Aktualności

Marcin Dorociński, bestsellerowy thriller i książki ukryte w 16 polskich miastach! Poznajcie mrocznego Naturalistę!

Thril­ler napi­sa­ny przez ilu­zjo­ni­stę, tajem­ni­cza eska­pa­da Mar­ci­na Doro­ciń­skie­go i książ­ki scho­wa­ne mię­dzy drze­wa­mi. Wszyst­ko to z oka­zji pol­skiej pre­mie­ry best­sel­le­ro­we­go „Natu­ra­li­sty” Andrew May­ne­’a. Czy odwa­ży­cie się wejść do lasu?

Szes­na­ście miast, szes­na­ście lasów, a w lasach – szes­na­ście ksią­żek cze­ka­ją­cych na szczę­śli­wych zna­laz­ców. Kto odnaj­dzie książ­kę – wygra wszyst­kie kry­mi­na­ły i thril­le­ry, jakie wydaw­nic­two W.A.B. wyda w 2019 roku.

W zaka­mar­ki pol­skich lasów „Natu­ra­li­sta” tra­fia pro­sto z listy best­sel­le­rów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Thril­ler został napi­sa­ny przez magi­ka Andrew May­ne­’a, współ­pra­cow­ni­ka Davi­da Cop­per­fiel­da. Boha­te­rem „Natu­ra­li­sty” jest pro­fe­sor bio­lo­gii obli­cze­nio­wej Theo Cray. Pew­ne­go dnia w pusz­czach Mon­ta­ny zosta­ją zna­le­zio­ne zma­sa­kro­wa­ne zwło­ki jego byłej stu­dent­ki. Podej­rze­nia poli­cji pada­ją na niedź­wie­dzia griz­zly… lub same­go pro­fe­so­ra. Czer­piąc z bio­lo­gii, antro­po­lo­gii, bota­ni­ki, sta­ty­sty­ki i algo­ryt­mów kom­pu­te­ro­wych, odkry­je, że ofiar może być znacz­nie wię­cej. Tyl­ko gdzie podzia­ły się ciała?

Z oka­zji pol­skiej pre­mie­ry książ­ki w rolę nie­ty­po­we­go, leśne­go amba­sa­do­ra czy­tel­nic­twa wcie­lił się sam Mar­cin Doro­ciń­ski. „Natu­ra­li­sta to thril­ler, od któ­re­go nie mogłem się uwol­nić” – mówi. Egzem­pla­rze „Natu­ra­li­sty” zosta­ną ukry­te w lasach w Bia­łym­sto­ku, Byd­gosz­czy, Gdań­sku, Kato­wi­cach, Kiel­cach, Kra­ko­wie, Lubli­nie, Łodzi, Olsz­ty­nie, Opo­lu, Pozna­niu, Rze­szo­wie, Szcze­ci­nie, Toru­niu, War­sza­wie, Wro­cła­wiu i Zie­lo­nej Górze. Każ­da oso­ba, któ­ra odnaj­dzie spe­cjal­nie ozna­czo­ny egzem­plarz „Natu­ra­li­sty”, otrzy­ma od W.A.B. rocz­ny zapas wszyst­kich kry­mi­na­łów i thril­le­rów, jakie uka­żą się w 2019 roku nakła­dem wydawnictwa.

Natu­ra­li­sty” moż­na szu­kać od pół­no­cy w sobo­tę 15 września.

źró­dło: infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy