Aktualności

Woblink wprowadza książki drukowane do swojej oferty

Księ­gar­nia ebo­oko­wa Woblink wpro­wa­dza książ­ki dru­ko­wa­ne! „Ebo­ok, audio­bo­ok czy książ­ka dru­ko­wa­na? Klien­ci kupu­ją wszyst­kie for­ma­ty i chcą mieć wybór. Dowo­dzą tego nasze wewnętrz­ne bada­nia, ale tak­że bada­nia Biblio­te­ki Naro­do­wej, w czę­ści poświę­co­nej czy­tel­ni­kom e‑booków”– mówi Paweł Polań­ski, pre­zes spół­ki eCom Gro­up, do któ­rej nale­ży plat­for­ma Woblink.com. Lider sprze­da­ży e‑booków w Świa­to­wy Dzień Książ­ki posze­rza ofer­tę o pra­wie 100 tysię­cy tytu­łów dru­ko­wa­nych i chce w ten spo­sób jesz­cze lepiej zatrosz­czyć się o potrze­by swo­ich klientów.

Wize­ru­nek czy­tel­ni­ka e‑booków wal­czą­ce­go z tra­dy­cją czy­ta­nia ksią­żek „papie­ro­wych” w nie­wiel­kim stop­niu odpo­wia­da rze­czy­wi­sto­ści. Bada­nia Biblio­te­ki Naro­do­wej wyka­za­ły, że ponad poło­wa czy­tel­ni­ków e‑booków i audio­bo­oków odda­je się lek­tu­rze ksią­żek nie tyl­ko w for­ma­tach elek­tro­nicz­nych, ale też ksią­żek tra­dy­cyj­nych. Woblink prze­pro­wa­dził bada­nia wśród swo­ich klien­tów, odkry­wa­jąc, że 78% ankie­to­wa­nych oprócz ebo­oków i audio­bo­oków naby­wa też książ­ki dru­ko­wa­ne. Spo­ra gru­pa decy­du­je się na zakup ksią­żek w tra­dy­cyj­nej for­mie na pre­zent dla bli­skich. Dzie­ciom nie­chęt­nie wrę­cza się czyt­ni­ki ksią­żek elek­tro­nicz­nych, a zde­cy­do­wa­nie czę­ściej zara­ża się je miło­ścią do powie­ści przez książ­ki papie­ro­we i audio­bo­oki. Są też książ­ki, któ­re zago­rza­li e‑czytelnicy jed­no­znacz­nie wolą w wer­sji dru­ko­wa­nej (np. albu­my czy książ­ki kuchar­skie). Dodat­ko­wo nie­któ­re pozy­cje są po pro­stu nie­do­stęp­ne w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Zamiast odsy­łać swo­ich klien­tów do innych księ­gar­ni, Woblink zde­cy­do­wał, że teraz każ­dą książ­kę klien­ci mogą kupić u nich poprzez jed­ną transakcję.

Zamó­wio­ne w Woblink.com książ­ki dru­ko­wa­ne dostar­cza­ne będą od ponie­dział­ku do sobo­ty (włącz­nie). Moż­na je też ode­brać oso­bi­ście w jed­nym z 10 350 punk­tów w całej Pol­sce (w pacz­ko­ma­tach InPost, na sta­cjach paliw ORLEN, w kio­skach RUCHU oraz w pla­ców­kach pocztowych).

Woblink.com to jed­na z naj­więk­szych pol­skich plat­form sprze­da­ją­cych książ­ki w każ­dym dostęp­nym for­ma­cie: dru­ko­wa­ne, ebo­oki i audio­bo­oki. Dys­try­bu­uje tytu­ły naj­więk­szych pol­skich wydaw­ców – nowo­ści, best­sel­le­ry, a tak­że kla­sy­kę lite­ra­tu­ry. Ofe­ru­je pra­wie 100 tysię­cy tytu­łów ksią­żek dru­ko­wa­nych, 30 tysię­cy ebo­oków i 1,5 tysią­ce audio­bo­oków, w tym lite­ra­tu­rę fak­tu, kry­mi­nał, fan­ta­sty­kę, powie­ści oby­cza­jo­we, książ­ki histo­rycz­ne oraz pozy­cje dla dzieci.

Woblink umoż­li­wia zakup ksią­żek i ich odbiór oso­bi­sty w jed­nym z 10 350 punk­tów w całej Pol­sce oraz czy­ta­nie ebo­oków i słu­cha­nie audio­bo­oków na wie­lu urzą­dze­niach, takich jak czyt­ni­ki, table­ty, lap­to­py czy smart­fo­ny. Od 2010 roku, dzię­ki swo­im nowo­cze­snym roz­wią­za­niom, dostar­cza książ­ki set­kom tysię­cy czy­tel­ni­ków w Pol­sce i za granicą.

Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy