Sprawdzasz tag

śródmieście

Aktualności

W Warszawie przy Marszałkowskiej funkcjonuje już Mediateka MDM

Mimo że w war­szaw­skim Śród­mie­ściu biblio­tek nie bra­ku­je, przed kil­ko­ma dnia­mi otwar­te zosta­ły drzwi nowej pla­ców­ki. Ta jed­nak nie ma miesz­kań­com słu­żyć jedy­nie za wypo­ży­czal­nię ksią­żek. Media­te­ka MDM ma być klu­czo­wą insty­tu­cją kul­tu­ral­ną, edu­ka­cyj­ną, a nawet roz­ryw­ko­wą w oko­li­cy. Czy­taj dalej

-->