Sprawdzasz tag

Tales of Beedle The Bard: Collector's Edition

Aktualności

Egzemplarz Baśni Barda Beedle’a sprzedany za ponad 300 tysięcy funtów!

Nie każ­dy pot­te­ro­ma­niak zapew­ne pamię­ta, jaka była histo­ria powsta­nia “Baśni Bar­da Beedle­’a”. W uni­wer­sum stwo­rzo­nym przez J.K. Row­ling był to zbiór opo­wie­ści dla mło­dych cza­ro­dzie­jów sta­no­wią­cy odpo­wied­nik naszych baśni bra­ci Grimm czy Han­sa Chri­stia­na Ander­se­na. Her­mio­na Gran­ger otrzy­ma­ła egzem­plarz baśni na mocy testa­men­tu pro­fe­so­ra Albu­sa Dum­ble­do­re­’a. Wcho­dzą­ca w skład zbior­ku “Opo­wieść o trzech bra­ciach” ode­gra­ła nie­zwy­kle waż­ną rolę w fabu­le “Har­ry­’e­go Pot­te­ra i Insy­gniów Śmierci”.

Czy­taj dalej

-->