Sprawdzasz tag

rap

Aktualności

Rap o Gilgameszu zadaniem domowym z literatury światowej

Ucznio­wie jed­nej ze szkół śred­nich na Ala­sce, w ramach zajęć z lite­ra­tu­ry świa­to­wej, dosta­li zada­nie napi­sa­nia saty­ry, ese­ju bądź pio­sen­ki, inspi­ro­wa­nej naj­star­szym zna­nym poema­tem, czy­li Epo­sem o Gil­ga­me­szu. Medial­ny roz­głos zyskał jeden z wycho­wan­ków szko­ły, któ­ry zde­cy­do­wał się podejść do tema­tu, wyko­rzy­stu­jąc swo­ją pasję do rapu. Czy­taj dalej

-->