Ciekawostki

Magiczny nastrój świąt… prosto z Hogwartu!

Kath­ryn Bur­nett to pocho­dzą­ca z Wiel­kiej Bry­ta­nii fan­ka uni­wer­sum stwo­rzo­ne­go przez J.K. Row­ling, któ­ra wyko­na­ła deko­ra­cję świą­tecz­ną inspi­ro­wa­ną cał­ko­wi­cie świa­tem Har­ry­’e­go Pot­te­ra. Jej drzew­ku nie zabra­kło nicze­go: klat­ki z Hedwi­gą, Nim­bu­sa 2000 czy repli­ki Hogwart Express.

W tle zauwa­ży­my fla­gi poszcze­gól­nych domów, na wierz­choł­ku drzew­ka – Tia­rę Przy­dzia­łu, a wśród deko­ra­cji m.in. sym­bol Insy­gniów Śmier­ci, sza­lik w bar­wach Gryf­fin­do­ru czy Mapę Hun­cwo­tów. Trze­ba przy­znać, że dziew­czy­na napraw­dę się napra­co­wa­ła! Doce­ni­ła ją nawet J.K. Rowling.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my zdję­cia jej pra­cy. W koń­cu magia świąt pozwa­la prze­żyć wyjąt­ko­we chwi­le nawet mugolom…

potter-drzewko6

potter-drzewko7

potter-drzewko8

potter-drzewko3

potter-drzewko2

potter-drzewko1

potter-drzewko

źró­dło fan­pa­ge Kath­ryn Burnett

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy