Aktualności

Nagroda Nike 2017 dla Cezarego Łazarewicza

Lau­re­atem 21. edy­cji Nagro­dy Nike został Ceza­ry Łaza­re­wicz – za naj­lep­szą książ­kę roku jury uzna­ło jego repor­taż „Żeby nie było śla­dów”. Naj­waż­niej­sze lite­rac­kie wyróż­nie­nie w Pol­sce zosta­ło wrę­czo­ne pod­czas fina­ło­wej gali w nie­dzie­lę, 1 paź­dzier­ni­ka br. w Warszawie.

– Po raz pierw­szy w dzie­jach Nike nagra­dza­my repor­taż – repor­taż histo­rycz­ny. (…) To histo­ria sprzed ponad trzech dekad, z zamknię­tej epo­ki, ale mecha­ni­zmy w niej opi­sa­ne zawsze mogą się powtó­rzyć. Ta książ­ka jest wia­ry­god­nym świa­dec­twem tam­te­go cza­su – pod­czas obrad jury w jed­nym byli­śmy zgod­ni – po prze­czy­ta­niu 20 stron mamy wra­że­nie, że nagle zna­leź­li­śmy się z powro­tem w począt­ku lat 80. To jest bar­dzo cięż­kie doświad­cze­nie. Ta książ­ka może być też prze­stro­gą przed tym, co może się zda­rzyć, gdy wymiar spra­wie­dli­wo­ści tra­ci nie­za­leż­ność i sta­je się narzę­dziem poli­tycz­nej wła­dzy – mówił w lau­da­cji na cześć lau­re­ata Tomasz Fiał­kow­ski, prze­wod­ni­czą­cy jury Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike.

Jury Nagro­dy Nike doce­ni­ło książ­kę Ceza­re­go Łaza­re­wi­cza „Żeby nie było śla­dów”, wyda­ną przez Wydaw­nic­two Czar­ne. To repor­taż pre­zen­tu­ją­cy jed­ną z naj­gło­śniej­szych zbrod­ni lat osiem­dzie­sią­tych w PRL – zatłu­cze­nie na śmierć przez mili­cjan­tów Grze­go­rza Prze­my­ka. Ceza­ry Łaza­re­wicz szcze­gó­ło­wo opi­su­je histo­rię 19-let­nie­go matu­rzy­sty – od zatrzy­ma­nia na pla­cu Zam­ko­wym po wyda­rze­nia, któ­re nastą­pi­ły póź­niej. Poka­zu­je cynizm auto­ry­tar­nej wła­dzy zacie­ra­ją­cej śla­dy zbrod­ni, nie­wy­obra­żal­ną krzyw­dę i rodzi­ciel­ską miłość oraz bez­sil­ność władz III RP, któ­rym nie uda­ło się zna­leźć i uka­rać winnych.

Za repor­taż „Żeby nie było śla­dów” autor otrzy­mał wcze­śniej Nagro­dę im. Oska­ra Halec­kie­go oraz Nagro­dę Media­To­ry w kate­go­rii Obser­wa­tor. Książ­ka ta zosta­ła rów­nież Książ­ką 2016 roku w ple­bi­scy­cie Radia Kra­ków i była nomi­no­wa­na do nagro­dy Ślą­ski Waw­rzyn Lite­rac­ki oraz Nagro­dy im. Ryszar­da Kapuścińskiego.

– To mia­ła być książ­ka o cza­sach, któ­re nigdy się nie zda­rzą, o tym, jak kłam­stwo zwy­cię­ża. Kie­dy już ją napi­sa­łem, opi­su­jąc mecha­ni­zmy wła­dzy sprzed 30 lat, to nagle zauwa­ży­łem, że są one wiecz­ne. (…) To, co dzie­je się teraz, bar­dzo przy­po­mi­na te mecha­ni­zmy, któ­re wyda­wa­ło mi się, że już nigdy nie wró­cą. (…) Mam nadzie­ję, że za 20 lat będzie ktoś, kto opi­sze dzi­siej­sze mecha­ni­zmy wła­dzy i, być może, też za to dosta­nie nagro­dę – mówił autor odbie­ra­jąc sta­tu­et­kę Nike.

Ceza­ry Łaza­re­wicz uro­dził się w 1966 roku. Jest dzien­ni­ka­rzem pra­so­wym, repor­te­rem i publi­cy­stą. Pisał dla czo­ło­wych pol­skich tytu­łów pra­so­wych, m.in. „Gaze­ty Wybor­czej”, „Prze­kro­ju” i „Poli­ty­ki”. Jest auto­rem zbio­ru repor­ta­ży „Kaf­ka z Mroż­kiem. Repor­ta­że pomor­skie” (2012), „Sześć pię­ter luk­su­su. Prze­rwa­na histo­ria domu bra­ci Jabł­kow­skich” (2013) oraz „Ele­ganc­ki mor­der­ca” (2015).

Zwy­cięz­ca otrzy­mał 100 tys. zł i sta­tu­et­kę, któ­rych fun­da­to­ra­mi są Fun­da­cja Ago­ry i „Gaze­ta Wyborcza”.

O tym, kto zosta­nie lau­re­atem Nagro­dy Nike 2017, zade­cy­do­wa­ło jury w dniu jej wrę­cze­nia – w nie­dzie­lę, 1 paź­dzier­ni­ka br. W jury tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su zasia­da­li: Tomasz Fiał­kow­ski (prze­wod­ni­czą­cy), Joan­na Kra­kow­ska, Anto­ni Paw­lak, Maria Anna Potoc­ka, Paweł Rodak, Joan­na Szczę­sna, Andrzej Wer­ner, Marek Zale­ski i Maria Zmarz-Koczanowicz.

Pozo­sta­ły­mi książ­ka­mi-fina­list­ka­mi 21. edy­cji Nagro­dy Nike były: „Ser­ce” Rad­ki Fran­czak, „Para­liż przy­sen­ny” Geno­we­fy Jaku­bow­skiej-Fijał­kow­skiej, „Dwa­na­ście srok za ogon” Sta­ni­sła­wa Łubień­skie­go, „Włos Bre­gu­eta” Jac­ka Pod­sia­dły, „Fał­sze­rze pie­przu” Moni­ki Sznaj­der­man i „Las nie uprze­dza” Krzysz­to­fa Środy.

Nagro­dę czy­tel­ni­ków „Gaze­ty Wybor­czej” otrzy­mał Sta­ni­sław Łubień­ski za tom ese­istycz­ny „Dwa­na­ście srok za ogon”.

Wię­cej: http://wyborcza.pl/7,75517,22446331,nike-czytelnikow-dla-stanislawa-lubienskiego-mow-mi-ptasiarz.html

Uro­czy­sta gala Nagro­dy Nike była trans­mi­to­wa­na na żywo przez TVN24. Moż­na ją tak­że było obej­rzeć na Wyborcza.pl.

Nagro­da Lite­rac­ka Nike przy­zna­wa­na jest za naj­lep­szą książ­kę roku. W kon­kur­sie mogą star­to­wać wszyst­kie gatun­ki lite­rac­kie. Nagro­dy nie moż­na podzie­lić ani nie przyznać.

Lau­re­at­ką Nike w 2016 roku zosta­ła Bron­ka Nowic­ka za zbiór poetyc­kich opo­wie­ści „Nakar­mić kamień”.

Wię­cej: www.nike.org.pl

Źró­dło: Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy