Sprawdzasz tag

Booker Prize

Aktualności

Lista nominowanych do Nagrody Bookera 2019

Nagro­da Booke­ra, jed­no bar­dziej pre­sti­żo­wych wyróż­nień lite­rac­kich na świe­cie, funk­cjo­nu­je od 1969. Do 2013 przy­zna­wa­na była wyłącz­nie auto­rom nale­żą­cym do Wspól­no­ty Naro­dów, Zim­ba­bwe i Irlan­dii; dziś ubie­gać się o nią może każ­dy nie­za­leż­nie od oby­wa­tel­stwa, warun­kiem koniecz­nym jest, aby powieść zosta­ła napi­sa­na ory­gi­nal­nie w języ­ku angiel­skim i wyda­na w Wiel­kiej Bry­ta­nii. W zeszłym tygo­dniu pozna­li­śmy trzy­na­ście nomi­no­wa­nych w tym roku do nagro­dy tytu­łów. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Spółka Man Group wycofała się z finansowania Nagrody Bookera

Nagro­da Booke­ra zosta­ła usta­no­wio­na w 1969 roku. Według pier­wot­ne­go zamy­słu mia­ła być przy­zna­wa­na za naj­lep­szą powieść napi­sa­ną przez auto­ra będą­ce­go oby­wa­te­lem Wspól­no­ty Naro­dów, Zim­ba­bwe lub Irlan­dii. Lau­re­at otrzy­my­wał 21 tysię­cy fun­tów. W 2002 roku spon­so­rem Nagro­dy Booke­ra zosta­ła fir­ma Man Gro­up i jej war­tość zosta­ła pod­wyż­szo­na do 50 tysię­cy fun­tów. W 2014 roku po raz pierw­szy ubie­gać się o nią mógł każ­dy anglo­ję­zycz­ny pisarz, co wzbu­dzi­ło licz­ne kon­tro­wer­sje i pro­te­sty. Teraz Man Gro­up wyco­fu­je się z finan­so­wa­nia nagro­dy. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Prestiżowa Nagroda Bookera została przyznana Annie Burns za powieść Milkman

16 paź­dzier­ni­ka kapi­tu­ła Nagro­dy Booke­ra ogło­si­ła lau­re­ata. Pod­czas gali prze­wod­ni­czą­cy zapew­niał, że każ­dy z sze­ściu fina­ło­wych tytu­łów wyróż­niał się języ­ko­wą inno­wa­cyj­no­ścią. Nie­mniej zwy­cięz­ca mógł być tyl­ko jeden. Osta­tecz­nie to powieść Anny Burns zachwy­ci­ła jury naj­bar­dziej. Wraz z suk­ce­sem Milk­ma­na pre­sti­żo­wa nagro­da po raz pierw­szy w jej histo­rii powę­dro­wa­ła do rąk oby­wa­te­la Irlan­dii Pół­noc­nej. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wioletta Grzegorzewska nominowana do nagrody Bookera!

Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze to naj­waż­niej­sza w anglo­ję­zycz­nym świe­cie nagro­da dla książ­ki prze­tłu­ma­czo­nej na angiel­ski z inne­go języ­ka. W cza­sie Tar­gów Książ­ki w Lon­dy­nie ogło­szo­ne zosta­ły nomi­na­cje – na liście zna­la­zła się Wio­let­ta Grze­go­rzew­ska z powie­ścią “Gugu­ły”, na ryn­ku anglo­ję­zycz­nym zna­na jako “Swal­lo­wing Mer­cu­ry”. Czy­taj dalej

-->