Aktualności

W Warszawie przy Marszałkowskiej funkcjonuje już Mediateka MDM

Mimo że w war­szaw­skim Śród­mie­ściu biblio­tek nie bra­ku­je, przed kil­ko­ma dnia­mi otwar­te zosta­ły drzwi nowej pla­ców­ki. Ta jed­nak nie ma miesz­kań­com słu­żyć jedy­nie za wypo­ży­czal­nię ksią­żek. Media­te­ka MDM ma być klu­czo­wą insty­tu­cją kul­tu­ral­ną, edu­ka­cyj­ną, a nawet roz­ryw­ko­wą w okolicy.

Naszym celem nigdy nie było otwo­rze­nie kolej­nej wypo­ży­czal­ni. Media­te­ka mia­ła być czymś wyjąt­ko­wym, znacz­nie wykra­cza­ją­cym poza funk­cjo­nal­ność tra­dy­cyj­nej biblio­te­ki. Chcie­li­śmy stwo­rzyć miej­sce tęt­nią­ce życiem, otwar­te na wszyst­kich oraz inte­gru­ją­ce miesz­kań­ców, nie­za­leż­nie od róż­nic. Mani­fe­stu­je­my chęć współ­pra­cy, spę­dza­nia cza­su wspól­nie i wspól­ne­go cie­sze­nia się naj­róż­niej­szy­mi for­ma­mi kul­tu­ry. Tego bra­ko­wa­ło nie tyl­ko w okre­sie pan­de­mii. Z dumą ogła­szam, że Media­te­ka jest goto­wa i wypeł­nio­na po brze­gi. Teraz zapra­sza­my wszyst­kich do odwie­dza­nia nas i two­rze­nia tego miej­sca razem z nami, powie­dział Alek­san­der Ferens, bur­mistrz Śródmieścia.

Media­te­ka usy­tu­owa­na jest w zabyt­ko­wej socre­ali­stycz­nej Mar­szał­kow­skiej Dziel­ni­cy Miesz­ka­nio­wej. Stąd też wzię­ła się nazwa pla­ców­ki, ale skró­to­wiec MDM ma mieć też inne znaczenie.

Prze­wrot­nie nazwa­li­śmy media­te­kę Miej­scem Dobrych Mani­fe­sta­cji, nawią­zu­jąc do histo­rii tego miej­sca. Chce­my mani­fe­sto­wać na rzecz kul­tu­ry, chce­my, żeby odby­wa­ły się tu wszyst­kie cie­ka­we rze­czy, któ­re wymy­ślą sobie miesz­kań­cy, sko­men­to­wa­ła dyrek­tor­ka śród­miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej Anna Stępień.

W budyn­ku zacho­wa­no mnó­stwo PRL-owskich ele­men­tów. Odre­stau­ro­wa­ne na przy­kład zosta­ły ory­gi­nal­ne scho­dy, w wystro­ju uży­to mebli inspi­ro­wa­nych kla­sycz­ny­mi meblo­ścian­ka­mi, na ścia­nach zawi­sły zaś pla­ka­ty z hasła­mi nawią­zu­ją­cy­mi do epo­ki. Design uzu­peł­nia­ją na zasa­dzie kon­tra­stu nowo­cze­sne akcenty.

Media­te­ka poza wypo­ży­czal­nią ksią­żek, cza­so­pism, płyt audio, audio­bo­oków i fil­mów oraz czy­tel­nią ma spe­cjal­nie wyci­szo­ne miej­sce, gdzie w odcię­ciu od dźwię­ków z zewnątrz moż­na cał­ko­wi­cie sku­pić się na pra­cy czy nauce. Dla mło­dzie­ży i dzie­ci przy­go­to­wa­na zosta­ła stre­fa gier i zabaw, boga­to zaopa­trzo­na mię­dzy inny­mi w plan­szów­ki oraz w kon­so­lę Play­Sta­tion. Media­te­ka zapew­nia dar­mo­wy dostęp do wifi, są spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne sta­no­wi­ska do pra­cy przy kom­pu­te­rze. Lubią­cym przy­go­to­wy­wać wła­sne posił­ki udo­stęp­nio­ny został nawet kącik kuchenny.

Pla­no­wa­nie, budo­wa i zaopa­trze­nie Media­te­ki potrwa­ło trzy lata i pochło­nę­ło pra­wie 4,3 milio­na zło­tych. W koń­cu jed­nak war­szaw­skie Śród­mie­ście docze­ka­ło nowo­cze­snej mul­ti­me­dial­nej pla­ców­ki. Na łącz­nej powierzch­ni 570 metrów kwa­dra­to­wych każ­dy znaj­dzie swo­je miej­sce. Co waż­ne, obiekt w peł­ni dosto­so­wa­ny jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Media­te­ka MDM mie­ści się przy uli­cy Mar­szał­kow­skiej 55/73.

źró­dło: https://www.srodmiescie.warszawa.pl/aktualnosc-1844-mediateka_mdm_juz_otwarta_ozywiamy.html
https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/warszawa-mediateka-mdm-otwarta-5128846

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy