Aktualności

Nominacje do Man Booker Prize 2017

Zna­my nomi­na­cje do Nagro­dy Booke­ra. To nagro­da lite­rac­ka o naj­wyż­szym pre­sti­żu w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Jest przy­zna­wa­na za naj­lep­szą powieść anglo­ję­zycz­ną ostat­nie­go roku. Po raz pierw­szy wrę­czo­no ją w 1969 roku. Zna­le­zie­nie się w gro­nie fina­li­stów uzna­wa­ne jest za wiel­ki honor. Lau­re­at otrzy­mu­je dodat­ko­wo 50 tys. funtów.

Oto nomi­no­wa­ne pozycje:

4 3 2 1” – Paul Auster (Sta­ny Zjednoczone)
„Days Witho­ut End” – Seba­stian Bar­ry (Irlan­dia)
„Histo­ry of Wolves” – Emi­ly Fri­dlund (Sta­ny Zjednoczone)
„Exit West” – Moh­sin Hamid (Paki­stan)
„Solar Bones” – Mike McCor­mack (Irlan­dia)
„Rese­rvo­ir 13” –  Jon McGre­gor (Wiel­ka Brytania)
„Elmet”- Fio­na Mozley (Wiel­ka Brytania)
„The Mini­stry of Utmost Hap­pi­ness”- Arun­dha­ti Roy (Indie)
„Lin­coln in the Bar­do” – Geo­r­ge Saun­ders (Sta­ny Zjednoczone)
„Home Fire”- Kami­la Sham­sie (Wiel­ka Brytania-Pakistan)
„Autumn”- Ali Smith (Wiel­ka Brytania)
„Swing Time” – Zadie Smith (Wiel­ka Brytania)
„​The Under­gro­und Rail­ro­ad” (Kolej pod­ziem­na. Czar­na krew Ame­ry­ki, wyd. Alba­tros, pol­skie wyda­nie już dostęp­ne wię­cej o książ­ce pisa­li­śmy tutaj), Col­son Whi­te­he­ad (Sta­ny Zjednoczone)

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy