Aktualności

Mistrzynie Kryminału Obyczajowego od 13 lipca w sprzedaży!

13 lip­ca uka­że się pierw­szy tom z nowej kolek­cji ksią­żek od Edi­pres­se Pol­ska. To “Nie­wi­dzial­ny” autor­stwa Mari Jung­stedt. Książ­ka dostęp­na będzie w pro­mo­cyj­nej cenie 7,99 zł.

Cała seria łączyć będzie kry­mi­nal­no-sen­sa­cyj­ną intry­gę z wąt­ka­mi oby­cza­jo­wy­mi. To książ­ki trzy­ma­ją­ce w napię­ciu, z atmos­fe­rą tajem­ni­cy i zagro­że­nia, peł­ne zwro­tów akcji, z zaska­ku­ją­cym zakoń­cze­niem. Wie­le z nich to świa­to­we bestsellery.

Autor­ka­mi jest pięć popu­lar­nych pisa­rek: Mari Jung­stedt (Szwe­cja), Joy Fiel­ding (Kana­da), Karin Wahl­berg (Szwe­cja), San­dra Brown (USA) oraz Rosa­mund Lup­ton (Wiel­ka Bry­ta­nia). To pierw­sza kolek­cja łączą­ca twór­czość tych auto­rek w ele­ganc­kim, spój­nym wydaniu.

Tom pierw­szy Mari Jung­stedt „Nie­wi­dzial­ny” w pro­mo­cyj­nej cenie tyl­ko 7,99 zł

Kolek­cja jest wyda­wa­na wspól­nie z wydaw­nic­twa­mi Bel­lo­na oraz Świat Ksiązki.

W kolek­cji uka­żą się nastę­pu­ją­ce książki:

1. Mari Jung­stedt Nie­wi­dzial­ny 13.07.2017
2. Joy Fiel­ding Zawsze ktoś patrzy 27.07.2017
3. Mari Jung­stedt Nie­wy­po­wie­dzia­ny 10.08.2017
4. Mari Jung­stedt We wła­snym gro­nie 24.08.2017
5. Joy Fiel­ding Mor­der­stwa nad Sha­dow Cre­ek 7.09.2017
6. Mari Jung­stedt Upa­dły anioł 21.09.2017
7. Mari Jung­stedt Umie­ra­ją­cy dan­dys 5.10.2017
8. San­dra Brown Tor­na­do 19.10.2017
9. Joy Fiel­ding Teraz ją widzisz 2.11.2017
10. Mari Jung­stedt Słod­kie lato 16.11.2017
11. Mari Jung­stedt Podwój­na cisza 30.11.2017
12. Joy Fiel­ding Zabój­cze pięk­no 14.12.2017
13. Rosa­mund Lup­ton Sio­stra 28.12.2017
14. Mari Jung­stedt Nie­bez­piecz­na gra 11.01.2018
15. Mari Jung­stedt Czwar­ta ofia­ra 25.01.2018
16. Joy Fiel­ding Stre­fa sza­leń­stwa 8.02.2018
17. Rosa­mund Lup­ton Potem 22.02.2018
18. Mari Jung­stedt Ostat­ni akt 8.03.2018
19. Mari Jung­stedt Ciem­niej­sze nie­bo 22.03.2018
20. Joy Fiel­ding Lalecz­ka 5.04.2018
21. Rosa­mund Lup­ton Bar­wa ciszy 19.04.2018
22. Karin Wahl­berg Ostat­ni dyżur 30.04.2018
23. San­dra Brown Ryko­szet 17.05.2018
24. Mari Jung­stedt Zawie­dzio­ne nadzie­je 30.05.2018
25. Karin Wahl­berg Pod­glą­dacz­ka 14.06.2018
26. San­dra Brown Deadli­ne 28.06.2018
27. Karin Wahl­berg Zasty­głe życie 12.07.2018
28. Karin Wahl­berg Dziew­czyn­ka z majo­wy­mi kwiat­ka­mi 26.07.2018
29. San­dra Brown Okru­chy zła 9.08.2018
30. Karin Wahl­berg Szpi­tal 23.08.2018
31. Karin Wahl­berg Pocie­szy­ciel 6.09.2018
32. Karin Wahl­berg Śmierć sprze­daw­cy dywa­nów 20.09.2018
33. San­dra Brown Spię­cie   4.10.2018

Książ­ki do kupie­nia w kio­skach, salo­ni­kach pra­so­wych oraz w księ­gar­niach Świa­ta Książ­ki. Pre­nu­me­ra­tę, w atrak­cyj­nej cenie 12 zł za tom moż­na zama­wiać pod adre­sem: MISTRZYNIE KRYMINAŁU OBYCZAJOWEGO.
infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy