Aktualności

Znamy nominacje do Bestsellerów Empiku 2023

Gala Best­sel­le­rów Empi­ku odbę­dzie się już za nie­ca­ły mie­siąc i będzie trans­mi­to­wa­na zarów­no w tele­wi­zji, jak i w sie­ci. A już dziś może­my dowie­dzieć się, jak wyglą­da­ją nomi­na­cje w poszcze­gól­nych kategoriach.

Gala Best­sel­le­rów Empi­ku 2023 odbę­dzie się 13 lute­go. Na stro­nie Empi­ku poja­wił się zegar odli­cza­ją­cy czas do jej roz­po­czę­cia. Wte­dy dowie­my się, kto pod­bił ser­ca publi­ki w kate­go­riach Książ­ka, Film, Muzy­ka oraz Audio.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my nomi­no­wa­ne tytuły.

KATEGORIA: KSIĄŻKA
LITERATURA PIĘKNA

• Vale­rie Per­rin: „Cudow­ne lata” (wydaw­nic­two Alba­tros, prze­kład: Joan­na Prą­dzyń­ska)
• Jakub Żul­czyk: „Daw­no temu w War­sza­wie” (Świat Książ­ki)
• Kata­rzy­na Nosow­ska: „Nie mylić z miło­ścią” (Wiel­ka Lite­ra)
• Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska: „Sydo­nia. Sło­wo się rze­kło” (Wydaw­nic­two Zysk i S‑ka)
• Toshi­ka­zu Kawa­gu­chi: „Zanim wysty­gnie kawa. Opo­wie­ści z kawiar­ni” (Gru­pa Wydaw­ni­cza Rela­cja, prze­kład: Joan­na Dżdża)

KRYMINAŁ I THRILLER

• Camil­la Läck­berg: „Kukuł­cze jajo” (Wydaw­nic­two Czar­na Owca, prze­kład: Inga Sawic­ka)
• Camil­la Läck­berg, Hen­rik Fexeus: „Kult” (Wydaw­nic­two Czar­na Owca, prze­kład: Inga Sawic­ka)
• B.A. Paris: „Uwię­zio­na” (Wydaw­nic­two Alba­tros, prze­kład: Robert Waliś)
• Remi­giusz Mróz: „Wid­mo Broc­ke­nu” (Wydaw­nic­two Filia)
• Har­lan Coben: „Za wszel­ką cenę” (Wydaw­nic­two Alba­tros, prze­kład: Robert Waliś)

LITERATURA OBYCZAJOWA | YOUNG ADULT

• Joan­na Balic­ka: „Co wyszep­tał nam deszcz” (Wydaw­nic­two Nie­Zwy­kłe)
• Alek­san­dra Negroń­ska: „Dif­fe­rent. Stu­dents”, tom 2 (Wydaw­nic­two Nie­Zwy­kłe)
• Wero­ni­ka Ance­ro­wicz: „For sure not you. Westwo­od Aca­de­my”, tom 1 (Wydaw­nic­two Nie­Zwy­kłe)
• Mar­ta Łabęc­ka: „My Belo­ved Mon­ster” (BeYA)
• Wero­ni­ka Anna Mar­czak: „Rodzi­na Monet. Kró­lew­na”, tom 2, część 1 (You&YA)

LITERATURA FAKTU
• Joan­na Kuciel-Fry­dry­szak: „Chłop­ki. Opo­wieść o naszych bab­kach” (Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy)
• Jen­net­te McCur­dy: „Cie­szę się, że moja mama umar­ła” (Pró­szyn­ski Media, prze­kład: Mag­da­le­na Molt­zan-Mał­kow­ska)
• Jacek Bar­to­siak: „Naj­lep­sze miej­sce na świe­cie” (Wydaw­nic­two Lite­rac­kie)
• Alek­san­der Kaczo­row­ski: „Pre­zy­dent. Alek­san­der Kwa­śniew­ski w roz­mo­wie z Alek­san­drem Kaczo­row­skim” (Znak Lite­ra­no­va)
• Ksia­żę Har­ry: „Ten dru­gi” (Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy, prze­kład zbiorowy)

LITERATURA POLSKA DLA DZIECI

• Urszu­la Młod­nic­ka: „Bądź sobą, Pin­ku! Książ­ka o aser­tyw­no­ści i sta­wia­niu gra­nic dla dzie­ci i dla rodzi­ców tro­chę też” (Czy­ta­Li­sek, ilu­stra­cje: Agniesz­ka Wali­gó­ra)
• Adam Mirek: „Bebe­chy, czy­li cia­ło czło­wie­ka pod lupą” (Znak Emo­ti­kon, ilu­stra­cje: Kasia Cera­zy)
• Róża Haj­kuś: „Budo­wa Two­je­go cia­ła. Co jest czym i jak dzia­ła” (Czy­ta­Li­sek, ilu­stra­cje: Paweł Gier­liń­ski)
• Andrzej Malesz­ka: „Magicz­ne drze­wo. Zagi­nio­na para”, tom 13 (Znak Emo­ti­kon)
• Justy­na Bed­na­rek: „Sekret­na histo­ria ludz… skar­pe­tek”, tom 2 (Porad­nia K., ilu­stra­cje: Daniel de Latour)

KATEGORIA: AUDIO
AUDIOBOOKI

• Joan­na Kuciel-Fry­dry­szak: „Chłop­ki. Opo­wieść o naszych bab­kach” (Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy, czy­ta: Maria Peszek)
• Ali­cja Sinic­ka: „Flo­ryst­ki” (Wydaw­nic­two W.A.B., czy­ta: Anna Sza­wiel)
• Iza­be­la Jani­szew­ska: „Ludzie z mgły” (Czwar­ta Stro­na, czy­ta: Filip Kosior)
• Wero­ni­ka Anna Mar­czak: „Rodzi­na Monet. Kró­lew­na”, tom 2, część 1 (You&YA, czy­ta: Zuzan­na Paw­lu­kie­wicz-Jawor­ska)
• Nata­lia de Bar­ba­ro: „Przę­dza. W poszu­ki­wa­niu wewnętrz­nej wol­no­ści” (Wydaw­nic­two Ago­ra, czy­ta: Maja Ostaszewska)

SUPERPRODUKCJA AUDIO

• Anna Kaze­jak, Filip Kaspe­ra­szek, Ewa Rozen­baj­gier: „Fuc­king Mon­te­ro­sa” (Empik Go)
• Woj­tek i Zyg­munt Miło­szew­scy: „Mie­rze­ja 2. Ostat­ni przy­pływ” (Empik Go, Wydaw­nic­two W.A.B.)
• Sta­ni­sław Paga­czew­ski: „Przy­go­dy Bal­ta­za­ra Gąb­ki” (Empik Go, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie)
• Kata­rzy­na Jani­szew­ska: „Skó­ra” (Empik Go)
• Jakub Sza­ma­łek: „Sta­cja” (Empik Go, Wydaw­nic­two W.A.B.)

PODCAST

• Jagna Kacza­now­ska, Beata Bia­ły, Andrzej Gry­żew­ski: „Dia­lo­gi Wagi­ny i Peni­sa 2”
• Miko­łaj Kołysz­ko: „Egzor­cy­zmy. Prze­ra­ża­ją­ca histo­ria Anne­lie­se Michel”
• Jaro­sław Jusz­kie­wicz: „Kie­ruj się w kosmos”
• Mar­cin Mysz­ka: „Kry­mi­na­to­rium. Mor­der­cy PRL”
• Jolan­ta Gwar­dys, Jan Gołę­biowsk: „Pro­fi­ler”

FILM
KINO POLSKIE

• „Chło­pi” (Next Film, reż. DK Welch­man, Hugh Welch­man)
• „Filip” (TVP, reż. Michał Kwie­ciń­ski)
• „Teścio­wie 2” (Next Film, reż. Kali­na Ala­bru­dziń­ska)
• „Uwierz w Miko­ła­ja” (Kino Świat, reż. Anna Wie­czur)
• „Zie­lo­na Gra­ni­ca” (Kino Świat, reż. Agniesz­ka Holland)

KINO FAMILIJNE

• „Kot w butach: Ostat­nie życze­nie” (Uni­ted Inter­na­tio­nal Pic­tu­res Sp z o.o., reż. Joel Craw­ford)
• „Mię­dzy nami żywio­ła­mi (The Walt Disney Com­pa­ny, reż. Peter Sohn)
• „Spi­der-Man: Poprzez Mul­ti­wer­sum” (Kemp Powers Uni­ted Inter­na­tio­nal Pic­tu­res Sp z o.o., reż. Joaqu­im Dos San­tos)
• „Super Mario Bros. Film” (Uni­ted Inter­na­tio­nal Pic­tu­res Sp z o.o., reż. Aaron Horvath)
• „Won­ka” (War­ner Bros. Enter­ta­in­ment Pol­ska Sp. z o.o., reż. Paul King)

MUZYKA
ROCK

• Metal­li­ca: „72 Seasons” (Uni­ver­sal Music Gro­up, Uni­ver­sal Music Pol­ska)
• The Rol­ling Sto­nes: „Hack­ney Dia­monds” (Uni­ver­sal Music Gro­up, Uni­ver­sal Music Pol­ska)
• Depe­che Mode: „Memen­to Mori” (Sony Music Enter­ta­in­ment Poland)
• „Męskie Gra­nie 2023” (Mystic Pro­duc­tion)
• Måne­skin: „Rush!” (Sony Music Enter­ta­in­ment Poland)

POP
• sanah: „Ban­kiet u sanah” (Magic Records, Uni­ver­sal Music Pol­ska)
• Lana Del Rey: „Did you know that there’s a tun­nel under Oce­an Blvd” (Did you know that there’s a tun­nel under Oce­an Blvd)
• Daria Zawia­łow: „Dziew­czy­na Pop” (Sony Music Enter­ta­in­ment Poland)
• Kor­tez: „Naucz mnie tań­czyć” (Jazz­boy Records, e‑muzyka)
• Kwiat Jabło­ni: „Pokaz slaj­dów” (Uni­ver­sal Music Polska)

RAP | HIP-HOP

• Taco Hemin­gway: „1–800-Oświecenie” (2020, Uni­ver­sal Music Pol­ska)
• Avi: „Mały Ksią­żę” (2020, Uni­ver­sal Music Pol­ska)
• Pol­ska Wer­sja: „Na Waszych Oczach” (D.A. Records, MyMu­sic)
• PROXL3M: „PROXL3M” (2020, Uni­ver­sal Music Pol­ska )
• ReTo: „STYXXX” (Spa­ce­Ran­ge, e‑muzyka)

ODKRYCIA EMPIKU
LITERATURA

• Grze­gorz Bog­dał: „Idzie tu wiel­ki chło­pak” (Czar­ne)
• Maria Hal­ber: „Struż­ki” (Cyran­ka)
• Łukasz Kru­kow­ski: „Mam prze­czu­cie” (Cyran­ka)
• Mał­go­rza­ta Leb­da: „Łako­me” (Znak)
• Agniesz­ka Pającz­kow­ska: „Nie­prze­zro­czy­ste. Histo­rie chłop­skiej foto­gra­fii” (Czar­ne)

MUZYKA

• Asster: „Mowa węży” (Asster / e‑muzyka)
• Dawid Grze­lak x mop: „War­sza­wa Dawi­dy” (Sony Music Enter­ta­in­ment Poland)
• Ana­sta­zja Ivah­nen­ko aka Ta Ukra­in­ka: „Zgrzyt” (2trackrecords, e‑muzyka)
• Kathia: „Prze­strzeń” (Uni­ver­sal Music Pol­ska)
• Dawid Tysz­kow­ski: „Mój kot zagi­nął i już raczej nie wró­ci” (Fono­bo Label, SMPB)

FILM

• Piotr Bie­droń: „W nich cała nadzie­ja”
• Kor­dian Kądzie­la, Maciej Buchwald: „1670”
• Grze­gorz Dębow­ski: „Tyle co nic”
• Paweł Maślo­na: „Kos”
• Kami­la Tara­bu­ra, Kata­rzy­na Warze­cha: „Abso­lut­ni debiutanci”

INTERNETOWY TWÓRCA ROKU

• Ali­cja Defra­ty­ka
• Adam Mirek
• Dok­tor z Tik­To­ka
• Dudek o histo­rii
• Glob­sto­ry
• Ola Żebrow­ska
• ORB
• Pod­ca­stex
• Roz­kosz­ny
• Ubra­nia do oddania

Oso­by, do któ­rych tra­fią sta­tu­et­ki Best­sel­le­rów Empi­ku 2023, pozna­my już 13 lute­go 2024 roku. Jak sądzi­cie, kto zwy­cię­ży? Za kogo trzy­ma­cie kciuki?

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy