Aktualności

Finaliści tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Bookera

Kapi­tu­ła Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra spo­śród 125 ksią­żek wybra­ła sześć naj­lep­szych pro­za­tor­skich tytu­łów prze­tłu­ma­czo­nych w ubie­głym roku na język angiel­ski. Gene­ral­nie rzecz ujmu­jąc, o pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie wal­czyć będą auto­rzy, któ­rzy w swo­ich książ­kach odbie­gli od zwy­cza­jo­we­go poję­cia powie­ści. Kapi­tu­ła posta­no­wi­ła w tym roku nagro­dzić tytuł wykra­cza­ją­cy poza tra­dy­cyj­ne schematy.

Wśród ksią­żek, któ­re prze­czy­ta­li­śmy były te, któ­re moż­na by było okre­ślić jako dobre, zwy­kłe, tra­dy­cyj­ne powie­ści, opo­wia­da­ją­ce histo­rię od począt­ku do koń­ca. Acz­kol­wiek, te, któ­re uzna­li­śmy za naj­bar­dziej eks­cy­tu­ją­ce robi­ły to nie­co ina­czej, powie­dzia­ła Lucy Hughes-Hal­lett, prze­wod­ni­czą­ca kapi­tu­ły. Po czym dodała:

Fik­cja przy­bie­ra wie­le róż­nych form. Nie­któ­re książ­ki znaj­du­ją się na gra­ni­cy bycia publi­ka­cja­mi histo­rycz­ny­mi, inne są bar­dzo zbli­żo­ne do ese­jów, a jesz­cze kolej­ne zda­ją się być tak oso­bi­ste, jak­by były pamięt­ni­ka­mi. Według nas, to, co pisa­ną dziś fik­cję czy­ni tak bar­dzo ener­gicz­ną i żywą jest cią­gła pró­ba prze­kra­cza­nia gra­nic przez autorów.

Mię­dzy­na­ro­do­wą Nagro­dę Booke­ra w bie­żą­cej edy­cji szan­sę mają zdo­być nastę­pu­ją­cy pisarze:

• David Diop za At Night All Blo­od is Black w prze­kła­dzie Anny Moschovakis,
• Maria­na Enríqu­ez za The Dan­gers of Smo­king in Bed w prze­kła­dzie Megan McDowell,
• Ben­ja­mín Laba­tut za When We Cease to Under­stand the World w prze­kła­dzie Adria­na Natha­na Westa,
• Olga Ravn za The Employ­ees w prze­kła­dzie Mar­ti­na Aitkena,
• Maria Stie­pa­no­wa za Pamię­ci, pamię­ci w prze­kła­dzie Sashy Dugdale,
• Éric Vuil­lard za The War of the Poor w prze­kła­dzie Mar­ka Polizzottiego.

The Guar­dian” zauwa­ża, że aż czte­rech fina­li­stów anglo­ję­zycz­ne­mu czy­tel­ni­ko­wi jest prak­tycz­nie nie­zna­nych. Twór­czość Davi­da Dio­pa, Ben­ja­mína Laba­tu­ta, Olgi Ravn i Marii Stie­pa­no­wej wcze­śniej nie była tłu­ma­czo­na na angiel­ski. Pięć z sze­ściu ksią­żek, któ­re dotar­ły do tego eta­pu uka­za­ło się w Wiel­kiej Bry­ta­nii za spra­wą niszo­wych wydawnictw.

Lau­re­at Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra wyło­nio­ny zosta­nie 2 czerw­ca. Tra­dy­cyj­nie tra­fi do nie­go 25 tysię­cy fun­tów. Taką samą kwo­tę otrzy­ma rów­nież tłu­macz zwy­cię­skiej książki.

źró­dło guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy