Sprawdzasz tag

Lisa Jane Smith

Aktualności

Nowy serial na podstawie książek twórczyni Pamiętników wampirów

Lisa Jane Smith mię­dzy­na­ro­do­wą popu­lar­ność zyska­ła dzię­ki Pamięt­ni­kom wam­pi­rów, serii powie­ści o nasto­let­niej dziew­czy­nie i jej fascy­na­cji dwo­ma wam­pi­rycz­ny­mi brać­mi. Na pod­sta­wie cyklu powstał gło­śny serial tele­wi­zyj­ny, któ­ry jesz­cze dodat­ko­wo wypro­mo­wał twór­czość ame­ry­kań­skiej pisar­ki. Spod jej pió­ra wyszedł jesz­cze jeden duży cykl, kil­ka opo­wia­dań i nie­za­leż­nych powie­ści oraz wresz­cie dwie try­lo­gie. Wkrót­ce jed­na z nich odnaj­dzie dro­gę na ekra­ny tele­wi­zo­rów. Czy­taj dalej

-->