Aktualności

Dziecięce opowiadania Howarda Phillipsa Lovecrafta – po raz pierwszy w Polsce!

W nie­dzie­lę, 20 sierp­nia 2017 r., z oka­zji 127. uro­dzin Howar­da Phil­lip­sa Love­cra­fta por­tal Lubię Gro­zę i Wydaw­nic­two Wie­lo­krot­ne­go Wybo­ru przy­go­to­wa­ły praw­dzi­wą grat­kę dla naj­więk­szych fanów Samot­ni­ka z Pro­vi­den­ce. Nie­pu­bli­ko­wa­ne wcze­śniej w naszym kra­ju, po raz pierw­szy prze­tłu­ma­czo­ne na język pol­ski dzie­cię­ce opo­wia­da­nia Love­cra­fta, któ­re napi­sał w wie­ku 6–12 lat.Publi­ka­cję e‑bookową moż­na pobrać w księ­gar­ni inter­ne­to­wej Woblink albo na Masz-Wybor.com.pl (stro­na Wydaw­nic­twa Wie­lo­krot­ne­go Wyboru).

Publi­ka­cja jest dar­mo­wa, moż­na ją pobrać nie­od­płat­nie, lecz twór­cy upra­sza­ją, by potrak­to­wać ją jako dys­try­bu­owa­ną na licen­cji dona­tion­wa­re. Ozna­cza, to że zrze­ka­ją się oni wszel­kie­go wyna­gro­dze­nia i pro­szą, by w zamian doko­nać wpła­ty na niżej opi­sa­ny cel cha­ry­ta­tyw­ny. Nie­ca­łe 9 dni temu przez pół­noc­ną Pol­skę prze­szedł strasz­li­wy kata­klizm na nie­spo­dzie­wa­ną skalę.

Żywioł siał znisz­cze­nie niczym Wędro­wiec na Wie­trze, Itha­qua z utwo­rów Augu­sta Der­le­tha. 6 osób nie żyje, a ponad 50 zosta­ło ran­nych, znisz­czo­ne są budyn­ki, zerwa­ne linie ener­ge­tycz­ne, ok. 30
hek­ta­rów lasu „znik­nę­ło zupeł­nie”… Ofia­rom śmier­tel­nym nie może­my już pomóc, ale miesz­kań­com Rytla i oko­lic – jak najbardziej.

Wydaw­nic­two wraz z por­ta­lem Lubię Gro­zę pro­si też – w przy­pad­ku doce­nie­nia akcji z ich stro­ny – o wysla­nie,  min. 10 zło­tych na rzecz ofiar nawał­ni­cy. Może­cie to zro­bić, wpła­ca­jąc środ­ki na kon­to PCK (przez stro­nę https://pomagam.zrzutka.pl/na-ratunek- po-burzy-guab73), wysy­ła­jąc na rzecz Cari­ta­su 4 płat­ne SMS‑y pod numer 72052 z tre­ścią WICHURA lub wpła­ca­jąc środ­ki bez­po­śred­nio na poniż­sze, wska­za­ne przez sołec­two Rytel, kon­to (koniecz­nie z dopi­skiem NAWAŁNICA):

Bank Spół­dziel­czy w Czersku
Numer kon­ta: 30 8147 0002 0008 1953 2000 0010
STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY RYTLA I OKOLIC –NASZYM DZIECIOM (KRS:0000306310, NIP: 5552085540).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy