Aktualności

Nie żyje Christopher Tolkien. Miał 95 lat

Chri­sto­pher John Reu­el Tol­kien (tak brzmi jego peł­ne imię) był wykła­dow­cą na Uni­wer­sy­te­cie Oks­fordz­kim, ale naj­bar­dziej zna­ny jest z tego, że dbał o spu­ści­znę swo­je­go ojca, J.R.R. Tol­kie­na, reda­gu­jąc i wyda­jąc jego pośmiert­ne dzieła.

O śmier­ci Chri­sto­phe­ra Tol­kie­na poin­for­mo­wał fran­cu­ski por­tal Var-matin. Męż­czy­zna zmarł w Dra­gu­ignan we Fran­cji, gmi­nie zamiesz­ki­wa­nej przez 30 tys. osób leżą­cej w pro­win­cji Var.

Aż do 31 sierp­nia 2017 roku Chri­sto­pher Tol­kien był zarząd­cą mająt­ku J.R.R. Tol­kie­na i wyko­naw­cą jego woli. Wte­dy zre­zy­gno­wał ze sta­no­wi­ska dyrek­to­ra Tol­kien Esta­te i Tol­kien Trust.

Dzię­ki nie­mu uka­za­ły się “Sil­ma­ril­lion”, “Nie­do­koń­czo­ne opo­wie­ści”, “Histo­ria Śród­zie­mia”, “Dzie­ci Húri­na” i “Beren i Lúthien” (w przed­mo­wie do książ­ki poin­for­mo­wał, że jej wyda­nie koń­czy jego pra­cę nad pisma­mi ojca).

Na Oks­for­dzie Chri­sto­pher Tol­kien zaj­mo­wał się przede wszyst­kim sta­ro­nor­dyc­ki­mi saga­mi, wcze­śniej stu­dio­wał lite­ra­tu­rę i język angiel­ski. W cza­sie woj­ny słu­żył w Roy­al Air Force.

Chri­sto­pher Tol­kien przy­szedł na świat 21 listo­pa­da 1924 roku w Leeds w Wiel­kiej Bry­ta­nii, a dokład­niej w hrab­stwie West York­shi­re. Był dwu­krot­nie żona­ty. Z Faith Faul­con­brid­ge docze­kał się syna Simo­na (to pisarz, autor powie­ści “Świa­dek osta­tecz­ny”). Z dru­gą żoną Bail­lie Klass, miał dwo­je dzie­ci: Ada­ma i Rachel. We Fran­cji zamiesz­ka­li w latach 70. Został odzna­czo­ny Meda­lem Bodlejańskim.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy