Ekranizacje Zapowiedzi

Diuna 2 – nowy zwiastun. Paul Atryda walczy o swoje dziedzictwo

Zapo­wia­da się spek­ta­ku­lar­ne wido­wi­sko – w sie­ci poja­wił się dru­gi, trwa­ją­cy aż 3 minu­ty zwia­stun Diu­ny 2. Widzi­my w nim Pau­la Atry­dę zbie­ra­ją­ce­go siły prze­ciw­ko Har­kon­ne­nom. Dzię­ki Deni­so­wi Vil­le­neu­ve kul­to­wa powieść Fran­ka Her­ber­ta oży­wa na naszych oczach.

”Diu­na 2” to jeden z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych fil­mów w 2023 roku. Tra­fi na ekra­ny 3 listo­pa­da, a już teraz może­my zapo­znać się z kolej­ną prób­ką tego, co zoba­czy­my na ekra­nach kin.

Cen­tral­ne role w zwia­stu­nie odgry­wa­ją oczy­wi­ście ksią­żę Paul Atry­da (Timo­thée Cha­la­met), któ­ry przy­brał już przy­do­mek Muad’Dib oraz jego uko­cha­na Cha­ni (Zen­daya). Mło­dy ksią­żę dowia­du­je się, że ze wzglę­du na pocho­dze­nie może zyskać potęż­ną moc, a według prze­po­wied­ni – stać się Mesja­szem (Kwi­satz Hade­rach), któ­ry odmie­ni losy Arra­kis. Zjed­no­czo­ny z Fre­me­na­mi wypo­wia­da walk ę Har­kon­ne­nom, któ­rzy zamor­do­wa­li jego ojca, ale musi sto­czyć też inną wal­kę – sam ze sobą. Zaczy­na mieć wizje prze­szło­ści, któ­re są w rów­nej mie­rze bło­go­sła­wień­stwem co przekleństwem.

W innych rolach w Diu­nie 2 wystę­pu­ją m.in.: Rebec­ca Fer­gu­son (Lady Jes­si­ka), Josh Bro­lin (Gur­ney Hal­leck), Stel­lan Skars­gård (Vla­di­mir Har­kon­nen), Dave Bau­ti­sta (Glos­su Rab­ban), Javier Bar­dem (Stil­gar), Léa Sey­do­ux (Lady Mar­got), Chri­sto­pher Wal­ke­na (Pady­szach Impe­ra­tor Szad­dam IV), Austin Butler (Feyd-Rau­tha) i Flo­ren­ce Pugh (Iru­la­na Corrino).

Reży­se­rem „Diu­ny 2” jest Denis Vil­le­neu­ve, któ­ry napi­sał sce­na­riusz wspól­nie z Jonem Spa­iht­sem. Jeśli film utrzy­ma poziom poprzed­niej czę­ści, może­my spo­dzie­wać się Osca­rów – „Diu­na” zdo­by­ła aż sześć sta­tu­etek: za naj­lep­szą muzy­kę ory­gi­nal­ną, za naj­lep­szą sce­no­gra­fię, za naj­lep­sze efek­ty spe­cjal­ne, za naj­lep­sze zdję­cia, za naj­lep­szy dźwięk oraz za naj­lep­szy montaż.

Diu­na” Fran­ka Her­ber­ta to powieść z 1965 roku, któ­ra zosta­ła nagro­dzo­na m.in. nagro­da­mi Hugo i Nebu­la (pierw­szą w histo­rii). Łącz­nie sprze­da­ła się w ponad 20 milio­nach egzem­pla­rzy na całym świe­cie. Sta­no­wi pierw­szą część cyklu „Kro­ni­ki Diu­ny” (kolej­ne czę­ści to „Mesjasz Diu­ny”, „Dzie­ci Diu­ny”, „Bóg Impe­ra­tor Diu­ny”, „Here­ty­cy Diu­ny” oraz „Diu­na: Kapi­tu­larz”). Syn auto­ra Brian Her­bert wspól­nie z Kevi­nem J. Ander­so­nem prze­kształ­cił nie­do­koń­czo­ną przez ojca siód­mą część w dwie powie­ści: „Łow­cy z Diu­ny” oraz „Czer­wie z Diu­ny”. Wyda­li oni też wła­sną serię „Legen­dy Diuny”.

A jeśli nie uda­ło Wam się jesz­cze zoba­czyć poprzed­nie­go zwia­stu­na Diu­ny 2, zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nim.

 

Anna Tess Gołębiowska

Zdję­cie głów­ne: DuneMovie

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy