Aktualności Ciekawostki

Odnaleziono zachowane w całości polskie wydanie Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią

Roz­mo­wę Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią uwa­ża się za jeden z naj­waż­niej­szych i naj­cen­niej­szych zabyt­ków śre­dnio­wiecz­nej poezji świec­kiej w języ­ku pol­skim. Mimo to aż do zeszłe­go tygo­dnia nikt nie widział ory­gi­nal­ne­go zakoń­cze­nia słyn­ne­go utwo­ru. Sytu­acja zmie­ni­ła się po nie­zwy­kłym odkry­ciu pro­fe­so­ra Wie­sła­wa Wydry z Insty­tu­tu Filo­lo­gii Pol­skiej Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Poznaniu.

Roz­mo­wa Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią powsta­łą naj­praw­do­po­dob­niej na począt­ku XV wie­ku. Zarów­no dokład­na data, jak i autor nie są zna­ni. Nie zacho­wał się rów­nież ory­gi­nał tek­stu. Jedy­ne, czym dotych­czas pol­scy filo­lo­go­wie dys­po­no­wa­li była kopia z 1463 roku. Ta mia­ła jed­nak jeden poważ­ny man­ka­ment. Z bli­żej nie­zna­ne­go powo­du bra­ko­wa­ło w niej zakoń­cze­nia. Toteż musie­li­śmy opie­rać się na rekon­struk­cji na pod­sta­wie rosyj­skich prze­kła­dów z XVI wieku.

Dla­te­go tak wie­le emo­cji wzbu­dzi­ło zna­le­zi­sko pro­fe­so­ra Wie­sła­wa Wydry. 1 lip­ca na Face­bo­oku Insty­tut Filo­lo­gii Pol­skiej UAM podał do informacji:

Pro­fe­sor Wie­sław Wydra z Insty­tu­tu Filo­lo­gii Pol­skiej Uni­wer­sy­te­tu im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu w jed­nej z euro­pej­skich biblio­tek uni­wer­sy­tec­kich odna­lazł nie­zna­ne dru­ko­wa­ne wyda­nie “Roz­mo­wy Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią” z 1542 roku (Kra­ków, Maciej Szarfenberg).
Prze­kaz – w odróż­nie­niu od zna­nej dotąd wer­sji dia­lo­gu z ręko­pi­su płoc­kie­go – zacho­wał się w cało­ści i jest praw­dzi­wą filo­lo­gicz­ną rewelacją!

Roz­mo­wę Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią oma­wia się szcze­gó­ło­wo w liceum jako przy­kład pol­skiej lite­ra­tu­ry śre­dnio­wiecz­nej. Dla przy­po­mnie­nia tekst ma for­mę wier­szo­wa­ne­go dia­lo­gu mie­dzy uczo­nym a śmier­cią, któ­ra przy­bra­ła postać roz­kła­da­ją­ce­go się tru­pa kobie­ty. To co naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­ne, to saty­rycz­ne uka­za­nie poszcze­gól­nych warstw spo­łecz­nych oraz motyw tań­ca śmier­ci rów­na­ją­cy wszyst­kich bez wzglę­du na stan.

Wydaw­nic­two Poznań­skie Stu­dia Polo­ni­stycz­ne ogło­si­ło, że jesie­nią uka­że edy­cja kry­tycz­na Roz­mo­wy Mistrza Poli­kar­pa ze Śmier­cią z 1542 roku.

źró­dło: histmag.org

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy