Aktualności

Rośnie sprzedaż Dżumy Alberta Camusa

W Pol­sce odno­to­wa­no nie­spo­dzie­wa­ny efekt pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa. Nie­mal pię­cio­krot­nie wzro­sła sprze­daż powie­ści “Dżu­ma” Alber­ta Camusa.

O nie­ty­po­wym zja­wi­sku poin­for­mo­wał dys­try­bu­tor ksią­żek OSDW Azy­mut (Gru­pa PWN). Mowa o wyda­niu PIW w prze­kła­dzie Joan­ny Guze. Wcze­śniej “Dżu­ma”, jako lek­tu­ra szkol­na, była kupo­wa­na naj­czę­ściej przez biblio­te­ki. Obec­nie zaczę­ły ją zama­wiać księ­gar­nie sta­cjo­nar­ne i inter­ne­to­we, co pozwa­la podej­rze­wać, że wzrost sprze­da­ży jest zwią­za­ny z koro­na­wi­ru­sem. “Dżu­ma” poja­wi­ła się też na liście best­sel­le­rów we Fran­cji i we Włoszech.

– W cią­gu ostat­nich dwóch tygo­dni na listę best­sel­le­rów tra­fi­ła rów­nież “Dżu­ma” w for­mie audio­bo­oka oraz takie tytu­ły jak “Miłość w cza­sach zara­zy” Gabrie­la Gar­cíi Márqu­eza czy “Wiru­so­lo­gia” – pod­ręcz­nik aka­de­mic­ki Wydaw­nic­twa Nauko­we­go PWN przed­sta­wia­ją­cy naj­now­sze teo­rie doty­czą­ce pocho­dze­nia, ewo­lu­cji i zwal­cza­nia wiru­sów – infor­mu­je dystrybutor.

OSDW Azy­mut (Gru­pa PWN) to jeden z naj­więk­szych dys­try­bu­to­rów na pol­skim ryn­ku wyda­ni­czym. Fir­ma świad­czy usłu­gi dys­try­bu­cyj­no-logi­stycz­ne na pol­skim ryn­ku wydaw­ni­czo-księ­gar­skim od 1999 roku, zaj­mu­je się sprze­da­żą hur­to­wą ksią­żek, audio­bo­oków, a tak­że gier i zaba­wek. W 2012 roku fir­ma uru­cho­mi­ła nową usłu­gę – dru­kar­nię cyfro­wą z moż­li­wo­ścią dru­ku na żąda­nie (POD). Dys­try­bu­tor jest tak­że orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia Noc Księgarń.

źró­dło infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy