Aktualności

Rap o Gilgameszu zadaniem domowym z literatury światowej

Ucznio­wie jed­nej ze szkół śred­nich na Ala­sce, w ramach zajęć z lite­ra­tu­ry świa­to­wej, dosta­li zada­nie napi­sa­nia saty­ry, ese­ju bądź pio­sen­ki, inspi­ro­wa­nej naj­star­szym zna­nym poema­tem, czy­li Epo­sem o Gil­ga­me­szu. Medial­ny roz­głos zyskał jeden z wycho­wan­ków szko­ły, któ­ry zde­cy­do­wał się podejść do tema­tu, wyko­rzy­stu­jąc swo­ją pasję do rapu.

Szes­na­sto­let­ni Tra­cen Was­si­ly jest uczniem 11-tej kla­sy w Dil­lin­gham High Scho­ol. W wol­nych chwi­lach two­rzy wła­sne bity, pasjo­nu­je się rapem, a jego ulu­bio­ny­mi arty­sta­mi są Den­zel Cur­ry, XXXTen­ta­cion i Zil­la­ka­mi. To wła­śnie ich twór­czość pozwo­li­ła nasto­lat­ko­wi pora­dzić sobie z zada­niem domo­wym… śpiewająco.

Mimo że Tra­ce­no­wi Epos o Gil­ga­me­szu ogól­nie do gustu nie przy­padł, to zna­lazł w nim frag­men­ty, któ­re uznał za bar­dziej atrak­cyj­ne. Jed­nym z nich była wal­ka Gil­ga­me­sza i jego przy­ja­cie­la Enki­du z potwor­nym Huwa­wą, straż­ni­kiem kra­iny cedrów. To star­cie, i poko­na­nie mon­strum, poskut­ko­wa­ło póź­niej śmier­cią Enkidu.

Frag­ment, w któ­rym Gil­ga­mesz opła­ku­je swo­je­go przy­ja­cie­la posłu­żył Tra­ce­no­wi jako inspi­ra­cja do napi­sa­nia swo­je­go tek­stu. Wybrał aku­rat ten frag­ment, gdyż uznał, że jest on bar­dzo emo­cjo­nal­ny. Poza napi­sa­niem tek­stu, Tra­cen stwo­rzył rów­nież bit, któ­ry kore­spon­du­je ze sło­wa­mi pio­sen­ki i wzmac­nia prze­ka­zy­wa­ne przez nie emocje.

Nagra­ny przez Tra­ce­na kawa­łek trwa minu­tę. Moż­na go prze­słu­chać na przy­kład tutaj:
https://cpa.ds.npr.org/kdlg/audio/2021/11/g_and_enkidu.mp3

Poni­żej wkle­ja­my tekst napi­sa­nej przez szes­na­sto­lat­ka piosenki:

g and enki­du on a quest for glory
slay­in hum­ba­ba is the start of his story
our hero­es make it to the gate
but befo­re they serve h his fate
the­ir kne­es begin to shake
they feel the­ir sto­machs ache
couple minu­tes later kidu sla­shin with his saber
the reper­cus­sions of this act kidu gon­na feel later
enki­du lay down befo­re g
his tears flow down both his cheeks
in his dreams
he could see
that the under­world is whe­re he will be
his side kick
12 days sick
en ki du will cease to exist
accep­ted by his mother
un repla­ce­able by another
g left witho­ut a brother
now his heart is in the gutter
no more enki­du g alo­ne now
he let eve­ry­bo­dy know in his home town
that he and enki­du sepa­ra­ted no more bro now
now he walk aro­und like a husk with a bold frown
he can’t pro­cess that he’s gone now
this is the end of gil­ga­me­sh’s song now

Cie­ka­we, jak zare­ago­wa­ło­by pol­skie kura­to­rium oświa­ty na rapo­wa­ne Dziady.

źró­dło kdlg

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy