Ekranizacje Zapowiedzi

Powstanie serialowa adaptacja ostatniej powieści Aldousa Huxleya

Za naj­słyn­niej­sze dzie­ło Aldo­usa Hux­leya uzna­wa­ny jest przez wie­lu wyda­ny w 1932 Nowy wspa­nia­ły świat. Dys­to­pij­na powieść nie­daw­no ponow­nie odna­la­zła dro­gę na ekra­ny tele­wi­zo­rów, tym razem w posta­ci seria­lu. Oka­zu­je się, że nie jest to jedy­na książ­ka angiel­skie­go powie­ścio­pi­sa­rza, któ­rej seria­lo­wą odsło­nę będzie­my mogli oglą­dać. Nale­żą­ca do Leonar­da DiCa­prio fir­ma pro­duk­cyj­na Appian Way weź­mie się za adap­ta­cję Wyspy Aldo­usa Huxleya.

Wyspa to ostat­nia powieść uro­dzo­ne­go w Godal­ming pisa­rza. Zosta­ła wyda­na w 1962, na rok przed jego śmier­cią. Książ­ka jest nie­ja­ko uto­pij­ną odpo­wie­dzią na Nowy wspa­nia­ły świat. Głów­nym boha­te­rem jest Will Far­na­by, dzien­ni­karz, któ­ry roz­bi­ja się u wybrze­ży fik­cyj­nej wyspy Pala gdzieś na Oce­anie Indyj­skim. Eks­plo­ru­jąc wyspę, odkry­wa, że wykształ­ci­ło się na niej nie­za­leż­ne od świa­ta zewnętrz­ne­go spo­łe­czeń­stwo. Dzien­ni­karz pozna­jąc kul­tu­rę i tra­dy­cje miesz­kań­ców Pala, stop­nio­wo zmie­nia swo­je nasta­wie­nie do życia.

Wyspa ofe­ru­je idyl­licz­ny obraz spo­łecz­no­ści żyją­cej w izo­la­cji, rzą­dzą­cej się pra­wa­mi wypro­wa­dzo­ny­mi z głę­bo­kich prze­my­śleń filo­zo­fii Wscho­du. Hux­ley zaska­ku­je traf­no­ścią nie­któ­rych ze swo­ich prze­wi­dy­wań. Bawi kon­tro­wa­niem kon­sump­cyj­ne­go Zacho­du w sto­so­wa­nej przez wyspia­rzy psy­cho­lo­gii spo­łecz­nej i edu­ka­cji. W koń­cu – szo­ku­je anty­de­wo­cjo­nal­no­ścią i rady­kal­no­ścią nie­któ­rych pro­po­zy­cji, m.in. doty­czą­cych sfe­ry sek­su­al­nej, gło­si opis okład­ko­wy pol­skie­go wyda­nia powieści.

Serial znaj­du­je się na samym począt­ku swo­jej dro­gi pro­duk­cyj­nej. Na pew­no jest to jed­nak pro­jekt, któ­re­go roz­wój war­to śledzić.

źró­dło: variety

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy