Aktualności

Bestsellery Empiku 2021 rozdane!

15 lute­go odby­ła się gala Best­sel­le­rów Empi­ku 2021 – pod­czas któ­rej wrę­czo­no nagro­dy auto­rom naj­le­piej sprze­da­ją­cych się dzieł książ­ko­wych, fil­mo­wych i muzycz­nych. Pod­czas tego­rocz­nej edy­cji do ist­nie­ją­cych już kate­go­rii dołą­czo­no wyróż­nie­nia za naj­lep­szy pod­cast i wyda­rze­nie muzycz­ne „live”. Jakie książ­ki oka­za­ły się tymi, po któ­re się­ga­no najczęściej?

W kate­go­rii lite­ra­tu­ra pięk­na nagro­da powę­dro­wa­ła do Joan­ny Moko­sy-Rygal­skiej za książ­kę „Mat­ka sie­dzi z tyłu. Opo­wie­ści z d**y wzię­te”. Autor­ka nazy­wa­na jest „Bare­ją w spód­ni­cy”, a sar­ka­stycz­na powieść, opi­su­ją­ca epi­zo­dy z życia czter­dzie­sto­let­niej kobie­ty, to jej debiut. W ofi­cjal­nym opi­sie książ­ki moż­na prze­czy­tać, że jest to pro­po­zy­cja dla osób zmę­czo­nych codzien­no­ścią. Moko­sa-Rygal­ska pro­wa­dzi tak­że popu­lar­ne­go blo­ga o tym samym tytule.

Naj­lep­szą powie­ścią zali­cza­ną do lite­ra­tu­ry popu­lar­nej oka­za­ła się „Tera­peut­ka”, psy­cho­lo­gicz­ny thril­ler autor­stwa B.A. Paris, w tłu­ma­cze­niu Marii Gębic­kiej-Frąc. Na kar­tach tej powie­ści prze­czy­ta­my o domu skry­wa­ją­cym mrocz­ną tajemnicę.

Jeśli cho­dzi o roz­wój oso­bi­sty, doce­nio­no „Czu­łą prze­wod­nicz­kę. Kobie­cą dro­gę do sie­bie” Nata­lii de Bar­ba­ro, zna­nej psy­cho­loż­ki, któ­rej felie­to­ny może­my zna­leźć na łamach „Wyso­kich Obca­sów”. W swo­jej książ­ce, autor­ka poszu­ku­je odpo­wie­dzi na pyta­nie, w jakie role wcho­dzą kobie­ty i pod­po­wia­da jak odkryć dro­gę do praw­dzi­wej siebie.

Pozo­sta­łe wyróż­nie­nia to zali­cza­na do lite­ra­tu­ry pol­skiej dla dzie­ci książ­ka „Boha­te­ro­wie Magicz­ne­go Drze­wa. Stwór” Andrze­ja Malesz­ka, oraz w kate­go­rii Audio­bo­ok: „Wil­ko­łak” – Serial Ory­gi­nal­ny Empik Go i Wydaw­nic­twa Mar­gi­ne­sy według sce­na­riu­sza Woj­cie­cha Chmielarza.

Odkry­ciem lite­rac­kim oka­za­ła się nato­miast książ­ka „Mire­czek. Pato­opo­wieść o moim ojcu” autor­stwa Alek­san­dry Zbroi – moc­ny debiut przy­bli­ża­ją­cy postać ojca, któ­re­go zabrał alko­hol. Nagro­da za naj­lep­szy pod­cast powę­dro­wa­ła z kolei do Mar­ci­na Mysz­ki za „Kry­mi­na­to­rium Empik Go 2”.

Łącz­nie w gło­so­wa­niu na Best­sel­le­ry Empi­ku 2021 uzbie­ra­ło się aż 50 mln gło­sów – pod uwa­gę bra­no wybo­ry wszyst­kich, któ­rzy w minio­nym roku doko­na­li zaku­pów w popu­lar­nej sie­ci. Uho­no­ro­wa­ne dzie­ła są tymi, któ­re cie­szy­ły się naj­więk­szą popularnością.

Nagro­dy zosta­ły przy­zna­ne już po raz 23. Wśród nomi­no­wa­nych do nagród lite­rac­kich zna­leź­li się m.in. Jakub Żul­czyk, Nicho­las Sparks, Remi­giusz Mróz czy Agniesz­ka Maciąg. Oprócz tego przed­sta­wio­no tak­że wyróż­nie­nia muzycz­ne, fil­mo­we oraz wyło­nio­no Odkry­cia Roku.

Wyda­rze­nie uświet­nio­ne zosta­ło wystę­pa­mi arty­stycz­ny­mi – na sce­nie poja­wi­li się m.in. Ani­ta Lip­nic­ka i Julia Wie­nia­wa, któ­re wyko­na­ły wspól­nie utwór „Zanim zro­zu­miesz” Varius Manx, Krzysz­tof Zalew­ski i Igo („Testo­ste­ron” Kay­ah), a tak­że Sta­ni­sław Soj­ka wraz z Vito Bam­bi­no („Tole­ran­cja” Sta­ni­sła­wa Soj­ki). Gala była trans­mi­to­wa­na na ante­nie TVN, na pro­fi­lach Empi­ku w mediach spo­łecz­no­ścio­wych, a tak­że na plat­for­mie Empik.com i w apli­ka­cji mobil­nej. Gospo­da­rzem uro­czy­sto­ści był Mar­cin Pro­kop, a w tym zada­niu wspie­ra­li go Gabi Drze­wiec­ka oraz Michał Szpak.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy