Ciekawostki

Jubilerskie kopie jednych z najważniejszych dzieł literackich świata powstają w Polsce!

Chciał­by ktoś wzbo­ga­cić swój księ­go­zbiór o tak wyjąt­ko­we pozy­cje jak: manu­skrypt Koper­ni­ka – De Revo­lu­tio­ni­bus, Biblię Wrze­śnio­wą Lutra z 1522 roku czy sty­li­zo­wa­ny Modli­tew­nik Tysiąc­le­cia oraz Zło­tą Biblię Papie­ską? Jeśli tak i aku­rat ma się na zby­ciu kil­ka tysię­cy zło­tych, jest to jak naj­bar­dziej moż­li­we. Dom Emi­syj­ny Manu­scrip­tum zaj­mu­je się wyko­ny­wa­niem kopii dzieł nauko­wych będą­cych świa­to­wym dzie­dzic­twem kul­tu­ro­wym. Ich war­tość pod­kre­śla­ją wyko­na­ne z jubi­ler­skim kunsz­tem opra­wy peł­ne krusz­cu i dro­gich kamieni!

Ofi­cjal­na stro­na fir­my poda­je, że Dom Emi­syj­ny Manu­scrip­tum nale­ży do eli­ty wydaw­ców Ksiąg jubi­ler­skich na świe­cie. Jest rów­no­cze­śnie pierw­szą w tej czę­ści Euro­py Fir­mą wyda­ją­cą i dys­try­bu­ują­cą bez­po­śred­nio te nie­zwy­kłe Księ­gi a tak­że Księ­gi Fak­sy­mi­lo­we i Inwe­sty­cyj­ne oraz uni­kal­ne pro­duk­ty kolek­cjo­ner­skie i luksusowe.

I rze­czy­wi­ście ceny zda­ją się poświad­czać luk­su­so­wość towa­ru. Modli­tew­nik Tysiąc­le­cia kosz­tu­je zale­d­wie 2100 zł. Biblia Papie­ska jest dostęp­na w trzech wer­sjach: srebr­nej, zło­tej i kró­lew­skiej – ta ostat­nia zosta­ła wyce­nio­na na 11 tysię­cy!

Repro­duk­cja uni­ka­tów nie jest niczym nowym. Od wie­lu, wie­lu lat spe­cja­li­stycz­ne ofi­cy­ny wydaw­ni­cze z nauko­wą pre­cy­zją odtwa­rza­ją naj­więk­sze pre­cjo­za lite­rac­kie. Dom Emi­syj­ny Manu­scrip­tum chwa­li się, że jako jed­na z nie­licz­nych firm nie ogra­ni­cza się jedy­nie do dokład­ne­go kopio­wa­nia tek­stu, ale rów­nież dba o to, by repli­ki zdo­bi­ły iście kró­lew­skie oprawy.

Manu­scrip­tum poin­for­mo­wa­ło, że pod­czas ostat­nich Tar­gów Książ­ki we Frank­fur­cie naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ła się kopia nauko­wa De Revo­lu­tio­ni­bus w opra­wie uszla­chet­nio­nej zło­tem, sre­brem, kamie­nia­mi jubi­ler­ski­mi i naj­star­szym mete­ory­tem jaki spadł na Zie­mię – Munio­na­lu­sta, a tak­że pierw­sze w histo­rii wydaw­ni­czej fak­sy­mi­le Biblii Mar­ci­na Lutra wyda­ne na pod­sta­wie ory­gi­na­łu z 1522 roku, zamknię­te­go w skarb­cu Biblio­te­ki Uni­wer­sy­te­tu w Toruniu.

Naj­śwież­szą nowo­ścią, przy­go­to­wa­ną spe­cjal­nie na Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie, któ­re mia­ły miej­sce pod koniec paź­dzier­ni­ka był Modli­tew­nik Tysiąclecia.

Jest on sty­li­zo­wa­ny na jed­nym z naj­pięk­niej­szych pol­skich dzieł epo­ki śre­dnio­wie­cza, pocho­dzą­cym z XI wie­ku Sakra­men­ta­rzu Tyniec­kim. Modli­tew­nik Tysiąc­le­cia to zbiór naj­pięk­niej­szych pol­skich modlitw, sakra­men­tów i frag­men­tów Ewan­ge­lii wydru­ko­wa­nych zło­ty­mi zgło­ska­mi na pur­pu­ro­wym papie­rze spro­wa­dzo­nym z naj­star­szej w Euro­pie papier­ni Fedri­go­ni (z 1717). Opra­wa awer­su zosta­ła uszla­chet­nio­na naj­cen­niej­szym, 24-kara­to­wym zło­tem lub sre­brem naj­wyż­szej pró­by ze zło­ce­nia­mi. Przed­sta­wia on wize­ru­nek Świę­tej Rodzi­ny (Sacra Fami­lia). Modli­tew­nik zdo­bi łącz­nie 37 ręcz­nie osa­dza­nych kamieni:16 kamie­ni Swa­ro­vskie­go, 4 duże tur­ku­sy, 4 małe tur­ku­sy, 13 mala­chi­tów. Twa­rze i dło­nie Świę­tej Rodzi­ny zosta­ły ręcz­nie malo­wa­ne (malar­stwo olej­ne). Modli­tew­nik zosta­je wyda­ny w ramach pro­gra­mu emi­syj­ne­go Polo­nia 2018, z oka­zji przy­szło­rocz­nych obcho­dów 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści – w limi­to­wa­nym nakła­dzie 1918 egzem­pla­rzy, czy­ta­my w infor­ma­cji prasowej.

Zain­te­re­so­wa­nych odsy­łam bez­po­śred­nio do Domu Emi­syj­ne­go tutaj.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy