Aktualności

W czwartek ruszają Warszawskie Targi Książki

Zbli­ża się praw­dzi­we świę­to ryn­ku książ­ki w Pol­sce, czy­li War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki, któ­re odbę­dą się w ter­mi­nie 18–21 maja 2017 na Sta­dio­nie Narodowym.

War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki 2017 to ok. 800 wystaw­ców z 32 kra­jów, 1000 zapro­szo­nych twór­ców i 1500 pro­po­zy­cji pro­gra­mo­wych takich jak spo­tka­nia autor­skie, warsz­ta­ty czy pane­le dys­ku­syj­ne. To naj­więk­sza impre­za zwią­za­na z ryn­kiem książ­ki w Pol­sce, a dokład­niej – już ósma jej edycja.

Hono­ro­wym Gościem tar­gów będą Niem­cy. Nie­miec­kie sto­isko zapre­zen­tu­je książ­ki 66 wystaw­ców. Wśród pisa­rzy znaj­dzie się m.in. noblist­ka Her­ta Mül­ler. Mot­tem pro­gra­mu naszych sąsia­dów będzie: “Wor­te bewe­gen. Siła słów”.

Wśród pisa­rzy na tar­gach nie zabrak­nie Davi­da Lager­crant­za – kon­ty­nu­ato­ra serii “Mil­le­nium”, Han­ny Krall – wybit­nej pol­skiej repor­ter­ki, prof. Jerze­go Bral­czy­ka – zna­ne­go języ­ko­znaw­cy i wie­lu innych gości z Pol­ski i zagranicy.

WTK udział weź­mie łącz­nie 115 twór­ców – auto­rów i ilu­stra­to­rów ksią­żek dla dzie­ci i mło­dzie­ży, m.in.: Mar­ga­rett Bor­ro­ugh­da­me, Ali­ce Pan­ter­mül­ler i Danie­la Kohl, Mar­tin Wid­mark, Ifi Ude, Boh­dan Buten­ko, Edward Lut­czyn, Maciej Woj­tysz­ko, Joan­na Olech, Ewa Cho­tom­ska, prof. Joan­na Papu­ziń­ska, Joan­na Rusi­nek, Bar­ba­ra Kosmow­ska, Grze­gorz Kas­dep­ke, Rafał Kosik, Woj­ciech Widłak, Agniesz­ka Stel­ma­szyk, Ceza­ry Hara­si­mo­wicz i Mar­cin Szczy­giel­ski. Nie zabrak­nie też nowo­ści wydawniczych!

Festi­wal Komik­so­wa Warszawa

Festi­wal to naj­więk­sza i naj­lep­sza komik­so­wa impre­za w War­sza­wie, od począt­ku zwią­za­na z WTK. W pro­gra­mie spo­tka­nia z auto­ra­mi komik­sów z całe­go świa­ta, warsz­ta­ty i wysta­wy komik­so­we. Na tego­rocz­nym festi­wa­lu będzie­my gościć, auto­rów świa­to­wej sła­wy takich jak: Dave McKe­an (bry­tyj­ski rysow­nik, pre­mie­ra powie­ści gra­ficz­nej „Klat­ki”), Gipi (wło­ski autor komik­sów), James Sturm (ame­ry­kań­ski autor powie­ści gra­ficz­nych). Poza nimi wie­lu zna­nych pol­skich i zagra­nicz­nych auto­rów komik­sów dla dzie­ci i doj­rza­łych czy­tel­ni­ków. Szcze­gól­nym wyda­rze­niem będzie obec­ność fran­cu­skich auto­rów komik­su „Ire­na”, o Ire­nie Sen­dle­ro­wej, któ­re­go pol­ska pre­mie­ra ma miej­sce zale­d­wie 2 mie­sią­ce po francuskiej.

Kon­kur­sy, nagro­dy, wyróż­nie­nia i nominacje

War­szaw­skie Tar­gi Książ­ki to wyjąt­ko­wy czas dla czy­tel­ni­ków i twór­ców. Co roku w cza­sie ich trwa­nia pozna­je­my nomi­no­wa­nych do: Nagro­dy Lite­rac­kiej GDYNIA, Nagro­dy Lite­rac­kiej NIKE i Nagro­dy Lite­rac­kiej dla Autor­ki GRYFIA oraz lau­re­atów: Hono­ro­wej Nagro­dy WTK IKAR, Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy im. Ryszar­da Kapu­ściń­skie­go za Repor­taż Lite­rac­ki, Nagro­dy w Kon­kur­sie za naj­lep­szą książ­kę aka­de­mic­ką i nauko­wą ACADEMIA, Nagro­dy Dzien­ni­ka Gaze­ty Praw­nej ECONOMICUS, Nagro­dy im. Jerze­go i Han­ny Kury­ło­wi­czów dla tłu­ma­cza lite­ra­tu­ry nauko­wej, Nagro­dy Sto­wa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Pol­skich „Biblio­te­karz Roku”, Nagro­dy Magel­la­na za naj­lep­szą książ­kę tury­stycz­ną, 57. edy­cji Kon­kur­su Naj­pięk­niej­sze Książ­ki Roku Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Wydaw­ców Ksią­żek i Ran­kin­gu Pol­skich Dru­karń Dzie­ło­wych „Wydaw­cy wybie­ra­ją Drukarnie”.

źró­dło: targi-ksiazki.waw.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy