Sprawdzasz tag

Oliver Twist

Ekranizacje Zapowiedzi

Serialowy prequel Olivera Twista opowie o gangu młodocianych przestępców Fagina

W pisa­nej w latach 1837–1838 przez Char­le­sa Dic­ken­sa powie­ści Oli­ver Twist pozna­je­my obfi­tu­ją­ce w przy­go­dy życie tytu­ło­we­go boha­te­ra, któ­ry jako sie­ro­ta sta­ra się odna­leźć swo­je miej­sce w raczej nie­go­ścin­nym świe­cie wik­to­riań­skiej Anglii. Los w pew­nym momen­cie pcha go pro­sto w obję­cia gan­gu mło­do­cia­nych prze­stęp­ców, dzia­ła­ją­ce­go pod czuj­nym okiem sta­re­go Fagi­na. To wła­śnie o pery­pe­tiach tej gru­py – z cza­sów zanim Oli­ver Twist poja­wił się w Lon­dy­nie – opo­wie powsta­ją­cy wła­śnie serial BBC, zaty­tu­ło­wa­ny Dodger. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wyjątkowa kolekcja pamiątek po Charlesie Dickensie trafiła do londyńskiego muzeum poświęconego pisarzowi

W Lon­dy­nie dzia­ła Muzeum Char­le­sa Dic­ken­sa pro­wa­dzo­ne aktu­al­nie przez pra­pra­wnu­ka angiel­skie­go pisa­rza, Mar­ka Dic­ken­sa. Pla­ców­ka może poszczy­cić się ogrom­ną kolek­cją przed­mio­tów zwią­za­nych z auto­rem takich kul­to­wych powie­ści, jak Opo­wieść wigi­lij­na, Oli­ver Twist czy Opo­wieść o dwóch mia­stach. Teraz do zbio­rów muzeum dołą­czy­ło ponad trzy­sta kolej­nych pamią­tek, w tym pakiet wyjąt­ko­wych listów Char­le­sa Dic­ken­sa. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Mimo zakazów czytamy je wszyscy – książki zakazane

Tra­dy­cje ogra­ni­cza­nia pra­wa do czy­ta­nia się­ga­ją zamierz­chłych cza­sów. Wystar­czy przy­wo­łać Indeks Ksiąg Zaka­za­nych, któ­ry jasno wska­zy­wał, któ­rych dzieł nie wol­no czy­tać, naj­le­piej w ogó­le nie doty­kać. Cen­zo­rzy mie­li masę robo­ty rów­nież w cza­sach nam bliż­szych. Ot cho­ciaż­by wła­dze komu­ni­stycz­ne uwiel­bia­ły zaka­zy­wać ksią­żek, któ­re podej­rze­wa­no o tre­ści wyśmie­wa­ją­ce jedy­ny słusz­ny sys­tem. Nie­ste­ty pro­ce­der trwa nadal i wca­le nie doty­czy tyl­ko pogrą­żo­nych w komu­ni­zmie kra­jów. Czy­taj dalej

-->