Aktualności

Lista finalistów Nagrody Literackiej Nike 2020

Dwu­dzie­sta czwar­ta edy­cja Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike zbli­ża się do wiel­kie­go fina­łu. W maju, zgod­nie ze zwy­cza­jo­wym har­mo­no­gra­mem i na prze­kór ten­den­cjom do prze­kła­da­nia wszyst­kie­go w wyni­ku kry­zy­su epi­de­mio­lo­gicz­ne­go, pozna­li­śmy dwa­dzie­ścia tytu­łów, któ­rych auto­rów nomi­no­wa­no do tego­rocz­nej nagro­dy. W koń­cu przy­szedł czas na wyło­nie­nie fina­li­stów. Ten etap rów­nież mamy za sobą. Orga­ni­za­to­rzy nagro­dy ujaw­ni­li wczo­raj listę sied­miu nazwisk. Jed­no z nich zosta­nie w paź­dzier­ni­ku uho­no­ro­wa­ne lau­rem zwycięstwa.

Przy­po­mnij­my, że Lite­rac­ka Nagro­da Nike od 1997 przy­zna­wa­na jest rok rocz­nie auto­ro­wi lub autor­ce naj­lep­szej książ­ki wyda­nej w cią­gu minio­nych dwu­na­stu mie­się­cy. Bez zna­cze­nia jest gatu­nek lite­rac­ki, wszy­scy w rów­nym stop­niu mogą ubie­gać się o zwy­cię­stwo, z któ­rym wią­że się nagro­da pie­nięż­na w wyso­ko­ści 100 tysię­cy zło­tych i sta­tu­et­ka według pro­jek­tu Gusta­wa Zemły.

Gazeta.pl zauwa­ża, że w tym roku sędzio­wie posta­wi­li przede wszyst­kim na mło­dych twór­ców, wśród któ­rych zna­la­zło się miej­sce nawet dla debiu­tant­ki. Na zakwa­li­fi­ko­wa­ne do fina­łu tytu­ły skła­da­ją się dwie powie­ści, dwa ese­je, dwie książ­ki repor­ter­skie i jed­na biografia:

Jare­mian­ka, Agniesz­ka Dauk­sza, Znak,
27 śmier­ci Toby’ego Obe­da, Joan­na Gie­rak-Onosz­ko, Dowo­dy na Istnienie,
Kie­dy wybuch­nie woj­na? 1938. Stu­dium kry­zy­su, Piotr M. Majew­ski, Kry­ty­ka Polityczna,
Baśń o wężo­wym ser­cu albo wtó­re sło­wo o Jakó­bie Sze­li, Radek Rak, Powergraph,
Płucz­ki, Paweł Piotr Resz­ka, Agora,
Pusty las, Moni­ka Sznaj­der­man, Czarne,
Roz­dep­ta­łem czar­ne­go kota przez przy­pa­dek, Filip Zawa­da, Znak.

Naj­lep­szą książ­kę roku według sędziów Lite­rac­kiej Nagro­dy Nike pozna­my 4 paź­dzier­ni­ka. Zwy­cza­jo­wo kil­ka godzin po pod­ję­ciu decy­zji odbę­dzie się uro­czy­sta gala wrę­cze­nia nagrody.

Orga­ni­za­to­rzy przy­po­mi­na­ją, że rów­nież czy­tel­ni­cy mogą wybrać swo­je­go lau­re­ata. Każ­dy może oddać głos na jed­ne­go z fina­li­stów za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej orga­ni­za­to­ra. Jest rów­nież oka­zja wzię­cia udzia­łu w kon­kur­sie na naj­lep­szą recenzję.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy