Aktualności

Wioletta Grzegorzewska nominowana do nagrody Bookera!

Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze to naj­waż­niej­sza w anglo­ję­zycz­nym świe­cie nagro­da dla książ­ki prze­tłu­ma­czo­nej na angiel­ski z inne­go języ­ka. W cza­sie Tar­gów Książ­ki w Lon­dy­nie ogło­szo­ne zosta­ły nomi­na­cje – na liście zna­la­zła się Wio­let­ta Grze­go­rzew­ska z powie­ścią “Gugu­ły”, na ryn­ku anglo­ję­zycz­nym zna­na jako “Swal­lo­wing Mer­cu­ry”. Pisar­ka jest tam zna­na jako Wio­let­ta Greg. Pol­ski tytuł oka­zał się nie­prze­tłu­ma­czal­ny – “gugu­ły” to regio­na­lizm ozna­cza­ją­cy owo­ce nie­doj­rza­łe, nie­go­to­we, by spaść z drze­wa, angiel­ski tytuł zaś moż­na prze­ło­żyć dwu­znacz­nie – jako poły­ka­nie rtę­ci lub poły­ka­nie Mer­ku­re­go. Powieść prze­ło­ży­ła Eli­za Mar­ci­niak, dla któ­rej był to debiut jako tłu­macz­ki. Wydaw­cą jest Por­to­bel­lo Books, któ­re wyda­ło wcze­śniej m.in. Woj­cie­cha Toch­ma­na, Jac­ka Hugo-Bade­ra, Micha­ła Wit­kow­skie­go, Her­tę Mül­ler i Kar­la Ove Knaus­gar­da. Powieść uka­za­ła się dzię­ki pra­cy dwóch agen­tek lite­rac­kich (Marze­ny Ste­fań­skiej i Bar­ba­ry J. Zitwer) oraz reko­men­da­cji Anto­nii Lloyd-Jones, słyn­nej tłu­macz­ki z języ­ka polskiego.

Nomi­no­wa­nych zosta­ło 13 tytu­łów. Polka rywa­li­zu­je m.in. z Davi­dem Gros­sma­nem z Izra­ela (“Koń wcho­dzi do baru”), Amo­zem Ozem z Izra­ela (“Judasz”) czy Isma­ilem Kada­re z Alba­nii (“The Tra­ito­r’s Niche”).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy