa Baśń)

Poznaj począt­ki legen­dy jed­ne­go z naj­więk­szych prze­ciw­ni­ków Wojow­ni­ków – Bicza, przy­wód­cy Kla­nu Krwi, z któ­rym Klan Pio­ru­na musiał się zmie­rzyć w szó­stym tomie serii “Czar­nej godzinie”.

Kie­dy pewien kociak nie­ostroż­nie zapusz­cza się na tere­ny patro­lo­wa­ne przez dzi­kie koty, szyb­ko otrzy­mu­je lek­cję poko­ry. Wra­ca pokry­ty bli­zna­mi i z żądzą zemsty palą­cą jego duszę. Poprzy­się­ga zemstę i zbie­ra innych sobie podob­nych włó­czę­gów. Dni kla­nów dzi­kich kotów zda­ją się być policzone…


Gniazdo – Terry Goodkind (Dom wydawniczy Rebis)

Zło ma swo­je źró­dło. Znajdź je w gnieździe!

Good­kind zabie­ra czy­tel­ni­ków w nie­bez­piecz­ną wypra­wę do zauł­ków dark­ne­tu, w mrocz­ne zakąt­ki naszych umy­słów i do źró­deł tego, co zna­czy być człowiekiem.

Kate Bishop nie­spo­dzie­wa­nie zosta­je wcią­gnię­ta w spra­wę bru­tal­ne­go zabój­stwa. Przy tej oka­zji doko­nu­je zaska­ku­ją­ce­go odkry­cia – potra­fi roz­po­zna­wać mor­der­ców po samym spoj­rze­niu w ich oczy. Kate, pró­bu­jąc zro­zu­mieć ten dar, coraz bar­dziej pogrą­ża się w mrocz­nym świe­cie kry­mi­na­li­stów. Pozna­je Jac­ka Raine­sa, tajem­ni­cze­go pisa­rza, któ­ry już wcze­śniej spo­ty­kał ludzi z podob­ną zdol­no­ścią. Jack twier­dzi, że Kate z powo­du swo­je­go talen­tu jest w wiel­kim nie­bez­pie­czeń­stwie i że tyl­ko on może jej pomóc.

Na Kate i Jac­ka zaczy­na­ją polo­wać super­dra­pież­cy, wyjąt­ko­wo okrut­ni i bez­względ­ni mor­der­cy, któ­rzy nie cof­ną się przed niczym. Wal­czą­ca o życie Kate nie jest jed­nak tak do koń­ca pew­na, czy i Jack nie ma wobec niej wro­gich zamiarów…


Kompania braci – Stephen E. Ambrose (wydawnictwo Magnum)

Opo­wieść o żoł­nier­zach sław­nej ame­ry­kań­skiej kom­pa­nii pie­cho­ty spa­do­chro­no­wej od chwi­li sfor­mo­wa­nia w 1942 roku w Sta­nach Zjed­no­czo­nych poprzez lądo­wa­nie w Nor­man­dii aż do zaję­cia Orle­go Gniaz­da Hitlera.

Ste­ven Spiel­berg i Tom Hanks na pod­sta­wie tej książ­ki wypro­du­ko­wa­li dzie­się­cio­od­cin­ko­wy serial tele­wi­zyj­ny, emi­to­wa­ny w 2003 roku tak­że w Polsce.


Ktoś ci się przygląda – Misiołek Katarzyna (wydawnictwo Muza)

Anna, radio­wa dzien­ni­kar­ka, któ­rej noc­ny pro­gram „Rand­ka w ciem­no” jest bar­dzo popu­lar­ny wśród słu­cha­czy, miesz­ka z pię­cio­let­nim synem w sta­rym domu na kra­kow­skim Pod­gó­rzu. Jest kobie­tą jakich wie­le – roz­wie­dzio­ną samot­ną mat­ką, któ­ra godzi pra­cę zawo­do­wą z opie­ką nad dziec­kiem. W jej życiu nie dzie­je się nic nie­zwy­kłe­go, aż do dnia, w któ­rym odkry­wa, że ktoś się koło niej krę­ci. Ktoś, kto ma klu­cze do jej domu. Ktoś zupeł­nie obcy, a może bli­ski? Ktoś, kto nie waha się naru­szyć pew­nych gra­nic i być może ma złe zamia­ry… Anna zaczy­na się bać. Ten, kto ją osa­cza, wciąż pozo­sta­je w ukry­ciu. Anna gubi się w domy­słach, powo­li prze­sta­je ufać nawet swo­im bli­skim. Nęka ją nowy sąsiad? Syn gru­ziń­skiej gospo­si o ponu­rym spoj­rze­niu? Były stu­dent, z któ­rym mia­ła prze­lot­ny romans? Jak wie­le wie­my o ludziach, któ­rych spo­ty­ka­my na co dzień? I czy to moż­li­we, że Anna, któ­ra bar­dzo źle znio­sła swój nie­daw­ny roz­wód, wszyst­ko to sobie wyobra­zi­ła? Pozo­sta­wio­na samej sobie, osa­mot­nio­na po odej­ściu męża, wpa­da w para­no­ję, czy może jed­nak ktoś na nią czyha?


Szpa­del – Lize Spit (Mar­gi­ne­sy)

Blok lodu w bagaż­ni­ku, histo­ria z prze­szło­ści i stry­czek w szo­pie. Mrocz­na opo­wieść o przy­jaź­ni, dora­sta­niu, zdra­dzie i zemście.

Osza­ła­mia­ją­cy debiut lite­rac­ki nie­speł­na trzy­dzie­sto­let­niej fla­mandz­kiej pisar­ki i sce­na­rzyst­ki, któ­ry stał się sen­sa­cją (do dziś książ­kę prze­czy­ta­ło ponad 170 tysię­cy osób) i zdo­był licz­ne nagro­dy (dla porów­na­nia: typo­we nakła­dy ksią­żek w Bel­gii to 2 tys. egzemplarzy).

W bel­gij­skiej wsi w 2002 roku uro­dzi­ła się trój­ka dzie­ci: Eva oraz dwóch chłop­ców, Pim i Lau­rens. Cała trój­ka wycho­wy­wa­ła się razem, dla­te­go sąsie­dzi nazy­wa­li ich „trze­ma musz­kie­te­ra­mi”. „Zaczę­li­śmy uży­wać tej nazwy w porę i nie w porę: gdy pędzi­li­śmy na bram­kę, gdy dosta­wa­li­śmy dobre albo złe stop­nie na świa­dec­twie, za każ­dym razem kie­dy otwie­ra­li­śmy butel­kę kidi­bu­la – aż uwie­rzy­li­śmy, że nigdy nie będzie nic waż­niej­sze­go niż nasza przy­jaźń i że to o nas opo­wia­da­ją książ­ki do histo­rii”. Byli nie­roz­łącz­ni, ale w okre­sie doj­rze­wa­nia, za spra­wą sza­le­ją­cych hor­mo­nów, ich dro­gi zaczę­ły się rozchodzić…
To wte­dy chłop­cy wpa­dli na pomysł okrut­nej zaba­wy pole­ga­ją­cej na tym, żeby zada­wać dziew­czy­nom tę samą zagad­kę, któ­rą wymy­śli­ła Eva. Za pra­wi­dło­wą odpo­wiedź cze­ka dwie­ście euro. W przy­pad­ku błę­du – nale­ży zdjąć część ubrania.

Nad­cho­dzą waka­cje, któ­re wszyst­ko zmie­nią. Eva sta­ra­jąc się zaprzy­jaź­nić z Eli­są, wynio­słą dziew­czy­ną z duże­go mia­sta, wyja­wia jej roz­wią­za­nie zagad­ki, ona zaś wyko­rzy­stu­je tę wie­dzę, aby zakpić sobie z całej trój­ki. Bar­dzo boleśnie.

To lato oka­że się decy­du­ją­ce, wie­dzie­li­śmy o tym wszy­scy tro­je. Lipiec i sier­pień wyzna­cza­ły koniec szko­ły pod­sta­wo­wej i począ­tek śred­niej, i wszyst­ko, co zna­li­śmy, łącz­nie z nami samy­mi, mia­ło się zmie­nić”. Trzy­na­ście lat po wyda­rze­niach, któ­re wymknę­ły się spod kon­tro­li, Eva wra­ca do rodzin­ne­go domu z blo­kiem lodu w bagaż­ni­ku. Powo­li sta­je się jasne, że tym razem to ona usta­la zasa­dy i oka­zu­je się, że wizy­ta sta­nie się oka­zją do zemsty za to, co wyda­rzy­ło się w przeszłości.


Kości pro­ro­ka – Gra­bow­ska Ałbe­na (Mar­gi­ne­sy)

W Płow­di­wie, w teatrze antycz­nym, zna­le­zio­no zwło­ki pol­skie­go posła. Został ukrzy­żo­wa­ny, odcię­to mu gło­wę i posta­wio­no na tacy, a na cie­le wyma­lo­wa­no dziw­ne zna­ki. Mło­dy poli­cjant Dymi­tar pro­si o pomoc przy­ja­ciół­kę z dzie­ciń­stwa, Polkę o buł­gar­skich korze­niach. Im bli­żej jed­nak są praw­dy, tym więk­sze gro­zi im nie­bez­pie­czeń­stwo. Jaką rolę peł­ni księ­ga Bogo­mi­łów, zagi­nio­na w XII wie­ku, któ­ra nagle się odnaj­du­je i znów ginie?

Cesar­stwo Bizan­tyj­skie. Dwu­na­stu Bogo­mi­łów wędru­je do Caro­gro­du z naj­więk­szym skar­bem – Tajem­ną Świę­tą Księ­gą. Cyryl, niko­mu o tym nie mówiąc, nie­sie też kości bra­ta Alber­ta, aby spo­czę­ły w poświę­co­nej zie­mi. Z oba­wy przed kra­dzie­żą mają sześć fal­sy­fi­ka­tów. Tyl­ko jed­na księ­ga jest praw­dzi­wa. Żaden nie wie która.

Pierw­szy wiek. Nauczy­ciel pro­wa­dzi uczniów do Jero­zo­li­my na spo­tka­nie z mesja­szem. Mało kto rozu­mie, co ma nastą­pić. Rybak Ariel sta­je się jed­nym z kro­ni­ka­rzy wypra­wy i mimo­wol­nie przy­czy­nia się do fał­szer­stwa Nowe­go Testa­men­tu. Jest świad­kiem śmier­ci Chry­stu­sa, zosta­je porwa­ny przez żonę Hero­da i osa­dzo­ny w twier­dzy. Czy zdo­ła wró­cić do żony i córki?

Trzy spla­ta­ją­ce się wąt­ki i wie­le tajem­nic. Czy­je kości odna­le­zio­no na Wyspie Świę­te­go Jana? Co łączy nie­zwy­kłe zna­le­zi­sko z mor­der­stwem pol­skie­go posła? I wresz­cie kto ukradł świę­tą księ­gę Bogomiłów?

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy