Aktualności Ciekawostki

Fińską wioskę w polskich Karkonoszach zamieszkają wkrótce Muminki

Od kil­ku lat w Boro­wi­cach nie­opo­dal Jele­niej Góry funk­cjo­nu­je wyjąt­ko­we miej­sce – powsta­ła z miło­ści do Lapo­nii fiń­ska osa­da. Kale­va­la, będą­ca małą Fin­lan­dią w Pol­sce, ofe­ru­je swo­im gościom nie­za­po­mnia­ne doświad­cze­nia: noc­le­gi w tra­dy­cyj­nych lapoń­skich namio­tach, relaks w fiń­skiej sau­nie, skan­dy­naw­ską kuch­nię, gry tere­no­we, edu­ka­cyj­ne wyda­rze­nia i ścież­ki dydak­tycz­ne. Zapo­wie­dzia­na nie­daw­no zosta­ła nowa atrak­cja. Przy Kale­va­li powsta­nie ofi­cjal­na Doli­na Mumin­ków. Będzie to trze­cie takie miej­sce na świecie!

Mumin­ki to trol­le zamiesz­ku­ją­ce jed­ną z dolin gdzieś w Fin­lan­dii powo­ła­ne do życia przez pisar­kę Tove Jans­son w 1945 roku. Pierw­sza książ­ka była zale­d­wie pre­lu­dium dla liczą­ce­go sobie dzie­więć tomów cyklu wzbo­ga­co­ne­go o dwa­dzie­ścia dwa komik­sy rów­nież jej autor­stwa, a następ­nie o kil­ka­dzie­siąt kolej­nych stwo­rzo­nych przez jej bra­ta. Pery­pe­tie Mumin­ków sta­ły się mię­dzy­na­ro­do­wym prze­bo­jem – powie­ści zosta­ły prze­ło­żo­ne na ponad trzy­dzie­ści języ­ków, a na moty­wach cyklu powsta­ło kil­ka seria­li tele­wi­zyj­nych i fil­mów pełnometrażowych.

Czę­ścią mumin­ko­wej fran­czy­zy są rów­nież Muzeum Mumin­ków w Tam­pe­re w Finaln­dii, park roz­ryw­ki poświę­co­ny sym­pa­tycz­ny trol­lom w Naan­ta­li (rów­nież w Fin­lan­dii) i podob­ny obiekt w Han­no na wybrze­żu jezio­ra Miy­aza­wa­ka w Japo­nii. W 2021 roku by zoba­czyć Doli­nę Mumin­ków będzie moż­na poje­chać w pol­skie Karkonosze.

Twór­cy fiń­skiej osa­dy w Boro­wi­cach mają już goto­wy i co waż­niej­sze zatwier­dzo­ny pro­jekt. A nawet jeden z budyn­ków zna­nych z ilu­stra­cji zdo­bią­cych książ­ki o Mumin­kach zdą­żył sta­nąć na tere­nie Kalevali.

Podob­nych budyn­ków ma być doce­lo­wo osiem. Nie tyl­ko mają pięk­nie pre­zen­to­wać się na zdję­ciach, ale mają być w peł­ni funk­cjo­nal­ne, tak by goście mogli spę­dzić w nich noc.

Kale­va­la dzia­ła pod patro­na­tem Amba­sa­dy Repu­bli­ki Fin­lan­dii w War­sza­wie. Jest to na pew­no bar­dzo duży atut, któ­ry zapew­ne otwie­ra nie­jed­ne drzwi w biu­ro­kra­tycz­nej maszy­nie. Pamię­tać bowiem nale­ży, że wszyst­ko co zwią­za­ne z Mumin­ka­mi chro­nio­ne jest praw­nie i nie moż­na ot tak wyko­rzy­sty­wać wize­run­ku stwo­rzo­ne­go przez Tove Jans­son w celach zarobkowych.

Kale­va­la w Kar­ko­no­szach peł­ni funk­cję repre­zen­ta­tyw­ną dla fiń­skiej myśli nauko­wej, archi­tek­to­nicz­nej i kul­tu­ro­wej. Dzia­ła­my pod patro­na­tem Amba­sa­dy Repu­bli­ki Fin­lan­dii w War­sza­wie. Przez Pre­mie­ra Fin­lan­dii zosta­li­śmy odzna­cze­ni zna­kiem Suomi100 i w 2017 roku byli­śmy ofi­cjal­nym miej­scem obcho­dów 100 lecia nie­pod­le­gło­ści Fin­lan­dii. Kale­va­la nale­ży tak­że do Skan­dy­naw­sko-Pol­skiej Izby Gospo­dar­czej, Towa­rzy­stwa Pol­ska- Fin­lan­dia, Sto­wa­rzy­sze­nia Inte­rim Mana­gers w War­sza­wie oraz do Lokal­nej Gru­py Dzia­ła­nia Part­ner­stwo Ducha Gór, czy­ta­my na stro­nie Kalevali.

źró­dło: http://kalevala.pl/o‑nas/

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Rekla­ma

Zakład­ki papie­ro­we, magne­tycz­ne, skar­pet­ki czy­tel­ni­cze, super tor­by na zaku­py książ­ko­we, a nawet książ­ki! Szu­kaj­cie na Molom.pl!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy