Sprawdzasz tag

mikołajki

Aktualności

Bestsellery i albumy na mikołajki w Biedronce

Co na świę­ta? Może “Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko”? W Bie­dron­ce to moż­li­we już za 24,99 zł w puli ksią­żek, któ­ra wej­dzie do dys­kon­tu 27 listo­pa­da. Do wybo­ru pokaź­ny zbiór tytu­łów ide­al­nych na miko­łaj­ki – a wszyst­kie w tej samej, atrak­cyj­nej cenie. Wśród nich: “Konan Desty­la­tor” Andrze­ja Pili­piu­ka, “Prze­zna­cze­ni” Kata­rzy­ny Gro­cho­li, “Mock. Ludz­kie ZOO” Mar­ka Kra­jew­skie­go, a tak­że prze­pięk­ne albu­my o roz­ma­itej tema­ty­ce. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Biedronka z bestsellerami i książkami dla dzieci na mikołajki

Książ­ka na Miko­łaj­ki to dobry plan? Naj­lep­szy! A dzię­ki Bie­dron­ce moż­na zre­ali­zo­wać go taniej. W ponie­dzia­łek 13 listo­pa­da do dys­kon­tu wcho­dzi boga­ta ofer­ta tytu­łów za 24,99 zł lub 27,99 zł. Wśród nich: “Hob­bit, czy­li tam i z powro­tem” J.R.R. Tol­kie­na, “Zrób to, kocha­nie” Kata­rzy­ny Mil­ler, “Kod Leonar­da Da Vin­ci” Dana Brow­na, “Bazar złych snów” Ste­phe­na Kin­ga, “Pra­gnie­nie” Jo Nes­bo czy “Dziec­ko. Dzien­nik Brid­get Jones” Helen Fiel­ding. Czy­taj dalej

-->