Aktualności

Lista nominowanych do Nagrody Bookera 2019

Nagro­da Booke­ra, jed­no bar­dziej pre­sti­żo­wych wyróż­nień lite­rac­kich na świe­cie, funk­cjo­nu­je od 1969. Do 2013 przy­zna­wa­na była wyłącz­nie auto­rom nale­żą­cym do Wspól­no­ty Naro­dów, Zim­ba­bwe i Irlan­dii; dziś ubie­gać się o nią może każ­dy nie­za­leż­nie od oby­wa­tel­stwa, warun­kiem koniecz­nym jest, aby powieść zosta­ła napi­sa­na ory­gi­nal­nie w języ­ku angiel­skim i wyda­na w Wiel­kiej Bry­ta­nii. W zeszłym tygo­dniu pozna­li­śmy trzy­na­ście nomi­no­wa­nych w tym roku do nagro­dy tytułów.

Pię­cio­ro sędziów wzię­ło pod uwa­gę 151 powie­ści wyda­nych na wyspach po 1 paź­dzier­ni­ka 2018, rów­nież tych, któ­re jesz­cze się nie uka­za­ły, ale tra­fią na rynek przed 30 wrze­śnia 2019. Kapi­tu­ła ana­li­zo­wa­ła książ­ki bar­dzo róż­ne – zarów­no te pocho­dzą­ce od wiel­kich pisa­rzy, jak i debiu­tan­tów, powie­ści pre­ten­du­ją­ce do mia­na wiel­kiej lite­ra­tu­ry, tytu­ły young adult, nie zabra­kło rów­nież ksią­żek, któ­re z pew­no­ścią nie­któ­rzy okre­śli­li­by komer­cyj­ny­mi. Dla jury liczy­ła się przede wszyst­kim jakość warsz­ta­tu auto­ra i siła opo­wie­ści, nie ety­kie­ty. Dla­te­go też lista nomi­no­wa­nych jest bar­dzo prze­kro­jo­wa, ofe­ru­je mno­gość róż­nych lite­rac­kich smaków.

Na liście zna­leź­li się kan­dy­da­ci do Nobla i debiu­tan­ci. Nie ma fawo­ry­tów; każ­dy z auto­rów jest moż­li­wym zwy­cięz­cą. Opi­su­ją nam zna­ny z medial­nych infor­ma­cji świat pełen nie­szczęść i krzywd, ofe­ru­jąc dzi­ki humor, głę­bo­kie wej­rze­nie i prze­ni­kli­wy huma­nizm. Niniej­si pisa­rze ofe­ru­ją radość i nadzie­ję. Cele­bru­ją boga­tą i skom­pli­ko­wa­ną natu­rę języ­ka angiel­skie­go jako języ­ka glo­bal­ne­go. Wyma­ga­ją, oświe­ca­ją, bawią. Napraw­dę prze­czy­taj­cie wszyst­kie te książ­ki, powie­dział Peter Flo­ren­ce, prze­wod­ni­czą­cy kapituły.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę nomi­no­wa­nych do Nagro­dy Booke­ra 2019:

Mar­ga­ret Atwo­od – The Testaments
Kevin Bar­ry – Night Boat to Tangier
Oyin­kan Bra­ith­wa­ite – My Sister, The Serial Killer
Lucy Ell­mann – Ducks, Newburyport
Ber­nar­di­ne Eva­ri­sto – Girl, Woman, Other
John Lan­che­ster – The Wall
Debo­rah Levy – The Man Who Saw Everything
Vale­ria Luisel­li – Lost Chil­dren Archive
Chi­go­zie Obio­ma – An Orche­stra of Minorities
Max Por­ter – Lanny
Sal­man Rush­die – Quichotte
Elif Sha­fak – 10 Minu­tes 38 Seconds in This Stran­ge World
Jeanet­te Win­ter­son – Frankissstein

3 wrze­śnia wybra­na zosta­nie szóst­ka fina­li­stów – każ­dy autor w tym gro­nie otrzy­ma 2,5 tysią­ca fun­tów oraz spe­cjal­ną edy­cję swo­jej książ­ki. Lau­re­ata kon­kur­su ogło­si kapi­tu­ła pod­czas cere­mo­nii w Lon­dy­nie 14 paź­dzier­ni­ka. Zwy­cięz­ca otrzy­ma 50 tysię­cy fun­tów i mię­dzy­na­ro­do­wą sła­wę. Według infor­ma­cji poda­nych na stro­nie nagro­dy sprze­daż książ­ki Milk­man, za któ­rą w zeszłym roku Anna Burns dosta­ła Booke­ra wzro­sła o 880% w tygo­dniu nastę­pu­ją­cym po ceremonii!

thebookerprizes.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy