Aktualności

Zmarł wybitny poeta i eseista Adam Zagajewski

Adam Zaga­jew­ski był pol­skim poetą i ese­istą, któ­re­go twór­czość zapew­ni­ła mu mię­dzy­na­ro­do­wą popu­lar­ność, przy­nio­sła rów­nież wie­le pre­sti­żo­wych nagród i odzna­czeń. Zmarł 21 mar­ca w Kra­ko­wie. Miał 75 lat. Smut­ne wie­ści potwier­dzi­ła Kry­sty­na Kry­nic­ka z wydaw­nic­twa a5 oraz Pol­ski PEN Club, któ­re­go był człon­kiem od 1979 roku.

Uro­dził się we Lwo­wie w 1945, ale nie­dłu­go póź­niej cała jego rodzi­na zosta­ła prze­sie­dlo­na do Gli­wic. Stu­dio­wał w Kra­ko­wie, tam też zwią­zał się z poetyc­kim ruchem Nowej Fali. W ramach dzia­łal­no­ści gru­py „Teraz” postu­lo­wał powrót do kla­row­no­ści języ­ka, czy­li opi­sy­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści takiej, jaka jest, sta­wia­nia na praw­dę, uciecz­ki od kon­for­mi­zmu. Pro­te­sto­wał prze­ciw­ko zmia­nom w kon­sty­tu­cji PRL, za co jego tek­sty zosta­ły obję­te zaka­zem dru­ku w 1975. W roku 1980 nakła­niał wraz z inny­mi pol­ski­mi inte­lek­tu­ali­sta­mi do dia­lo­gu ze straj­ku­ją­cy­mi stoczniowcami.

Po wyjeź­dzie do Pary­ża w 1981 współ­pra­co­wał z mie­sięcz­ni­kiem „Kul­tu­ra” i „Zeszy­ta­mi Lite­rac­ki­mi”. Do Pol­ski wró­cił dopie­ro w 2002. Zamiesz­kał na sta­łe w Krakowie.

Adam Zaga­jew­ski poza dzia­łal­no­ścią lite­rac­ką, publi­cy­stycz­ną i poli­tycz­ną pra­co­wał jako wykła­dow­ca na róż­nych uczel­niach, pol­skich i zagra­nicz­nych, m.in. Aka­de­mii Gór­ni­czo-Hut­ni­czej w Kra­ko­wie, Uni­wer­sy­te­cie w Chi­ca­go czy Uni­wer­sy­te­cie Houston.

Jego twór­czość przy­nio­sła mu licz­ne nagro­dy, rów­nież zagra­nicz­ne, np. Mię­dzy­na­ro­do­wą Nagro­dę Lite­rac­ką Neu­stadt, Nagro­dę Hein­ri­cha Man­na czy Nagro­dę Księż­nej Astu­rii w dzie­dzi­nie Lite­ra­tu­ry. Został ponad­to odzna­czo­ny Krzy­żem Ofi­cer­skim i Krzy­żem Koman­dor­skim Orde­ru Odro­dze­nia Pol­ski, Brą­zo­wym Krzy­żem Zasłu­gi, Zło­tym Meda­lem „Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis” i fran­cu­skim Orde­rem Legii Honorowej.

Postać nie­zwy­kła. Twór­czość wiel­kiej wagi i zna­cze­nia. Wzór opo­ru wobec kon­for­mi­zmu. Wyso­kiej pró­by prze­ciw­wa­ga dla powszech­ne­go cele­bryc­twa. Wiel­ka stra­ta dla naszej kul­tu­ry i życia inte­lek­tu­al­ne­go, napi­sał na Twit­te­rze były mini­ster kul­tu­ry Bog­dan Zdrojewski.

źró­dło kul­tu­ra onet/polskipenclub

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy