Ciekawostki

Księgarskie rewolucje – show na pomoc księgarniom?

Kuchen­ne rewo­lu­cje” Mag­dy Ges­sler mia­ły wspo­móc restau­ra­to­rów. Teraz Sonia Dra­ga, wła­ści­ciel­ka i zało­ży­ciel­ka wydaw­nic­twa Sonia Dra­ga, któ­re wyda­ło m.in. best­sel­le­ro­we “Kod Leonar­do Da Vin­ci” i “Pięć­dzie­siąt twa­rzy Greya”, pomo­że małym księ­gar­niom. Jej autor­ski porad­nik będzie emi­to­wa­ny w inter­ne­cie, przede wszyst­kim na YouTube’ie.

W każ­dym odcin­ku pro­gra­mu Sonia Dra­ga odwie­dzi jed­ną z małych księ­gar­ni na Ślą­sku. Księ­ga­rzom przed­sta­wi meto­dy, któ­re mają pomóc w zarzą­dza­niu i pro­mo­cji. Dora­dzi, jak spra­wić, by księ­gar­nia sta­ła się miej­scem waż­nym dla lokal­nej społeczności.

Księ­gar­skie rewo­lu­cje” mają spra­wić, że miło­śni­cy ksią­żek ponow­nie zaj­rzą do księ­garń, zamiast kupo­wać książ­ki w hipermarketach.

źró­dło: silesion

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy