Aktualności

Nowe literackie znaczki od Poczty Polskiej

Umiesz­cze­nie czy­jejś podo­bi­zny na znacz­ku pocz­to­wym to zna­na i popu­lar­na na całym świe­cie for­ma upa­mięt­nie­nia zasłu­żo­nych w róż­nych dzie­dzi­nach oso­bi­sto­ści. Na znacz­kach uwiecz­nia­ni byli naukow­cy, spor­tow­cy, poli­ty­cy, oso­by zwią­za­ne z tą czy inną reli­gią, a tak­że wszel­kiej maści lite­ra­ci. Pocz­ta Pol­ska pla­nu­je w tym roku wypu­ścić jesz­cze co naj­mniej dwa takie fila­te­li­stycz­ne egzem­pla­rze zwią­za­ne z ludź­mi książ­ko­we­go świata.

W zeszłym mie­sią­cu obcho­dzi­li­śmy set­ną rocz­ni­cę uro­dzin Krzysz­to­fa Kami­la Baczyń­skie­go i z tej oka­zji Pocz­ta Pol­ska wyemi­to­wa­ła spe­cjal­ny zna­czek hono­ru­ją­cy pol­skie­go poetę. Pisa­li­śmy też nie­daw­no, że w Sta­nach Zjed­no­czo­nych pla­no­wa­ne jest upa­mięt­nie­nie w taki spo­sób wybit­nej pisar­ki Ursu­li K. Le Guin. Będzie to trzy­dzie­sty trze­ci zna­czek ze spe­cjal­nej serii glo­ry­fi­ku­ją­cej ame­ry­kań­skich pisa­rzy, uka­zu­ją­cej się z róż­ną czę­sto­tli­wo­ścią od 1973.

W bie­żą­cym roku obcho­dzić będzie­my jesz­cze dwie istot­ne lite­rac­kie rocz­ni­ce. W 1821 uro­dził się jeden z naj­waż­niej­szych pol­skich poetów roman­tycz­nych, Cyprian Kamil Nor­wid. Z kolei w 1921 na świat przy­szedł nasz rodzi­my pisarz scien­ce-fic­tion, zna­ko­mi­ty futu­ro­log Sta­ni­sław Lem, któ­re­go dzie­ła są sze­ro­ko zna­ne i podzi­wia­ne nie tyl­ko w Polsce.

Z infor­ma­cji udo­stęp­nio­nych przez Pocz­tę Pol­ską wyni­ka, że we wrze­śniu 2021 wyemi­to­wa­ne zosta­ną dwie poje­dyn­cze serie znacz­ków upa­mięt­nia­ją­ce wyżej wymie­nio­nych literatów.

źró­dło pocz­ta polska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy