Sprawdzasz tag

Mediateka

Aktualności

W Warszawie przy Marszałkowskiej funkcjonuje już Mediateka MDM

Mimo że w war­szaw­skim Śród­mie­ściu biblio­tek nie bra­ku­je, przed kil­ko­ma dnia­mi otwar­te zosta­ły drzwi nowej pla­ców­ki. Ta jed­nak nie ma miesz­kań­com słu­żyć jedy­nie za wypo­ży­czal­nię ksią­żek. Media­te­ka MDM ma być klu­czo­wą insty­tu­cją kul­tu­ral­ną, edu­ka­cyj­ną, a nawet roz­ryw­ko­wą w oko­li­cy. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Uczniowie pomogli w przeprowadzce biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim

Każ­dy, kto choć raz się prze­pro­wa­dzał wie, jak uciąż­li­we w takiej sytu­acji sta­ją się książ­ki. Teraz pomy­śl­cie, jak wie­le pra­cy trze­ba wło­żyć w prze­pro­wadz­kę całej biblio­te­ki. Przed takim wyzwa­niem sta­nę­ła Biblio­te­ka Miej­ska w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim. W pro­ce­sie prze­no­sin księ­go­zbio­ru do nie­daw­no powsta­łej Media­te­ki pomo­gli ucznio­wie ostrow­skich szkół. Czy­taj dalej

-->