Sprawdzasz tag

Stefan Żeromski

Aktualności

Cała Polska będzie czytać Przedwiośnie, ale w mocno okrojonej wersji

Adap­ta­cje mają to do sie­bie, że pozo­sta­wia­ją ich auto­rom pew­ną swo­bo­dę twór­czą, bo na przy­kład kie­dy utwór ma zostać zaadap­to­wa­ny tak by był bar­dziej zro­zu­mia­ły dla współ­cze­sne­go odbior­cy, muszą zostać poczy­nio­ne pew­ne zmia­ny na pozio­mie cho­ciaż­by języ­ko­wym. I tu poja­wia się pyta­nie, kogo osta­tecz­nie trak­to­wać jako auto­ra. 8 wrze­śnia w ramach akcji Naro­do­we Czy­ta­nie cały kraj ma się zjed­no­czyć i pochy­lić nad lek­tu­rą Przed­wio­śnia Ste­fa­na Żerom­skie­go. Powieść na te potrze­by prze­szła jed­nak pew­ne odświe­że­nie. Czy­tać więc będzie­my rze­czy­wi­ście Żerom­skie­go, czy już może Andrze­ja Dobo­sza? Czy­taj dalej

-->
Aktualności

W ramach Narodowego Czytania czytajmy Przedwiośnie Stefana Żeromskiego

Naro­do­we Czy­ta­nie to corocz­na akcja powsta­ła w 2012 roku z ini­cja­ty­wy pre­zy­den­ta Bro­ni­sła­wa Komo­row­skie­go i ówcze­snej dyrek­tor Biu­ra Kul­tu­ry Agniesz­ki Cele­dy. Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym było wte­dy publicz­ne czy­ta­nie Pana Tade­usza Ada­ma Mic­kie­wi­cza, w któ­rym wzię­ło udział kil­ka­dzie­siąt miast z całej Pol­ski. W kolej­nych latach zbio­ro­wo czy­ta­li­śmy Zemstę Alek­san­dra Fre­dry, Try­lo­gię Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza, Lal­kę Bole­sła­wa Pru­sa, Quo Vadis Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza i Wese­le Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go. Kolej­ne na liście jest Przed­wio­śnie Ste­fa­na Żerom­skie­go. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Startuje kolejna edycja Narodowego Czytania

Para pre­zy­denc­ka wzię­ła udział w zeszło­rocz­nej edy­cji Naro­do­we­go Czy­ta­nia. Zachę­ca­ła wów­czas do lek­tu­ry “Quo vadis?” autor­stwa Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza. A co będzie­my czy­tać w tym roku? Każ­dy z nas może pomóc w decyzji!

Czy­taj dalej

-->