Sprawdzasz tag

Wioletta Grzegorzewska

Aktualności

Wioletta Grzegorzewska nominowana do nagrody Bookera!

Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze to naj­waż­niej­sza w anglo­ję­zycz­nym świe­cie nagro­da dla książ­ki prze­tłu­ma­czo­nej na angiel­ski z inne­go języ­ka. W cza­sie Tar­gów Książ­ki w Lon­dy­nie ogło­szo­ne zosta­ły nomi­na­cje – na liście zna­la­zła się Wio­let­ta Grze­go­rzew­ska z powie­ścią “Gugu­ły”, na ryn­ku anglo­ję­zycz­nym zna­na jako “Swal­lo­wing Mer­cu­ry”. Czy­taj dalej

-->