Sprawdzasz tag

Oliver Twist

Aktualności

Wyjątkowa kolekcja pamiątek po Charlesie Dickensie trafiła do londyńskiego muzeum poświęconego pisarzowi

W Lon­dy­nie dzia­ła Muzeum Char­le­sa Dic­ken­sa pro­wa­dzo­ne aktu­al­nie przez pra­pra­wnu­ka angiel­skie­go pisa­rza, Mar­ka Dic­ken­sa. Pla­ców­ka może poszczy­cić się ogrom­ną kolek­cją przed­mio­tów zwią­za­nych z auto­rem takich kul­to­wych powie­ści, jak Opo­wieść wigi­lij­na, Oli­ver Twist czy Opo­wieść o dwóch mia­stach. Teraz do zbio­rów muzeum dołą­czy­ło ponad trzy­sta kolej­nych pamią­tek, w tym pakiet wyjąt­ko­wych listów Char­le­sa Dic­ken­sa. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Mimo zakazów czytamy je wszyscy – książki zakazane

Tra­dy­cje ogra­ni­cza­nia pra­wa do czy­ta­nia się­ga­ją zamierz­chłych cza­sów. Wystar­czy przy­wo­łać Indeks Ksiąg Zaka­za­nych, któ­ry jasno wska­zy­wał, któ­rych dzieł nie wol­no czy­tać, naj­le­piej w ogó­le nie doty­kać. Cen­zo­rzy mie­li masę robo­ty rów­nież w cza­sach nam bliż­szych. Ot cho­ciaż­by wła­dze komu­ni­stycz­ne uwiel­bia­ły zaka­zy­wać ksią­żek, któ­re podej­rze­wa­no o tre­ści wyśmie­wa­ją­ce jedy­ny słusz­ny sys­tem. Nie­ste­ty pro­ce­der trwa nadal i wca­le nie doty­czy tyl­ko pogrą­żo­nych w komu­ni­zmie kra­jów. Czy­taj dalej

-->