Aktualności

George R.R. Martin sponsoruje stypendium dla aspirujących pisarzy spoza anglojęzycznych krajów

Geo­r­ge R.R. Mar­tin wie­rzy, że przy­szłość nale­ży do ludz­ko­ści bez podzia­łów usta­no­wio­nych gra­ni­ca­mi państw czy grup języ­ko­wych. W duchu tej myśli pisarz usta­no­wił rocz­ną nagro­dę TERRAN AWARD, któ­ra pokry­je kosz­ty udzia­łu jed­ne­go aspi­ru­ją­ce­go pisa­rza sci-fi w warsz­ta­tach Taos Tool­box pro­wa­dzo­nych przez Wal­te­ra Jona Wil­liam­sa i Nan­cy Kress w Nowym Meksyku.

Wie­ści o sty­pen­dium podał pisarz na swo­jej ofi­cjal­ne stro­nie. O nagro­dę może ubie­gać się każ­dy, kto pocho­dzi z kra­ju, w któ­rym język angiel­ski nie jest języ­kiem naro­do­wym. TERRAN AWARD ma być przy­zna­wa­na co roku, a jej war­tość ma pokryć kosz­ty zwią­za­ne z udzia­łem w warsz­ta­tach. Lau­re­at będzie jed­nak musiał sam zatrosz­czyć się o dojazd i wyży­wie­nie. Natu­ral­nie wyma­ga­na jest zna­jo­mość języ­ka angiel­skie­go w mowie i w piśmie na odpo­wied­nio wyso­kim pozio­mie, bo warsz­ta­ty są pro­wa­dzo­ne w tym wła­śnie języ­ku. Wybór lau­re­ata będzie nale­żał do Wal­te­ra Jona Wil­liam­sa i Nan­cy Kress.

Taos Tool­box to warsz­ta­ty orga­ni­zo­wa­ne co roku latem w Nowym Mek­sy­ku. Dotych­czas odby­ło się dzie­sięć edy­cji. Na stro­nie pro­jek­tu czy­ta­my, że wśród absol­wen­tów osiem osób może poszczy­cić się już nomi­na­cja­mi do Nagro­dy Hugo. Orga­ni­za­to­rzy pod­kre­śla­ją, że warsz­ta­ty są prze­zna­czo­ne dla ludzi, któ­rzy z pisa­niem już sobie radzą i posia­da­ją pod­sta­wo­wą wie­dzę. Po wię­cej infor­ma­cji odsy­ła­my na stro­nę inter­ne­to­wą: taostoolbox.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy