Ciekawostki

Wspominając wielkich: J.R.R. Tolkien był z Gdańska?

Ryszard Der­dziń­ski zna­ny też jako Gala­dhorn już od 25 lat poświę­ca się bada­niu twór­czo­ści i bio­gra­fii J.R.R. Tol­kie­na i wpadł on na nie­zwy­kle inte­re­su­ją­cy trop. Otóż… w żyłach Tol­kie­na mia­ła­by pły­nąć pol­ska krew! A dokład­niej jego przod­ko­wie mie­li­by wywo­dzić się z Gdańska.

W Gdań­ski jako ostat­ni miał­by przyjść na świat Daniel Got­tlieb Tol­kien (ur. 1747, Gdańsk – zm. 1813, Lon­dyn), brat Joh­na Ben­ja­mi­na Tol­kie­na (1753 – 1819), czy­li pra­pra­dziad­ka pisarza.

W książ­kach adre­so­wych z Dol­ne­go Mia­sta z XVIII wie­ku wid­nie­ją Tol­kie­no­wie zwią­za­ni z cechem kuśnie­rzy – miesz­ka­li oni zapew­ne na uli­cy Tan­de­ta lub Teatral­nej. Naj­waż­niej­szym zaś tro­pem był doku­ment z 1794 roku, czy­li rela­cja z natu­ra­li­za­cji Danie­la Got­tlie­ba Tolkiena.

War­to też przy oka­zji tego, że nie­daw­no świę­to­wa­li­śmy 125. rocz­ni­cę uro­dzin J.R.R. Tol­kie­na, zapre­zen­to­wać Wam frag­ment Hob­bi­ta czy­ta­ny przez mistrza. I choć tego wybit­ne­go twór­cy nie ma już wśród nas, to wciąż może­my w pewien spo­sób obco­wać z jego obec­no­ścią. Mam na myśli oczy­wi­ście jego powie­ści – tak­że nowe, wciąż wyda­wa­ne przez Chri­sto­phe­ra Tol­kie­na, któ­ry poświę­cił życie opra­co­wy­wa­niu nie­wy­da­nej twór­czo­ści ojca, ale też… nagra­nia pisa­rza. Pre­zen­to­wa­łem już wcze­śniej prób­kę gło­su Tol­kie­na. Tym razem odszu­ka­łem kolej­ne nagra­nie – na któ­rym J.R.R. czy­ta frag­men­ty “Hob­bi­ta”, czy­li jed­ne­go ze swo­ich naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych tekstów.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy