Sprawdzasz tag

booker award

Aktualności

Finaliści tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Bookera

Kapi­tu­ła Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Booke­ra spo­śród 125 ksią­żek wybra­ła sześć naj­lep­szych pro­za­tor­skich tytu­łów prze­tłu­ma­czo­nych w ubie­głym roku na język angiel­ski. Gene­ral­nie rzecz ujmu­jąc, o pre­sti­żo­we wyróż­nie­nie wal­czyć będą auto­rzy, któ­rzy w swo­ich książ­kach odbie­gli od zwy­cza­jo­we­go poję­cia powie­ści. Kapi­tu­ła posta­no­wi­ła w tym roku nagro­dzić tytuł wykra­cza­ją­cy poza tra­dy­cyj­ne sche­ma­ty. Czy­taj dalej

-->