Sprawdzasz tag

super moc książek

Aktualności

Supermoc książek – pod takim tytułem wydany został poradnik popularyzowania literatury

O tym, że książ­ki mają super moc nas prze­ko­ny­wać nie trze­ba. Jed­nak­że, według ostat­nie­go bada­nia Biblio­te­ki Naro­do­wej, sta­ty­stycz­nie aż 58% Pola­ków w wie­ku co naj­mniej 15 lat nie się­gnę­ło w zeszłym roku ani razu po jaką­kol­wiek lek­tu­rę. Ist­nie­je więc nadal koniecz­ność edu­ko­wa­nia spo­łe­czeń­stwa o wszyst­kich pozy­ty­wach pły­ną­cych z obco­wa­nia z lite­ra­tu­rą. Z tego wła­śnie powo­du wyda­ny został porad­nik, zaty­tu­ło­wa­ny Super­moc ksią­żek. Czy­taj dalej

-->