Aktualności

Książki za 9,99 zł w Biedronkach na początek lata

Od ponie­dział­ku 24.06.2024 znaj­dzie­cie w Bie­dron­kach bar­dzo dużo pozy­cji książ­ko­wych za 9,99 zł. Kate­go­rie to bele­try­sty­ka, porad­nik, romans,  książ­ki dla dzie­ci. Znaj­dzie­cie takich auto­rów jak Remi­giusz Mróz, Kata­rzy­na Bon­da, Agniesz­ka Chy­liń­ska, Ali­cja Sinic­ka, Mario Esco­bar, oraz inni. Poni­żej znaj­dzie­cie infor­ma­cję o czę­ści tytu­łów któ­re znajdziecie.

Będzie ich dużo więcej.

 

 


Naj­faj­niej­sze zakład­ki? Tyl­ko na Molom.pl
Rekla­ma:

Nowe kub­ki na Molom.pl, coś dla każ­de­go czy­tel­ni­ka i nie tylko! 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy