Sprawdzasz tag

Gilgamesz

Aktualności

Rap o Gilgameszu zadaniem domowym z literatury światowej

Ucznio­wie jed­nej ze szkół śred­nich na Ala­sce, w ramach zajęć z lite­ra­tu­ry świa­to­wej, dosta­li zada­nie napi­sa­nia saty­ry, ese­ju bądź pio­sen­ki, inspi­ro­wa­nej naj­star­szym zna­nym poema­tem, czy­li Epo­sem o Gil­ga­me­szu. Medial­ny roz­głos zyskał jeden z wycho­wan­ków szko­ły, któ­ry zde­cy­do­wał się podejść do tema­tu, wyko­rzy­stu­jąc swo­ją pasję do rapu. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Nielegalnie sprowadzona do USA tablica z fragmentem Eposu o Gilgameszu oficjalnie wróci do Iraku

Nie­le­gal­ny han­del anty­ka­mi ma się nie­ste­ty na całym świe­cie nadal dobrze. Od cza­su do cza­su uda­je się jed­nak uda­rem­nić pró­bę prze­my­tu albo odzy­skać skra­dzio­ne dobra. Naj­le­piej, kie­dy następ­nie nie­le­gal­nie wywie­zio­ny skarb naro­do­wy tra­fia do miej­sca swo­je­go pocho­dze­nia. Tak wła­śnie sta­nie się z liczą­cą sobie ponad 3 tysią­ce lat tabli­cą z frag­men­tem Epo­su o Gil­ga­me­szu. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Wkrótce starożytna tablica z przygodami Gilgamesza może w końcu wrócić do Iraku

Pocho­dzą­cy z cza­sów sta­ro­żyt­nej Mezo­po­ta­mii Epos o Gil­ga­me­szu uzna­wa­ny jest za naj­star­sze spi­sa­ne dzie­ło lite­rac­kie. Jed­na z tablic zawie­ra­ją­ca frag­ment tek­stu w 2014 sta­ła się wła­sno­ścią rodzi­ny Gre­enów, któ­rzy umie­ści­li ją w stwo­rzo­nym przez sie­bie Muzeum Biblii w Waszyng­to­nie. Oka­zu­je się jed­nak, że liczą­cy sobie ponad 3 tysią­ce lat arte­fakt zna­lazł się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych nie­le­gal­nie. Czy­taj dalej

-->