Sprawdzasz tag

jubilerskie wydania

Ciekawostki

Jubilerskie kopie jednych z najważniejszych dzieł literackich świata powstają w Polsce!

Chciał­by ktoś wzbo­ga­cić swój księ­go­zbiór o tak wyjąt­ko­we pozy­cje jak: manu­skrypt Koper­ni­ka – De Revo­lu­tio­ni­bus, Biblię Wrze­śnio­wą Lutra z 1522 roku czy sty­li­zo­wa­ny Modli­tew­nik Tysiąc­le­cia oraz Zło­tą Biblię Papie­ską? Jeśli tak i aku­rat ma się na zby­ciu kil­ka tysię­cy zło­tych, jest to jak naj­bar­dziej moż­li­we. Dom Emi­syj­ny Manu­scrip­tum zaj­mu­je się wyko­ny­wa­niem kopii dzieł nauko­wych będą­cych świa­to­wym dzie­dzic­twem kul­tu­ro­wym. Ich war­tość pod­kre­śla­ją wyko­na­ne z jubi­ler­skim kunsz­tem opra­wy peł­ne krusz­cu i dro­gich kamie­ni! Czy­taj dalej

-->