Ciekawostki

Uczniowie pomogli w przeprowadzce biblioteki w Ostrowie Wielkopolskim

Każ­dy, kto choć raz się prze­pro­wa­dzał wie, jak uciąż­li­we w takiej sytu­acji sta­ją się książ­ki. Teraz pomy­śl­cie, jak wie­le pra­cy trze­ba wło­żyć w prze­pro­wadz­kę całej biblio­te­ki. Przed takim wyzwa­niem sta­nę­ła Biblio­te­ka Miej­ska w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim. W pro­ce­sie prze­no­sin księ­go­zbio­ru do nie­daw­no powsta­łej Media­te­ki pomo­gli ucznio­wie ostrow­skich szkół.

Oba budyn­ki dzie­li oko­ło 400 metrów. Orga­ni­za­to­rzy akcji wymy­śli­li, że naj­le­piej będzie usta­wić dłu­gi łań­cuch zło­żo­ny z chęt­nych do pomo­cy, któ­rzy będą poda­wać sobie kolej­ne książ­ki. Prze­pro­wadz­ka wyma­ga­ła zamknię­cia dwóch ulic, ale po nie­ca­łych dwóch kwa­dran­sach było już po spra­wie. 450 ksią­żek tra­fi­ło w tem­pie eks­pre­so­wym do nowe­go domu. Akcji towa­rzy­szy­ła muzy­ka w wyko­na­niu Łuka­sza Kry­jo­ma oraz Duo Saxodeon.

To było nie­sa­mo­wi­te. Wiem, że na nie­któ­rych dzie­ciach wywar­ło to takie dodat­ko­we wra­że­nie, bo przy tej oka­zji dzie­ci rów­nież czy­ta­ły tytu­ły, czy­ta­ły auto­rów i w ten spo­sób rów­nież mogły zapo­znać się ze zbio­ra­mi naszej biblio­te­ki, tak więc podwój­na korzyść (…) To był taki hap­pe­ning lite­rac­ki, komen­to­wa­ła Ewa Matec­ka, wice­pre­zy­dent Ostro­wa Wielkopolskiego.

Ostrow­ska media­te­ka to dwu­na­sta tego typu pla­ców­ka w Pol­sce i pierw­sza w woje­wódz­twie wiel­ko­pol­skim. Ostro­wia­nie chwa­lą się, że jest naj­bar­dziej nowo­cze­sną i aktu­al­ną ze wzglę­du na zasto­so­wa­ne tech­no­lo­gie. Media­te­ka w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim to dzie­sięć przy­stan­ków kul­tu­ry: muzy­ka, kul­tu­ra tech­nicz­na, lite­ra­tu­ra, kino, sztu­ka, fil­mo­te­ka, fono­te­ka, czy­tel­nia regio­nal­na, spo­tka­nia z kul­tu­rą, wypożyczalnia.

Obiekt ma żyć i przy­cią­gać Ostro­wian. Ostrow­ski „dep­tak” ma zacząć znów tęt­nić życiem, chce­my przy­wró­cić mu należ­ną w Ostro­wie ran­gę. Nowo­cze­sna biblio­te­ka mul­ti­me­dial­na sta­nie się tu cen­trum kul­tu­ry i ma szan­sę być impul­sem roz­wo­ju tej tęt­nią­cej nie­gdyś życiem ostrow­skiej uli­cy, mówi­ła Beata Kli­mek, pre­zy­dent miasta.

źró­dło: tvn24.pl/Kurier Ostrowski
Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy