Aktualności

Kolejna runda starań polskiego rządu o zerowy VAT na książki

Będąc człon­kiem Unii Euro­pej­skiej, Pol­ska nie może samo­wol­nie usta­na­wiać wyso­ko­ści podat­ku VAT. Jeśli cho­dzi o książ­ki, to w naszym kra­ju obo­wią­zu­je 5% VAT i jest to naj­niż­sza dopusz­czal­na w ramach unij­ne­go poro­zu­mie­nia staw­ka. W kwiet­niu 2020 roku mini­ster kul­tu­ry Piotr Gliń­ski zarze­kał się jed­nak, że rząd jest goto­wy nego­cjo­wać z Unią Euro­pej­ską wpro­wa­dze­nie w Pol­sce zero­we­go VAT‑u na książki.

O zero­wej staw­ce VAT na książ­ki mówi się nad Wisłą już od dłuż­sze­go cza­su. Trud­niej­sza sytu­acja eko­no­micz­na, będą­ca efek­tem pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, mia­ła sta­no­wić dodat­ko­wy argu­ment za pró­bą prze­pchnię­cia nowej dyrektywy.

To jest oczy­wi­ście spo­wo­do­wa­ne tym, że chce­my, żeby książ­ka była bar­dziej dostęp­na, żeby insty­tu­cje i ludzie kul­tu­ry, któ­rzy tak­że muszą żyć w sen­sie finan­so­wym, biz­ne­so­wym mogli ten trud­ny czas, w lep­szej kon­dy­cji, prze­żyć. Chcie­li­by­śmy, aby ta staw­ka była utrzy­ma­na tak­że i po pan­de­mii. Kul­tu­ra zasłu­gu­je na to, żeby ją wspie­rać. Pań­stwo jest za to odpo­wie­dzial­ne, mówił wte­dy Piotr Gliński.

Póź­niej temat jak­by ucichł, żeby teraz w okre­sie przed­świą­tecz­nym powrócić.

Dzię­ki kon­se­kwent­nym sta­ra­niom Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go oraz Mini­ster­stwa Finan­sów poja­wi­ła się real­na szan­sa na wpro­wa­dze­nie staw­ki VAT 0 % na książ­ki i cza­so­pi­sma oraz utrzy­ma­nia obni­żo­nej staw­ki VAT na dzie­ła sztu­ki, czy­ta­my na mini­ste­rial­nej stro­nie internetowej.

Oka­zu­je się, że Unia Euro­pej­ska może być fak­tycz­nie za wpro­wa­dze­niem nowych sta­wek VAT. Na zmia­ny w tym zakre­sie przy­chyl­nie patrzy Rada do Spraw Gospo­dar­czych i Finan­so­wych UE. Pro­jekt nowej dyrek­ty­wy został już skie­ro­wa­ny do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go. Jeśli ten pod­miot nie będzie miał żad­nych uwag, następ­nym kro­kiem będzie zatwier­dze­nie przez Radę Euro­pę. Bio­rąc pod uwa­gę obo­wią­zu­ją­ce ter­mi­ny roz­pa­try­wa­nia wnio­sków, może się zda­rzyć, że już w czerw­cu albo lip­cu obo­wią­zy­wać będzie zero­wy VAT na książ­ki i cza­so­pi­sma, i to nie tyl­ko w wer­sji dru­ko­wa­nej, ale rów­nież elektronicznej.

źró­dło gov.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy