Sprawdzasz tag

Adam Zagajewski

Aktualności

Zmarł wybitny poeta i eseista Adam Zagajewski

Adam Zaga­jew­ski był pol­skim poetą i ese­istą, któ­re­go twór­czość zapew­ni­ła mu mię­dzy­na­ro­do­wą popu­lar­ność, przy­nio­sła rów­nież wie­le pre­sti­żo­wych nagród i odzna­czeń. Zmarł 21 mar­ca w Kra­ko­wie. Miał 75 lat. Smut­ne wie­ści potwier­dzi­ła Kry­sty­na Kry­nic­ka z wydaw­nic­twa a5 oraz Pol­ski PEN Club, któ­re­go był człon­kiem od 1979 roku. Czy­taj dalej

-->